VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRÀ VINH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN

         Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nêu rõ: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các Trường Chính trị ...”, Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 26/5/2014 cũng yêu cầu trong toàn Đảng và nhất là hệ thống các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trường Chính trị) phải nỗ lực triển khai thực hiện: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”.

         Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về vai trò của cán bộ và công tác huấn luyện cán bộ, Người đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

         Từ tư tưởng của Bác và các quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị cấp tỉnh, thời gian qua cùng với việc đổi mới nội dung chương trình, mô hình, phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn”.

         Trong những năm qua, công tác giảng dạy của giảng viên nói chung và của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  nói riêng đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của đội ngũ giảng viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị quan tâm chỉ đạo.

         Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa từ nhận thức đến hành động của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của giảng viên Trường Chính trị và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

         Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Trường  Chính trị là trang bị kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng về công tác đảng, đoàn thể, về quản lý Nhà nước và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Để có thể thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị phải xây dựng được một đội ngũ giảng viên vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời vừa phải có năng lực thực tiễn, kiến thức thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ .

         Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh rất quan tâm đến công tác tổ chức đi nghiên cứu thực tế, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ giảng viên nhà trường. Ngay từ đầu năm, nhà trường yêu cầu các khoa xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế gắn với thực hiện các đề tài khoa học, trình Ban Giám hiệu phê duyệt; đi nghiên cứu thực tế góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên cả về lý luận và thực tiễn; Sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu qua mỗi năm, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên có những bước tiến bộ tích cực.

         Nghiên cứu thực tế của  giảng viên, trong đó giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  có cơ hội mở rộng thêm kiến thức chuyên môn cũng như về các lĩnh vực của đời sống.  Bởi vì, thông qua hoạt động này đặt ra yêu cầu giảng viên phải tìm hiểu, phải đọc, phải suy ngẫm, phải chắt lọc, phải giải thích, phân tích, chứng minh, so sánh, đối chiếu giữa những kiến thức lý luận học tập từ sách vở và kiến thức thực tiễn thu nhận được trong thực tế. Những hoạt động tư duy đó làm cho trình độ nhận thức của giảng viên được nâng cao giúp cho giảng viên có được những bài giảng hấp dẫn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc và phong phú. Đồng thời, quá trình nghiên cứu thực tế cũng giúp giảng viên cập nhật những kiến thức mới, tích lũy kiến thức thực tiễn, nhìn thấy được những hạn chế trong tri thức của mình để kịp thời bổ sung.

         Đặc biệt, quá trình thâm nhập thực tiễn giúp giảng viên dần khẳng định được bản thân, hoàn thiện phong cách, bản lĩnh của một giảng viên khi đối diện với những tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình giảng dạy.

         Căn cứ vào Quy định chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  đã xây dựng quy định cụ thể, hướng dẫn giảng viên trong quá trình nghiên cứu thực tế, bằng các quyết định số cụ thể hóa theo Quyết định số 268/QĐ - HVCT- HCQG ngày 03/02/2010 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định số 1855/QĐ-TU của giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị .

         Nhận thức được ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh , căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường hiện nay có đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên môn đúng quy định, có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy. Tuy nhiên trong bài giảng trên lớp còn có nhiều bài nặng về lý thuyết, kiến thức thực tiễn còn hạn chế.

         Từ thực tế đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  đặc biệt quan tâm và luôn đề ra kế hoạch cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế và xem đây là một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên, khẳng định, nghiên cứu thực tế là một việc làm rất cần thiết đối với đội ngũ giảng viên. Vì đó sẽ là nền tảng về lý luận cùng với thực tiễn sẽ giúp giảng viên nắm vũng hơn  bài giảng, tính chủ động trong khi lên lớp, từ đó nâng cao chất lượng bài giảng trong quá trình truyền đạt, chia sẽ với học viên.

         Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên, cũng như thực hiện Quy chế giảng viên Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 2252/QĐ-HVCTQG, ngày 02/5/2019, quy định một trong những nhiệm vụ của giảng viên chính là nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng.

         Bên cạnh đó, căn cứ vào quyết định của  Đảng ủy, Ban giám hiệu các khoa xây dựng kế hoạch cho giảng viên đi thực tế ở cơ sở để học hỏi kinh nghiệm từ thực tế. Trên cơ sở đó, đội ngũ giảng viên nhà trường đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực tế theo đúng quy định, kết quả nghiên cứu thực tế có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bài giảng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên.

         Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, theo tôi cần thực hiện các giải pháp sau cơ bản sau;

        Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo đối với các khoa về công tác nghiên cứu thực tế, nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị.

       Thường xuyên tạo điều kiện tổ chức cho giảng viên mỗi năm có thể có vài đợt đi nghiên cứu thực tế ở các địa phương trong và ngoài tỉnh để tăng thêm vốn thực tiễn cho giảng viên.

        Đảng ủy, Ban giám hiệu tạo điều kiện cho giảng viên của trường đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cấp ủy các nơi mà giảng viên đến nghiên cứu.

         Địa phương có giảng viên đến nghiên cứu thực tế ngoài việc tạo điều kiện về chỗ làm việc cần để giảng viên tham dự các hội nghị của địa phương qua đó giảng viên sẽ học hỏi cũng như có điều kiện chia sẽ nhiều thông tin từ hội nghị ở nơi đến nghiên cứu.

         Đảng ủy, Ban giám hiệu tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chủ trương, kế hoạch cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế hàng năm theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

         Bố trí nội dung và số tiết nghiên cứu thực tế phù hợp với chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch và chức danh lãnh đạo, quản lý.( Trung cấp chính trị- hành chính; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính…) hạn chế trường hợp chương trình nặng về lý luận mà thiếu thực tiễn.

         Sau mỗi đợt nghiên cứu thực tế, cần có báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, rút kinh nghiệm về đợt đi nghiên cứu thực tế. Các báo cáo nghiên cứu thực tế được chấm điểm và kết quả điểm báo cáo nghiên cứu thực tế cũng được tính với điểm của các nội dung khác để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với giảng viên.

         Phải xem đây không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là hoạt động thực tiễn mà cá nhân phải thực hiện. Việc đi nghiên cứu thực tế ở của giảng viên không chỉ là làm cho xong nhiệm vụ, mang tính hình thức mà phải xác định đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của người giảng viên.

         Một mặt để bổ sung kiến thức thực tiễn, củng cố các kiến thức đã được tiếp thu trong nhà trường, mặt khác là dịp để giảng viên có dịp phát huy năng lực nghiên cứu của mình từ đó có những đóng góp nhất định cho công tác của mình, chọn những địa điểm, đơn vị, địa phương đến nghiên cứu thực tế phù hợp với vấn đề, nội dung đào tạo

         Tóm lại, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công tác giáo dục lý luận chính trị, Trường Chính trị cần đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu thực tế, có nghiên cứu thực tế mới giúp cho các giảng viên nắm bắt được thực tiễn, từ đó gắn kết kiến thức lý luận với thực tiễn làm cho bài giảng ngày càng sinh động hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Trường Chính trị ./.

ThS. Trần Việt Nhân                  
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này