Trao đổi một số yêu cầu khi vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

ThS. Thạch Trần Thị Cầm   
                                                                    Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

         Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, cần được quán triệt sâu rộng đến mỗi người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, với vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của người giảng viên trong giảng dạy lý luận chính trị thì việc tuyên truyền nội dung của tác phẩm thông qua bài giảng là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Trong phạm vi bài viết, tác giả chia sẻ một số yêu cầu chủ yếu khi vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị.

         1. Giới thiệu khái quát về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

         Nội dung Tác phẩm gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong các cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần:

         Phần thứ nhất, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm: 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022).

         Phần thứ hai, có tiêu đề: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

         Phần thứ ba, có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

         2. Một số yêu cầu chủ yếu khi vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị

         2.1. Đảm bảo tuân thủ quan điểm khách quan

         Trong quá trình vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy lý luận chính trị cần đảm bảo tuân thủ quan điểm khách quan. Quan điểm khách quan yêu cầu trong nhận thức phải nhận thức tác phẩm trên tinh thần vốn có của nó, không được “bóp méo”, “xuyên tạc” hay truyền tải sai lệch bản chất, linh hồn của nội dung tác phẩm; đồng thời phải biết phát huy tính năng động của giảng viên trong việc vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị: đảm bảo phù hợp giữa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm trong tác phẩm, đảm bảo phù hợp giữa các quan điểm trong tác phẩm và sự phân tích, diễn giải của giảng viên.

         Để làm được như vậy, người giảng viên cần nghiên cứu nội dung tác phẩm một cách kỹ lưỡng, sử dụng các phương pháp trừu tượng hóa, khái quát hóa để nắm lấy cái chung, bản chất và linh hồn của tác phẩm, đồng thời sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực để làm sáng rõ những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên nền tảng vận dụng nội dung của tác phẩm.

         2.2. Đảm bảo tuân thủ quan điểm toàn diện

         Trong quá trình vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy lý luận chính trị cần đảm bảo tuân thủ quan điểm toàn diện. Quan điểm toàn diện yêu cầu trong nhận thức phải nhận thức tác phẩm trong tính chỉnh thể, tính hệ thống của tác phẩm; nhận thức một quan điểm, khẳng định cụ thể trong mối liên hệ với các quan điểm, khẳng định khác, giữa các phần của tác phẩm, không nên tách rời, cắt xén rời rạc một cách vô nguyên tắc giữa các quan điểm, các khẳng định, các phần khi vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy; đồng thời phải xác định được nội dung trọng tâm của các phần, những khẳng định trọng tâm, khái quát của đồng chí Tổng Bí thư về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tránh sự dàn tri, không xác định được trọng tâm khi vận dụng vào giảng dạy, dẫn đến tình trạng liên hệ giữa các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các quan điểm trong nội dung tác phẩm không phù hợp, không sâu sát.

         Để làm được như vậy, người giảng viên cần dành thời gian đọc, nghiên cứu toàn bộ tác phẩm; nắm được một cách khái quát, hệ thống về tác phẩm; xác định được những câu nói, những khẳng định trọng tâm, khái quát, những số liệu tiêu biểu, nổi bật để vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị.

         2.3. Đảm bảo tuân thủ quan điểm thực tiễn

         Trong quá trình vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy lý luận chính trị cần đảm bảo tuân thủ quan điểm thực tiễn. Quan điểm thực tiễn yêu cầu phải nhận thức tác phẩm trong sự liên hệ với thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, của tỉnh. Giảng viên không những chỉ liên hệ giữa các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các quan điểm trong nội dung tác phẩm mà cần làm sáng rõ thông qua thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành, tỉnh, để tránh giáo điều, sách vở, thuyết suông, tạo điểm nhấn cho bài giảng và sự chú ý của học viên.

         Để làm được như vậy, người giảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ luận, bản lĩnh chính trị cho bản thân, mở rộng hiểu biết về thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, ngành, đất nước, quốc tế. Trong giảng dạy, có thể sử dụng phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia đối với các học viên làm công tác nội chính, điều này vừa làm gia tăng sự thuyết phục cho bài giảng, vừa tạo sự tương tác tích cực giữa giảng viên và học viên, từ đó góp phần làm sáng rõ những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

         Tóm lại, khi vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị phải đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu về phương pháp luận biện chứng duy vật nhằm truyền đạt đúng đắn quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII,
Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

         2. Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 3 596
  • Tất cả: 618961
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này