THÁCH THỨC MỚI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH TRÀ VINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

         Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội nông dân tỉnh Trà Vinh là một trong những 63 hội nông dân cấp tỉnh của nước ta đã và đang tạo ra nhiều đóng góp cho sự phát triển. Hội là “trung tâm và nòng cốt các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới”, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn tỉnh phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt. Để thực hiện tốt vai trò của mình bên cạnh những thuận lợi giai cấp nông dân và Hội nông dân tỉnh phải vượt qua không ít khó khăn và thách thức.

         Tỉnh ta đã xác định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tỉnh đã định hướng “xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu”. Vấn đề đặt ra là, trước ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của khoa học - công nghệ thì phát triển nền nông nghiệp Trà Vinh hiện đại có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động gì để có thể làm chủ được công nghệ, làm chủ được nền nông nghiệp hiện đại? Bối cảnh mới đặt ra những yêu cầu gì cho việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong thời gian tới để có thể đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững…..?. Tình hình đó đòi hỏi phong trào nông dân và tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

         Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trà Vinh, từ năm 2019 đến nay, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân đạt khoảng 1,45%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt và chăn nuôi, tăng tỷ trọng thủy sản phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt đạt 127,4 triệu đồng/năm, tăng 19,2 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất/ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 284,5 triệu đồng/năm, tăng 78 triệu đồng/ha…..

         Bên cạnh những thành tựu quan trọng, phát triển nông nghiệp bền vững vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế và thách thức:

         Chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp; giá cả nông sản bấp bênh được mùa thì mất giá, do đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái; hệ thống đào tạo nghề cho nông dân còn hạn chế. Phương pháp đào tạo chủ yếu là chủ yếu là lý thuyết kết hợp với tham quan thực tế mà chưa tập trung theo phương pháp dạy thực hành về kỹ năng mềm cho nông dân để thích ứng phát huy trong môi trường công nghệ hiện đại. Những hạn chế trên đã và đang gây khó khăn cho việc chuyển giao khoa học công nghệ tiến bộ vào trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thành phẩm nông nghiệp vì mục tiêu cải thiện đời sống cho nông dân

         Chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh còn hạn chế. Nguyên nhân là sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn nhỏ lẻ, manh mún, việc ứng dụng khoa học - công nghệ mới trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn chậm nên chất lượng sản phẩm không cao, khi đưa vào thị trường chủ yếu vẫn ở dạng thô, thiếu khả năng tạo bước đột phá trong nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Việc gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ có được tăng cường nhưng từng lúc thiếu chặt chẽ.

         Tổ chức lại sản xuất chưa đạt yêu cầu, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng, hiệu quả hoạt động còn nhiều mặt yếu kém; công tác huy động các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.

         Thu nhập của người lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn còn thấp và chịu nhiều rủi ro, thua thiệt so với lao động ở các khu vực kinh tế khác, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng nông thôn từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; nhiều vấn đề xã hội bức xúc vẫn chưa được giải quyết tốt,……

         Để phát huy hơn nữa vai trò của nông dân và Hội nông dân trong nền sản xuất nông nghiệp, khắc phục những hạn chế, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn phát triển hiện đại cần phải thực hiện những giải pháp sau:

         Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, quy hoạch sản xuất tổng thể trên địa bàn tỉnh Hội nông dân phải được giao trách nhiệm trong việc điều hành, giám sát các kế hoạch, cụ thể: lập một cơ quan nghiên cứu, tổng hợp đủ mạnh để dự báo nhu cầu, giá cả sản phẩm trong và ngoài tỉnh theo từng thời điểm cụ thể. Các thông tin này cần được cập nhật thường xuyên và thông báo cho nông dân; xây dựng quy hoạch tổng thể qui mô về sản xuất mỗi loại hàng nông, lâm sản phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu,…, chỉ rõ loại cây trồng vật nuôi, số lượng quy mô, diện tích,.. ở từng khu vực cụ thể. Đặc biệt một số cây trồng có thế mạnh như: lúa, cà phê…. phải chỉ rõ đến từng cách đồng của từng xã. Các thông tin này phải được công khai đến cơ quan chức năng của từng từng địa phương và bà con nông dân được biết.

         Thứ hai, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân.

         Thứ ba, các cấp Hội nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

         Thứ tư, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến xã, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa nghèo bền vững.

         Thứ năm, xây dựng cơ chế và phân vai cụ thể trong vấn đề liên kết sáu nhà trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị mới để bảo đảm lợi ích của mọi bên tham gia. Thực chất của mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam đang đặt ra nhiều bài toán về nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp như khối lượng lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giao hàng đúng lúc, giá thành cạnh tranh,… mà một cá thể nông dân thì làm không được.

         Thứ sáu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu chuyển giao khoa học công nghệ mới và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. /.

ThS. Lâm Thị Thanh Nga
                                                                                 Khoa xây dựng Đảng  

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 3 113
  • Tất cả: 621465
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này