QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN HIỆN NAY

Phan Văn Tấn                   
                                                     Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

         1. Thanh niên và công tác vận động thanh niên có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng

         Đảng ta luôn xác định thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là lớp người kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết 25 BCH TƯ khóa X đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”1.

         Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Đồng thời đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.             

         Đảng cũng luôn đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào lực lượng thanh niên nước ta trên cơ sở đánh giá đúng bản chất tốt đẹp, thấy rõ chỗ mạnh, tiềm năng to lớn của thanh niên. Lòng tin tưởng sâu sắc của Đảng vào thanh niên có cơ sở khoa học và đã được chứng minh rõ trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

         Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác vận động thanh niên, coi công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng.

         2. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, trưởng thành của thanh niên

         Đảng ta luôn coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên:

         “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng,  ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước”2.

         Hiện nay, cần chú ý cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng hoài bão, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, nêu cao sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Hình thành lớp thanh niên ưu tú, vững về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức, có tài năng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đồng thời đây cũng chính là nhiệm vụ của thanh niên.

         3. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh

         Đoàn là trường học xã hội Chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, trực tiếp giúp Đảng thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng. Trong giai đoạn mới hiện nay cần “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nhanh chống thu hẹp các cơ sở Đoàn yếu kém. Nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn tổ chức, qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ…”3.

         Đồng thời Đảng cũng xác định: đảm bảo vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng Hội LHTN Việt Nam; đổi mới phương thức vận động; đa dạng hóa các loại hình tập hợp để thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên.

         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị- xã hội của thanh niên Việt Nam, là tổ chức quần chúng do Đảng trực tiếp lãnh đạo, chứ không phải thông qua đảng đoàn như đối với các đoàn thể nhân dân khác. Đoàn phấn đấu theo mục tiêu của Đảng đề ra.

         Do vậy, trong Điều lệ Đảng có một chương nói về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn…; Đại hội nào của Đảng cũng đề cập đến vấn đề Đảng lãnh đạo các hoạt động của Đoàn, Ban chấp hành Trung ương nhiều khóa đều có nghị quyết riêng về công tác thanh niên…

         4. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội làm công tác thanh niên

         Công tác thanh niên là nhiệm vụ của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là nhiệm vụ của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của toàn xã hội và các gia đình. Quan điểm này thể hiện trên các nội dung sau:

         Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên.

         Thứ hai: Nhà nước thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên bằng các văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh niên; tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với các tổ chức thanh niên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác thanh niên.

         Thứ ba: Các đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội có chương trình công tác thanh niên của tổ chức mình; xây dựng quy chế phối hợp với Đoàn và các tổ chức thanh niên.

         Thứ tư: Tổ chức phối hợp trên quy mô toàn xã hội làm công tác thanh niên. Tăng cường giúp đỡ các gia đình về nội dung, phương pháp và điều kiện nuôi dạy con cái trưởng thành, trở thành những người hữu ích cho xã hội.

         Tóm lại: Từ những quan điểm cơ bản của Đảng có thể nhận thấy rằng công tác vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong các mặt công tác của Đảng, của Đoàn và Hội. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng như toàn xã hội chăm lo tốt hơn cho thanh niên. Đoàn thanh niên là bộ phận nòng cốt lãnh đạo thực hiện công tác vận động thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào hành động cách mạng; tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.1. Đảng Cộng sản VN - Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH TƯ khóa X, HN 2008, tr.41.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.43.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.45.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3 117
  • Tất cả: 621469
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này