NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CHỦ NHIỆM LỚP TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỌC VIÊN CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
    Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối với Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc đổi mới đồng bộ trên các mặt hoạt động của nhà trường. Trong đó, lấy đổi mới công tác quản lý đào tạo là khâu đột phá. Trong quản lý đào tạo thì đổi mới về công tác chủ nhiệm lớp các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính được coi là một trong những mắt khâu quan trọng nhằm góp phần vừa nâng cao chất lượng quản lý đối với các lớp, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.

    Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cán bộ, giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ như sau:

    - Quy định về tiêu chuẩn chủ nhiệm lớp:

         + Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

         + Có trình độ đại học, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên;

         + Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý giáo dục, nắm vững chương trình đào tạo, quy chế, quy định về quản lý đào tạo, nội quy của nhà trường, các chế độ chính sách đối với giảng viên, học viên;

    -  Nhiệm vụ của chủ nhiệm lớp:

         + Chuẩn bị, quản lý hồ sơ lớp học, cùng phòng đào tạo xây dựng kế hoạch toàn khóa để Ban Giám hiệu phê duyệt;

         + Quản lý, điều hành quá trình học tập, rèn luyện của học viên theo đúng quy chế, quy định về quản lý đào tạo, chương trình kế hoạch toàn khóa…

         + Sau các phần học, kết thúc khóa học, báo cáo với Ban Giám hiệu (qua phòng đào tạo) về tình hình mọi mặt của lớp, chuẩn bị hồ sơ học viên, nhận xét học viên…

    Phần lớn, cán bộ, giảng viên được nhà trường cử làm chủ nhiệm lớp đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà Học viện đưa ra. Đồng thời các chủ nhiệm lớp đều nhận thức rõ vai trò, chức năng của công tác chủ nhiệm, đó là:

     - Chủ nhiệm lớp là người giúp Ban Giám hiệu quản lý điều hành lớp học, nắm tình hình học tập và rèn luyện của các học viên để phán ánh cho lãnh đạo trường. Đây là kênh thông tin rất quan trọng và cần thiết đối với Ban Giám hiệu.

     - Chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa cấp uỷ địa phương với nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ .

     - Chủ nhiệm lớp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học viên…

    - Chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa Ban Giám hiệu và các phòng, khoa của nhà trường với tập thể lớp học; có vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên.

     - Đối với các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, Chủ nhiệm lớp đồng thời cũng là bí thư chi bộ nên vai trò của chủ nhiệm không chỉ theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở vể học tập mà còn phải nắm bắt tư tưởng, làm tốt công tác tư tưởng cho Đảng viên, xây dựng khối đoàn kết giữa các đảng viên trong chi bộ, là cầu nối giữa chi bộ lớp với Đảng ủy nhà trường.

     - Chủ nhiệm lớp kiêm Bí thư chi bộ phải giúp đảng viên trong chi bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong nghiên cứu và học tập.

    Bên cạnh những ưu điểm, từ thực tế Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cho thấy, công tác chủ nhiệm lớp và các công việc khác liên quan đến công tác chủ nhiệm ở nhà trường vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

    - Một số chủ nhiệm chưa thật sâu sát lớp học do mình phụ trách, chưa nắm chắc tình hình lớp học và học viên lớp mình; còn tình trạng phó mặc việc quản lý lớp cho ban cán sự lớp,

    - Chưa thật sự coi trọng việc quản lý lớp thông qua sổ đầu bài, thiếu phối hợp với các phòng, khoa trong quản lý lớp.

    - Một số lớp không phát huy được vai trò tự quản của ban cán sự. Ban cán sự lớp không báo cáo kịp thời, chính xác tình hình và sĩ số lớp học cho chủ nhiệm lớp. Tình trạng dễ dãi với lớp mình phụ trách, như: nể nang cho học viên nghỉ học nửa buổi, đối phó với điểm danh… nhất là khi xét điều kiện dự thi.

    - Một số Chủ nhiệm kiêm Bí thư Chi bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng nên chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ chưa cao.

    Những tồn tại trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là:

    - Một số chủ nhiệm lớp là giang viên, làm công tác giảng dạy và nghiên cứu nên có ít thời gian theo lớp, bám lớp;

    - Lớp học đông, nhất là các lớp không tập trung; trình độ, độ tuổi của học viên không đồng đều…;

    - Một số học viên (nhất là lớp không tập trung) đang nắm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, điều hành tại cơ quan, địa phương, đơn vị, do vậy vừa học tập vừa phải trực tiếp giải quyết các công việc hàng ngày.

    - Đội ngũ giảng viên làm chủ nhiệm chuyên trách chưa có, chủ yếu là kiêm nhiệm. Giảng viên ở các khoa được phân công tham gia làm chủ nhiệm lớp tuy được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý lớp học. 

    -  Từ những hạn chế, bất cập trong công tác chủ nhiệm và quản lý học viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, theo tôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

    Trước hết, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường cần quan tâm hơn nữa tới công tác chủ nhiệm lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quản lý lớp là trách nhiệm chung của cán bộ, giảng viên nhà trường, trong đó, đặc biệt quan trọng là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và Ban Giám hiệu. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cán bộ, các trường chính trị càng cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý lớp. Sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ bảo đảm cho công tác chủ nhiệm lớp nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện mới.

    Thứ hai, các đồng chí giảng viên được phân công làm chủ nhiệm lớp cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, cần thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi của người giảng viên.

    Thứ ba, phòng Đào tạo cần làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu trong việc đề xuất giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc kiểm tra đối với lớp chủ nhiệm và quản lý toàn diện công tác chủ nhiệm. 

    Thứ tư, để giảm thiểu tối đa việc vắng học của học viên, chủ nhiệm lớp cùng giảng viên đứng lớp cần phối hợp tăng cường khâu quản lý học viên trên lớp: điểm danh đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ.

    Thứ năm, Chủ nhiệm lớp phải thường xuyên phối hợp với các phòng, khoa, giảng viên lên lớp trong để nắm bắt kịp thời, đóng góp ý kiến về phương pháp giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên, phục vụ của nhà trường, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, phục vụ. Bên cạnh đó, phòng đào tạo cần phải chú ý công tác kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ nhiệm lớp.

    Thứ sáu, cần có cách thức lấy ý kiến đóng góp của học viên đối với công tác quản lý lớp của chủ nhiệm lớp. Thời gian qua, mới chỉ lấy ý kiến đóng góp của học viên đối với giảng viên mà chưa lấy ý kiến học viên về phẩm chất, năng lực, tác phong quản lý lớp của chủ nhiệm lớp.

    Thứ bảy, các khoa chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ với phòng đào tạo trong việc theo dõi, đánh giá công tác chủ nhiệm của các giảng viên thuộc quyền quản lý; tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm. Đồng thời, cần coi mức độ chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác chủ nhiệm là một tiêu chí đánh giá thi đua đối với các giảng viên - chủ nhiệm lớp.

    Thứ tám, Đảng ủy nhà trường cần có những định hướng, giúp đỡ, để giáo viên Chủ nhiệm vừa hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, vừa làm tốt công tác đảng với vai trò là Bí thư chi bộ. Giúp cho công tác vừa quản lý lớp gắn việc nâng cao chất lượng học tập với rèn luyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

    Có thể nói, quản lý học viên các lớp thực sự là một công việc khó khăn và phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đòi hỏi người chủ nhiệm lớp phải là người sáng tạo, linh hoạt tìm ra các phương pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế của lớp học, phải thật sự toàn tâm, toàn ý đầu tư thỏa đáng cho công tác chủ nhiệm; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa hai chủ nhiệm và ban cán sự lớp; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu, quản lý của phòng Đào tạo; mạnh dạn giao quyền tự quản cho ban cán sự lớp (nhưng cần có sự theo dõi, kiểm soát, không phải phó mặc cho Ban cán sự lớp), kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, có như vậy mới thực sự nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm và quản lý học viên  các lớp trung cấp LLCT - HC góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị ở Trường Chính trị Trà Vinh./.

ThS. Lý Thị Mạnh
Khoa Lý luận cơ sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này