Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh - Thực trạng và Giải pháp

ThS. Bùi Thị Vân Anh

Khoa Lý luận cơ sở 

         Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sự vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

         Trường Chính trị Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức hoặc dự nguồn, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở; cán bộ trưởng, phó phòng ban cấp huyện, trưởng, phó phòng thuộc sở, ban ngành tỉnh nhằm trang bị những lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Đảng bộ Trường Chính trị là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh.

         Hiện nay, Đảng bộ Trường gồm 03 chi bộ khung trường với 41 đảng viên, phần lớn là giảng viên trực tiếp giảng dạy. Ban chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, do đồng chí Phó Hiệu trưởng làm Bí thư. Ngoài các chi bộ khung trường, đảng bộ trường còn có các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung sinh hoạt tạm thời trong thời gian học tập tại trường.

         Nhìn chung, trong những năm qua, Đảng bộ Trường có những mặt mạnh, ưu điểm sau:

         Một là, về xác định nhiệm vụ chính trị, xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết

         Quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường đã xác định đúng đắn nhiệm vụ của mình: xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn; lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ; công tác đảng viên; công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “dân vận khéo”; xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn cơ sở trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ trường đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức đến từng chi bộ, đảng viên.

         Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì để lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thì việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác vừa đúng với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vừa sát hợp với điều kiện thực tiễn của Trường có ý nghĩa quyết định.

         Hai là, về xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên

         Trên cơ sở sáp nhập các phòng, khoa, Đảng ủy trường đã tiến hành kiện toàn các chi bộ trực thuộc, từ 05 chi bộ, sáp nhập lại còn 03 chi bộ: Chi bộ Phòng Hành chính - Đào tạo; Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật; Chi bộ khoa Xây dựng Đảng. Ngoài ra, còn có các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung sinh hoạt tạm thời trong thời gian học tập tại trường.

         Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đa số đội ngũ đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nội bộ đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ và phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong các hoạt động của cơ quan đơn vị, gắn bó mật thiết với chi ủy và nhân dân nơi cư trú.

         Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo cho đảng viên, viên chức được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý kiến vào các hoạt động, quyết định của lãnh đạo. Qua đó, giúp cho đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc hơn tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm hơn đối với nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng.

         Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trung hạn 03 năm (2021-2023) cho viên chức, giảng viên các khoa, phòng của trường. Trong đó, chú trọng việc cử viên chức, giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý phòng, lớp Cao cấp lý luận chính trị, lớp đào tạo sau đại học. Phân công cán bộ, đảng viên tham dự lớp tập huấn giáo trình mới, tập huấn chuyên môn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; lớp tập huấn bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm nâng cao về trình độ lý luận chuyên môn và nghiệp vụ.

         Ba là, về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

         Đảng ủy Trường luôn quan tâm đến việc chỉ đạo và tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có hiệu quả như: thông qua hội nghị, họp lệ chi bộ hàng tháng, họp cơ quan, qua mạng nội bộ trường đã triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến toàn thể cán bộ đảng viên; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và đảng viên, viên chức viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tiếp theo… Qua đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đảng viên, viên chức và người lao động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đề ra.

         Bốn là, về xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn cơ sở trường

         Đảng ủy phối hợp với Ban giám hiệu và Công đoàn trường tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của trường, có ý thức thực hiện và giữ gìn các tiêu chuẩn đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Chỉ đạo sử dụng, bảo quản tốt tài sản công, quản lý tài chính đảm bảo đúng quy định. Hàng tháng Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo Công đoàn cơ sở, các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp có cuộc họp giao ban, qua đó nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng qua, đồng thời trao đổi, thảo luận, chỉ đạo về hoạt động tháng tới. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong hoạt động, hiệu quả trong công việc của từng bộ phận phòng, khoa cũng như công việc chung của trường.

         Năm là, về công tác kiểm tra, giám sát

         Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác này đối với đảng viên trong toàn đảng bộ. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề ngay từ đầu năm và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình cụ thể ở chi bộ và tiến hành triển khai thực hiện. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với các chi bộ khung trường và các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại trường. Qua kiểm tra, giám sát trong năm 2021, nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên được nâng lên, dân chủ trong Đảng được phát huy.

         Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót nhất định như:

        Công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên ở một vài trường hợp còn chậm, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy đôi lúc còn lúng túng, việc hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác xây dựng đảng đôi khi chưa được thường xuyên, cụ thể. Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, một bộ phận đảng viên chưa nhận thức hết trách nhiệm cá nhân đối với những công việc chung của tập thể, chậm đổi mới nên chưa có tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên, nội dung kiểm tra, giám sát chưa sâu, chi tiết, đúng thời điểm nên chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa phát huy hết vai trò chủ động tham mưu với Đảng ủy về việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực thi nhiệm vụ.

         Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, trong thời gian tới thiết nghĩ Đảng bộ Trường cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

          Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xác định đúng đn nhiệm vụ chính trị, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ

         Có thể nói, đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Để xác định đúng nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ phải thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tiễn của đơn vị; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác khả thi để lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời phân công cấp uỷ viên và cán bộ phụ trách từng mặt công việc để tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện.

         Qua từng bước tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ cần nghiêm túc tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, bổ sung cho nhiệm vụ chính trị hoàn chỉnh hơn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo.

         Thứ hai, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng ủy cần triển khai và tổ chức phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” toàn diện, mỗi đảng viên phải thi đua phấn đấu trở thành đảng viên xuất sắc, mỗi chi bộ phấn đấu trở thành chi bộ vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ. Nếu không thực hiện tốt tự phê bình và phê bình sẽ giảm sút sức chiến đấu, tạo mầm mống sai phạm và tiêu cực phát triển. Vì vậy, để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, Đảng bộ cần thực hiện tốt một số vấn đề cụ thể sau:

         - Tất cả đảng viên trong Đảng bộ cần tăng cường học tập, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc nội dung, mục đích và ý nghĩa của việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm làm cho từng đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt đảng, trong tự phê bình và phê bình, trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực… Để làm được điều này, các đồng chí đảng viên là Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí trong Ban chấp hành phải nghiêm túc, gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình trước, sau đó là đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

         - Đảng ủy phải tạo điều kiện giúp đỡ, kiểm tra và giáo dục những đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm mà họ đã tự giác sửa chữa trên tinh thần cầu tiến. Tránh tình trạng bỏ rơi những đảng viên mới sai phạm, khuyết điểm không lớn, vì làm như thế những đảng viên này sẽ “rơi tự do”, thậm chí là trượt dài trên những sai phạm. Kiên quyết xử lý những đảng viên có sai phạm mà không có tinh thần tiếp thu, cố tình không sửa chữa, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân lợi dụng tự phê bình và phê bình để trả thù, trù dập, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.

         Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ, nhất là Bí thư, phó Bí thư và Đảng ủy viên

         Để thực hiện tốt giải pháp này, Đảng bộ cần phải tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên, tạo điều kiện cho các đảng viên theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, đưa những đảng viên trẻ có triển vọng đi học các lớp quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức quốc phòng… nhằm trang bị cho đảng viên những nền tảng kiến thức để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

         Tiến hành giáo dục nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ đảng viên, cần có kế hoạch trong tng thời gian, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng và lòng trung thành vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, nâng cao nhận thức cho đảng viên về các quan điểm đổi mới của Đảng. Giáo dục lối sống lành mạnh, trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lối sống xa hoa, lãng phí hoặc các biểu hiện độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Đối với những đảng viên thoái hoá biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, giảm sút ý chí phấn đấu, cần tiến hành các hình thức kỷ luật một cách thận trọng từng bước thích hợp. Mặt khác, phân công, phân nhiệm cho từng đảng viên phải phù hợp với năng lực, sở trưởng, tuổi tác, giới tính và hoàn cảnh của từng đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

         Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

         Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc để mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan hiểu sâu, nắm vững các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng đảng, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Nghiên cứu kỹ tình hình đảng viên, điều kiện công tác để đổi mới hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Phải duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đúng quy định, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để đảng bộ, chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt phải bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, đồng thời gắn với thực tế của đơn vị. Trong sinh hoạt cần tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm, đảng viên được dân chủ bàn bạc, tham gia thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên và định kỳ để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong mỗi kỳ sinh hoạt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số nội dung cần thiết trong cơ quan để sinh hoạt theo chuyên đề…

         Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ

         Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến công tác kiểm tra thì nơi đó Ủy ban kiểm tra hoạt động có nền nếp, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát tốt, góp phần xây dựng đoàn kết tốt nội bộ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tình hình Đảng bộ, chi bộ, đảng viên ổn định, ít có khuyết điểm, sai phạm. Vì vậy, để công tác kiểm tra, giám sát đi sâu vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng bộ Trường trước hết, phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra. Thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy sẽ đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của từng chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng, về mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

         Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phải gắn liền với nâng cao các quyết định. Các quyết định đúng là cơ sở kiểm tra, giám sát đi đúng hướng, có căn cứ để đánh giá kết luận, đồng thời cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ và cơ quan kiểm tra cấp trên.

         Thứ sáu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ

         Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những giải pháp rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đối với Đảng bộ, sự lãnh đạo trước hết phải bằng Nghị quyết, đó là sự cụ thể hoá đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thành những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể ở cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng bộ phải tập trung trí tuệ, sự lãnh đạo của mình vào việc đề ra và thực hiện Nghị quyết, thường xuyên nắm vững các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ và những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, viên chức từ đó có những phương hướng đúng đắn, sát thực với cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ họp giao ban, họp mở rộng, phản ánh tình hình công tác tháng, quý, đề cao chế độ hội ý trong Ban chấp hành đi liền với mỗi nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ quan trng đều được thể hiện bằng Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện đường lối chính sách của Đảng, tổ chức vận động tất cả đảng viên, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Báo cáo Kiểm điểm tập thể Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3 117
  • Tất cả: 621469
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này