NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CHO HỌC VIÊN CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRÀ VINH
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. 

Trong những năm gần đây, tình hình thực tế khu vực và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường; quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của nước ta đang đi vào chiều sâu, vấn đề an ninh biển đảo đang đứng trước những thách thức to lớn; bên cạnh đó các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá cách mạng nước ta về nhiều mặt mà tập trung nhất là phá hoại về mặt tư tưởng. Vì vậy, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chiến lược, là vấn đề cấp thiết; trong đó đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này, như: Nghị quyết số 16/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17- 4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, như: Luật An ninh mạng 2018, Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012… làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch. Chính vì vậy, những năm qua, chúng ta đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nước ta. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý báo chí, internet, hoạt động xuất bản, yêu cầu các tập đoàn truyền thông, như: Google, Youtube… gỡ bỏ các clip, tài khoản có nội dung xấu, độc hại. Thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương… các cơ quan chức năng đã chuyển tải chính sách, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quyền con người tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần giải tỏa các thông tin sai lệch và đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động, thù địch đối với nước ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh trên lĩnh vực này trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như tác hại của quan điểm sai trái, thù địch đối với xã hội còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch còn ở mức khiêm tốn. Việc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái chưa phong phú về nội dung, có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, cửa quyền hách dịch; việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số địa phương còn sơ hở, thiếu sót; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân… là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với nước ta.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu  nhà trường đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Tuy nhiên, năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ học viên còn bộc lộ hạn chế, chưa đủ lý luận để phản bác lại các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, của những quan điểm sai trái, thù địch, chưa ý thức rõ trách nhiệm phải tham gia vào cuộc đấu tranh này; một số học viên còn chưa phân biệt rõ những quan điểm sai trái, thù địch với những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước…

Để khắc phục được những hạn chế nêu trên đòi hỏi phải có những giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Một là, phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên về tính chất, mức độ nguy hiểm, cách nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch và sự cần thiết phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  Để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Hai là, phải có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên.

- Ba là, Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.

- Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Để nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, đòi hỏi giảng viên phải là người có bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, phải nắm chắc và sâu sắc về những nguyên lý lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh, phản bác.

- Năm là, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học viên.

- Sáu là, nâng cao chất lượng các buổi thảo luận. Trong giờ thảo luận, giảng viên nên mở rộng vấn đề bằng cách lựa chọn những vấn đề có tính thời sự, thực tiễn, đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch có liên quan đến nội dung các bài đã học yêu cầu học viên vận dụng kiến thức lý luận đã học để phản bác lại các quan điểm đó.

Tóm lại, hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường của tình hình thế giới, khu vực; những thuận lợi, thời cơ, triển vọng và cả những khó khăn, thách thức mới của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước… đã xuất hiện và phát triển những quan điểm sai trái, thù địch với nhiều cấp độ, trình độ và hình thức biểu hiện từ nhiều đối tượng khác nhau.

Những quan điểm này của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn và có cả những người trong nội bộ chúng ta do trình độ lý luận, trình độ nhận thức chính trị yếu kém mà nảy sinh những quan điểm sai trái đang tấn công toàn diện, vừa trực tiếp vừa gián tiếp vào những vấn đề về tư tưởng, chính trị đến các vấn đề xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh: từ những vấn đề về đối nội đến các vấn đề đối ngoại; từ những vấn đề về chủ trương, chính sách đến các vấn đề thuộc tổ chức thực hiện; từ con người đến tổ chức, đặc biệt là tổ chức Đảng; từ quá khứ, lịch sử đến hiện tại và cả tương lai phát triển của dân tộc; từ cả những thành tựu, ưu điểm đến những hạn chế, nhược điểm, khó khăn, thách thức của chúng ta… Điều đó đã và đang gây nên nhiều nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trường Chính trị là nơi đào tạo về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở, do đó việc nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị ở Trường là một trong những  nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải xác định rõ và nắm vững phương hướng, yêu cầu, đề cao trách nhiệm, hướng mọi hoạt động của nhà trường vào nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên; phải tiến hành đồng bộ hệ thống các giải pháp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể liên quan và đội ngũ học viên, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                          Phan Văn Tấn
                                                                                                                                                           Phó khoa Nhà Nước và pháp luật

                                                                                                                                                                                                                                    

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3 599
  • Tất cả: 618964
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này