Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay

ThS. Lý Thị Mạnh          
Giảng vên Khoa Lý luận cơ sở

         Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

         Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ và học viên là cán bộ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên trường Chính trị hiện nay nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết cần thiết, cơ bản; trên cơ sở đó giúp học viên có được nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức quan tâm sâu sắc tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thói quen tự giác; bồi dưỡng cho học viên trở thành người có đầy đủ phẩm chất và năng lực; sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa góp phần nâng cao chất lượng học phần I.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý (hệ trung cấp lý luận chính trị), vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay.

         Trong những năm qua, Trường Chính trị Trà Vinh đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên tại trường. Trong đó, việc đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với giảng dạy học phần I.4 với nhiều cách làm mới như: phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động tham quan thực tế, tổ chức xem phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, kể những mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi báo cáo chuyên đề, giới thiệu rộng rãi một số tác phẩm của Người, tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tìm hiểu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và học viên còn thể hiện thông qua Trang tin điện tử và tạp chí Thông tin lý luận của trường, đặc biệt là qua nội dung của phần học về những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh... về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và học viên ngày càng sâu sắc hơn về những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Những giá trị đó thật sự đi sâu vào suy nghĩ, vào hành động và đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là động lực, sức mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên và học viên góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

         Tuy nhiên trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cần thực hiện một số giải pháp sau:

         Mộttiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống chính trị, xã hội nói chung và cho cán bộ, đảng viên là học viên trường Chính trị nói riêng. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong đội ngũ, cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đủ sức tự đề kháng mọi sự cám dỗ về vật chất, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa của xã hội, tạo môi trường tốt để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ đội ngũ, cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

           Bên cạnh đó cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phần học của chương trình trung cấp lý luận chính trị để góp phần nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

          Hai là, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhất là giảng viên tham gia giảng dạy. Việc tự giác nêu gương khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo. “Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân”1]. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giống nhau nhưng liên hệ và việc làm cụ thể phải gắn với nhiệm vụ của từng người. Phát huy chuẩn mực về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát huy mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức cao về trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu, giảng viên tham gia giảng dạy học phần I.4 đã phát huy tốt nhất vai trò nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực để cán bộ, đảng viên và học viên noi theo, xứng đáng là một cán bộ, giảng viên trường Đảng cách mạng, chân chính.

          Ba, không ngừng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giảng dạy, phẩm chất chính trị, kỷ luật, kỷ cương cho đội ngũ giảng viên giảng dạy, giảng viên phải vững chuyên môn, có đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, có lý tưởng cách mạng. Giảng viên các môn lý luận chính trị nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng luôn xác định ngoài nhiệm vụ truyền thụ tri thức cho học viên còn phải thực hiện vai trò tuyên giáo và nhiệm vụ giáo dục lý luận mà Đảng, Nhà nước giao phó. Nhiệm vụ này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất khi bản thân giảng viên phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

         Bốn là, Trong quá trình thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phổ biến, minh chứng những mô hình hay, những gương điển hình mà giảng viên minh họa khi lên lớp, Đảng ủy và BGH nhà trường cần chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát, góp phần uốn nắn những sai sót (nếu có), đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân thực hiện có hiệu quả trong học tập và làm theo, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên để học tập, noi theo. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, giảng viên và học viên.

         Như vậy việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên trường Chính trị tỉnh Trà Vinh thời gian qua đã phát huy tính hiệu quả, có tác dụng rõ rệt, tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên nói chung và cho học viên nói riêng, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và học viên, làm cho kết quả học tập và rèn luyện của học viên ngày càng nâng lên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên, học viên từ đó làm chuyển biến tích cực đến hành động của mỗi cá nhân trong học tập và rèn luyện về đạo đức, lối sống hàng ngày bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.1. Ban Chấp hành Trung ương: Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hà Nội, 2021.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 647
  • Trong tuần: 5 724
  • Tất cả: 586575
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này