NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HỘI VIÊN, ĐOÀN VIÊN VÀ NHÂN DÂN Ở TỈNH TRÀ VINH HIỆN NAY

Phan Văn Tấn                    
P
hó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

         1/- Tầm quan trọng của công tác tuyên truyền:

         Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản... Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”.

         Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải đến với quần chúng nhân dân mới biến thành hành động cách mạng để đạt mục đích. Thông qua các phương thức lãnh đạo của Đảng trong đó có công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ và thực hiện đúng chủ trương của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua những hình thức, phương tiện, công cụ, để đạt tới yêu cầu cơ bản và nâng cao nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

         Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 và lãnh đạo, đề ra đường lối đúng đắn, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nắm rõ chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và biến thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Công tác tuyên truyền được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Cách tuyên truyền: Nói thì phải giản đơn, rõ ràng, thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được”. Vì vậy công tác tuyên truyền miệng có tầm quan trọng đặc biệt, tác động để nâng cao nhận thức, tạo niềm tin, định hướng và phát huy sức mạnh trong hành động để đạt được mục tiêu. Quan điểm của Đảng ta về công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, phải tuân thủ những nguyên tắc: Tính Đảng, tính khoa học và thực tiễn, tính chân thật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính phổ thông và đại chúng. Nhằm phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         2/- Thực trạng công tác tuyên truyền trong thời gian gần đây:

         Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt quan điểm của Đảng về công tác tuyên truyền đã tập trung chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt được kết quả của tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tăng trưởng GRDP bình quân 05 năm đạt 11,95%, thuộc nhóm các tỉnh có tăng trưởng cao. Các khu vực đều tăng trưởng theo hướng tích cực: Khu vực I tăng 1,36%, khu vực II tăng 34,47%, khu vực III tăng 8,59%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2020.          

         Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đến cuối năm 2020, có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 82,35%; 03 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè và Càng Long), thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, (trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 68%), dân cư thành thị được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99%... An ninh chính trị ổn định. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

         Các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các Bộ Luật, Luật, góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện đúng pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, cụ thể: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với số lượng cử tri đi bầu đạt 99,94%.

         Đặc biệt năm 2020, các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân. Chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ phòng, chống dịch Covid -19, nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực ủng hộ nhà nước phòng, chống dịch Covid -19 có hiệu quả không để lây lan ra công đồng; khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

         Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được gắn với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt trên các lĩnh vực, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

         Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, tuy nhiên tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân vẫn còn hạn chế: thời gian tuyên truyền Nghị quyết, pháp luật ra đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa kịp thời; nội dung triển khai không sâu, hình thức đơn điệu, làm cho người nghe thiếu tập trung. Việc học tập nghị quyết chỉ nghe báo cáo viên trình bày, người tham dự ít tích cực, chủ động tham gia ý kiến thảo luận nội dung có liên quan đến địa phương, ngành. Phương tiện, tài liệu phục vụ học tập chưa đảm bảo. Thời gian tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân cũng là một vấn đề khó, đặc biệt là công nhân lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước,… ý thức tự giác học tập của một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa cao. Trình độ, năng lực của cán bộ, báo cáo viên cơ sở một số nơi còn hạn chế nên có lúc, có nơi hiệu quả công tác tuyên truyền không đạt yêu cầu.

         3/- Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

         Để góp phần  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng, theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Bản thân xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp sau:

         Thứ nhất: Các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi chung các đoàn thể). Đoàn thể các cấp của tỉnh, nhất là cấp cơ sở phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, có nội dung cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện để thực hiện được; xác định và phân nhóm đối tượng; chuẩn bị chu đáo tài liệu; tùy vào nội dung cần triển khai mà lựa chọn báo cáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để truyền đạt; chọn địa điểm và thời gian thích hợp và tổ chức nghiêm túc. Kết hợp sử dụng đồng thời phương pháp tuyên truyền: báo cáo viên trực tiếp triển khai với sự vận dụng công nghệ thông tin hiện đại; việc tổ chức đối thoại, thảo luận, lồng ghép hoạt động từ các phương tiện thông tin (cổng thông tin điện tử, báo, đài, trạm truyền thanh,…).

         Thứ hai: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thật sự có năng lực và kỹ năng tuyên truyền, có phẩm chất, trách nhiệm cao, tích cực học tập, nghiên cứu nắm chắc nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, của ngành; nắm vững pháp luật; quan tâm theo dõi cập nhật nắm thông tin về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, về những vấn đề an ninh chính trị có liên quan; hiểu sâu về lĩnh vực ngành mình công tác, lý giải làm rõ những vấn đề thắc mắc của đoàn viên, hội viên nhằm tạo ra sự thông suốt về nhận thức và tư tưởng; báo cáo viên phải xây dựng đề cương (tài liệu) có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, ngoài nội dung trọng tâm của nghị quyết cần bổ sung những nội dung có liên quan của ngành, của địa phương làm cho nội dung báo cáo sinh động, nhưng phải đảm bảo thời gian triển khai.

         Thứ ba: Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thông qua công tác tuyên truyền và các phong trào hành động của các đoàn thể. Qua các phong trào hành động của các đoàn thể xuất hiện những nhân tố tích cực, từ đó kịp thời biểu dương, phát huy những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhằm cổ vũ động viên phong trào. Từ kết quả hoạt động có hiệu quả các phong trào đã được tổng kết, tiếp tục bổ sung vào nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng.

         Thứ tư: Coi trọng công tác nắm dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo. Đây cũng là cơ sở để xác định bổ sung nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động, kịp thời tuyên  truyền, thông tin nội dung chính thống về bản chất sự việc mà dư luận quan tâm, để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu các nhiệm vụ nghị quyết của Đảng đề ra, chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước.

          Kết luận: Tổ chức công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng là góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấu tranh  làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 3 608
  • Tất cả: 618973
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này