Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay

ThS. Sơn Thị Thanh Loan
Khoa Xây dựng Đảng   

         Tổ chức bộ máy và cán bộ là hai nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII xác định rõ hơn nữa tầm quan trọng chiến lược của công tác cán bộ trong tình hình đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Để có cán bộ tốt, thì công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công tác cán bộ là một nhiệm vụ then chốt của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

         Xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là công việc hệ trọng phải được thực hiện thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.

         Nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được ban hành tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,… nhờ đó, công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn, việc tổ chức thực hiện ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn.

         Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Nhờ đó, tổ chức bộ máy các cấp trong tỉnh từng bước phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý. Cơ cấu bên trong có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm nhiều đầu mối bên trong, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó. Việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được thực hiện tốt… Hầu hết các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và vị trí việc làm. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tác phong lề lối làm việc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò nòng cốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ của hệ thống chính trị hiện nay.

         Tuy nhiên, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở một vài cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, lúng túng, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc bố trí biên chế sự nghiệp trong một số cơ quan hành chính đôi lúc chưa đúng theo quy định; các tổ chức, cơ quan, đơn vị hợp nhất các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn nhiều bất cập, tính thống nhất thực hiện các quy định của cấp trên chưa thật sự mang lại hiệu quả, …, đôi lúc việc đổi mới phương thức lãnh đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ chưa được quan tâm; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương đôi khi còn chưa có sự đột phá, sáng tạo; trong lãnh đạo, điều hành, có lúc, có nơi còn thiếu sâu sát, quyết liệt; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đội ngũ cán bộ vẫn còn tình trạng vừa thiếu, vừa thừa; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có nơi, có lúc chưa hợp lý. Việc tinh giản biên chế có mặt chưa đạt yêu cầu, chưa gắn với cơ cấu lại. Một số trường hợp cán bộ khi bố trí công tác về địa phương còn gặp khó khăn trong kinh nghiệm công tác thực tiễn.

         Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

         Thứ nhất, về tổ chức bộ máy

         - Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Có sự phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa cấp tỉnh và cấp huyện, giữa các cơ quan cùng cấp, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Đồng thời khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc... Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là trong các cơ quan quản lý nhà nước, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ lạm dụng quyền lực. Quan tâm xây dựng chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh các đô thị trong tỉnh.

         - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là công việc hết sức khó khăn, liên quan đến nhiều vấn đề về tư tưởng, tâm lý, quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức... Vì vậy, đòi hỏi người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, nhận thức sâu sắc, có sự thống nhất cao, quan tâm làm tốt công tác tư tưởng và phải hết sức quyết liệt, tích cực, chủ động, kiên trì trong tổ chức thực hiện. Có lộ trình phù hợp, đồng thời, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, có giải pháp phù hợp bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực, không cầu toàn hoặc chạy theo thành tích, thực hiện một cách chủ quan, cơ học; gắn việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế; bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự hiệu quả, bảo đảm đúng người, đúng việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi sắp xếp. 

         - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt về tổ chức và hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước và ở xã, phường, thị trấn; sắp xếp hợp lý tổ chức đảng ở địa phương, tổ chức đảng theo ngành dọc bảo đảm yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đánh giá, rà soát, bổ sung từng bước hoàn thiện nhân rộng các mô hình xây dựng Đảng của tỉnh.

         - Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bố trí sắp xếp cán bộ. Làm tốt công tác tư tưởng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với những trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình tinh giản biên chế.

         - Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Những việc khó, vướng mắc kịp thời báo cáo, xin ý kiến Trung ương để hướng dẫn thực hiện cho thống nhất. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo và hiệu qua các mô hình mới.

         Thứ hai, về xây dựng đội ngũ cán bộ

         - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là phương châm “Có vào, có ra, có lên, có xuống”; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, phân công, giới thiệu cán bộ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và thông qua đội ngũ cán bộ để lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào cấp ủy, chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; lãnh đạo việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, điều lệ của các tổ chức.

         - Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, về đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giám sát và thực hiện chính sách cán bộ. Chú trọng nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh; đào tạo cán bộ đủ tiêu chuẩn làm việc trong môi trường quốc tế theo quy định. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc Khmer ở các cấp, nhất là cơ sở; nghiên cứu đột phá thí điểm việc lựa chọn, cơ cấu cán bộ trẻ. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, dân chủ, đúng quy trình; việc lựa chọn, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

         - Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nghiên cứu cụ thể hóa thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương về thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị; triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị. Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

         - Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của cán bộ sau khi được bổ nhiệm theo Hướng dẫn số 02- HD/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nhận xét, đánh giá, giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định, nhất là cán bộ luân chuyển, cán bộ diện quy hoạch. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương thí điểm của Trung ương về công tác cán bộ như bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định đó… Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm trong lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ các cấp. 

         - Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược (người đứng đầu) có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

         Tóm lại, phương thức lãnh đạo của Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, đổi mới. Trong đó, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ là một nội dung quan trọng xuất phát từ sự cần thiết về một tổ chức đảng phải được tổ chức chặt chẽ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để lãnh đạo cách mạng và xuất phát từ vai trò là “gốc”, là “nhân tố quyết định”  và là “then chốt của then chốt” trong việc xây dựng nên đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để từ đó góp phần đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

          1.   Hội đồng Lý luận Trung ương (2009), Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới, Nxb CTQG – Sự thật, Hà Nội.

         2.   Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         3.   Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

         4.   Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

         5.   Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 cùa Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

         6.   Báo cáo số 219-BC/TU, ngày 12/4/2022 của BTV Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TW của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

         7.   Báo cáo số 291-BC/TU, ngày 09/8/2022 của BTV Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCT tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         8.   Chương trình hành động số 47-Ctr/TU, ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 3 605
  • Tất cả: 618970
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này