Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

ThS. Lê Thị Hồng Gấm    
                                                                        Khoa Nhà nước & Pháp luật

         Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong suốt quá trình lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi công tác tổ chức là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Vì thế Xây dựng Đảng về tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng, các tổ chức cơ sở của Đảng dù quy mô như thế nào, thuộc loại hình nào, đều là khâu quan trọng, là nền tảng, hạt nhân chính trị, bởi đây là cấp cơ sở trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ đảng. Chính vì vậy, phải nâng cao trình độ khoa học tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, phải thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

         Công tác tổ chức của Đảng là toàn bộ hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền trong việc xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng

         Công tác tổ chức của Đảng bao gồm các nội dung:

         Một là, Đảng xác định quan điểm, đường lối, nguyên tắc, quy chế, quy định về công tác tổ chức và xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         Hai là, các cấp ủy có thẩm quyền ra các quyết định thành lập, kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, các mối quan hệ công tác chủ yếu, biên chế của các tổ chức, cơ quan đảng; lãnh đạo, định hướng kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

         Ba là, các cấp ủy có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập về thực hiện các chủ trương, quyết định của các cấp ủy về công tác tổ chức.

         Bốn là, các cấp ủy lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức của Đảng, Nhà nước.

         Năm là, các cấp ủy có thẩm quyền tiến hành bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

         Sáu là, cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức của Đảng, lãnh đạo tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

         Trường Chính trị Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức hoặc dự nguồn, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở; cán bộ trưởng, phó phòng ban cấp huyện, trưởng, phó phòng thuộc sở, ban ngành tỉnh nhằm trang bị những lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Đảng bộ Trường Chính trị là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh. Đảng bộ gồm 03 chi bộ khung trường với 41 đảng viên, trong đó có 24 nữ, 04 dân tộc Khmer. Ngoài các chi bộ khung trường, đảng bộ trường còn có các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời trong thời gian học tại trường. Trình độ chính trị: 19 cao cấp; 05 trung cấp; 01 sơ cấp. Trình độ chuyên môn: 02 tiến sĩ; 30 thạc sĩ; 12 cử nhân. Ban chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, do đồng chí Phó Hiệu trưởng làm bí thư. Đảng viên của Đảng bộ trường phần lớn là giảng viên, trực tiếp giảng dạy

         * Thực trạng công tác tổ chức ở đảng bộ Trường Chính trị Trà Vinh

         - Kết quả đạt được

         + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng

         Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên như: Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “ Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định về nêu gương; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”;  Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”...

         + Xây dựng tổ chức cơ sở đảng

         Năm 2018, trên cơ sở sáp nhập các phòng, khoa, Đảng ủy trường tiến hành kiện toàn các chi bộ trực thuộc, từ 05 chi bộ, sáp nhập lại còn 03 chi bộ: Chi bộ Phòng Hành chính - Đào tạo; Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật; Chi bộ khoa Xây dựng Đảng. Ngoài ra, còn có các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời trong thời gian học tại trường.

         Đảng ủy chỉ đạo thực hiện hoàn tất công tác xây dựng Đảng hàng năm. Kết quả kiểm tra công tác xây dựng Đảng từ 10 năm, từ năm 2010 đến năm 2020 Đảng bộ trường đạt trong sạch, vững mạnh; riêng năm 2019, 2020 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

         Đảng ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá, nhận xét, phân loại các chi bộ trực thuộc hàng năm theo quy định. Qua đánh giá, phân loại hàng năm các chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch, vững mạnh trở lên.

         + Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, chi bộ

         Việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Theo đó, Đảng bộ Trường Chính trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo loại hình đơn vị sự nghiệp (loại hình trường học).

         + Về xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy

         Trình độ, năng lực cấp ủy viên, bí thư đảng bộ, chi bộ đều đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đều đạt trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

         Công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy của trường được thực hiện theo đúng quy trình; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư đảng bộ, chi bộ được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

         + Về sinh hoạt đảng bộ, cấp ủy, chi bộ

         Giữ vững chế độ họp định kỳ của Đảng bộ (6 tháng, năm), Đảng ủy (hàng tháng) theo quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

         + Về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng; khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng

         Trong công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo tiến hành xây dựng bản kiểm tập thể, các cá nhân đồng chí Bí thư, Phó bí thư và tiến hành kiểm điểm theo đúng quy trình, thời gian quy định; trong kiểm điểm có cấp ủy cấp trên dự và chỉ đạo. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm và phân công Đảng ủy viên theo dõi, kiểm tra việc kiểm điểm của các chi bộ đảm bảo đúng nội dung, quy trình và thời gian.

         Tập thể cấp ủy và từng đảng viên cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới; mỗi đảng viên đã viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của bản thân.

         Về đánh giá xếp loại chất lượng; khen thưởng tổ chức đảng được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

          Tồn tại, hạn chế:

         Trong sinh hoạt chi bộ còn dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ chưa thật sự hiệu quả, còn mang tính hình thức.

Phân công Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung chưa thường xuyên; công tác phối hợp quản lý đảng viên các lớp chưa chặt chẽ.

         Công tác quy hoạch gắn đào tạo cán bộ chưa đảm bảo tính lâu dài, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trường.

         * Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

         Một số đảng viên chưa nhận thức hết trách nhiệm cá nhân đối với những công việc chung của tập thể nên chưa có tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ.

         Trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy đôi lúc thiếu quyết liệt, đôi khi còn lúng túng, việc hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác xây dựng đảng chưa được thường xuyên, cụ thể. Một số đảng viên chưa nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm của mình trong công tác Đảng và công tác chuyên môn.

         Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa phát huy hết vai trò chủ động tham mưu với Đảng ủy về việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực thi nhiệm vụ.

         * Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức ở đảng bộ Trường Chính trị Trà Vinh thời gian tới

         Thứ nhất, tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; xác định trách nhiệm của từng chi bộ, từng đảng viên Đảng bộ khung Trường và đảng viên là học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung. Quan tâm đổi mới phương thức học tập, quán triệt phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường; trước hết là thời gian tổ chức học tập nhằm tạo điều kiện cho đảng viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung tham gia đầy đủ; tăng cường quản lý lớp học và chất lượng học tập; phát huy vai trò báo cáo viên của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trong triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan trực tiếp đến tình hình, hoạt động của Đảng bộ Trường; hình thức báo cáo sinh động, gợi mở để đảng viên tham gia ý kiến, thảo luận.

         Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; xác định trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế tại trường; phân công theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp tình hình thực tiễn. Tập trung chỉ đạo việc xác định và triển khai thực hiện các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên

         Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ trong cấp ủy, đảng bộ, chi bộ trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

         Cấp ủy, tổ chức đảng và từng đồng chí cấp ủy viên các cấp phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận về các vấn đề xã hội quan tâm, qua đó kịp thời có định hướng đúng đắn cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà trường và học viên; kịp thời uốn nắn những trường hợp có biểu hiện tư tưởng lệch lạc; đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành động trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

         Thứ tư, phân công và có cơ chế phát huy vai trò của các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, theo dõi, nắm tình hình, định hướng các hoạt động, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện. Khuyến khích tạo điều kiện cho Đảng viên trẻ tham gia chi ủy lớp để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, mạnh dạn trong xây dựng đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

         Thứ năm, Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá, nhận xét, phân loại các chi bộ trực thuộc theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát, định kỳ, thường xuyên các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là chi bộ sinh hoạt tạm thời các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung. Công tác kiểm tra phải chủ động, kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo hướng dẫn và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Việc đánh giá, kết luận trong kiểm tra phải đúng mức, công tâm. Quá trình kiểm tra phải kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của chính quyền, phát huy vai trò giám sát của quần chúng, bảo đảm tính chuẩn xác, khách quan. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình, cấp ủy có trách nhiệm cần kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, có thành tích tốt; kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm; ấn định thời gian phấn đấu cho những đảng viên có khuyết điểm, sai lầm và tạo điều kiện để họ sửa chữa, khắc phục.

         Thứ sáu, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ khung trường và bí thư chi bộ tạm thời. Cấp ủy các cấp cần chú ý lựa chọn những đảng viên có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, biết tập hợp quần chúng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để lãnh đạo toàn diện công tác của tổ chức cơ sở đảng. Đội ngũ này cần có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; có khả năng đoàn kết đảng viên, quần chúng xung quanh cấp ủy. Cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các cấp ủy viên, trước hết là bí thư, phó bí thư cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng; tạo điều kiện để đội ngũ này được thường xuyên học tập, nghiên cứu, có nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết của đảng ủy cấp trên, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; và nắm vững nguyên tắc, thủ tục sinh hoạt đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.

         Trong hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã luôn coi trọng nội dung xây dựng Đảng về tổ chức. Đó chính là xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở một cách khoa học, đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả; là xây dựng mỗi tổ chức cơ sở Đảng - chi bộ trong sạch, vững mạnh đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng giao phó; là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định, phát triển nhận thức và định hướng mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên nền tảng “công tác tổ chức, cán bộ phải coi là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt," có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Vì thế tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu khách quan, quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng./.  

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này