Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tỉnh ủy Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới

                                                                            ThS. Lê Thị Thúy An        
                                                              Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

         1. Quan điểm của Đảng trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới

         Công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng luôn giữ vị trí hệ trọng trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, vì thế việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở mỗi thời kỳ cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển, bền vững của đất nước. Thực tế cho thấy, cán bộ là những người đem chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, cán bộ là người phải nắm rõ tình hình thực tiễn và nắm được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân để báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để từ đó xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp.

         Trong những năm qua, Đảng luôn chú trọng đến công tác cán bộ và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”1. Để làm rõ hơn nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”2. Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi Đảng phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”3.

         Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đang tích cực chuyển mình hội nhập quốc tế cũng chính là lúc chuẩn bị cho công tác chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. Vì thế, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách chuẩn bị cho sự chuyển giao phù hợp với tình hình mới. Thực tiễn đòi hỏi, người cán bộ làm việc trong tình hình mới phải đề cao tinh thần dân tộc, yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân. Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII, Đảng ta nhấn mạnh: “Thời gian tới cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”4. Vì thế, Đảng ta chỉ ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới: “bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”5. Đại hội XIII đề ra quan điểm chỉ đạo: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa6.

         Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra quan điểm: “… nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”7. Như vậy, việc quán triệt và triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác cán bộ. Đặc biệt, trong tình hình mới, với những yêu cầu đặt ra của thực tiễn nên việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là yêu cầu tất yếu bởi:

         Trước đây, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dặn dò cán bộ ra nước ngoài công tác phải luôn đề cao tinh thần dân tộc: “Các đồng chí phải đem toàn tinh thần và nghị lực của thanh niên yêu nước mà chịu đựng, phấn đấu, khắc phục mọi sự gian nan, để tranh lấy thắng lợi”8. Đồng thời, Người cũng chỉ ra mục đích của việc đào tạo đội ngũ cán bộ chính là đào tạo ra nguồn nhân lực kế cận cho các thế hệ cách mạng: “Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo lớp người, lớp cán bộ mới”9. Như vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ làm việc trong hoàn cảnh nào cũng phải đề cao tinh thần dân tộc, đó là luôn phụng sự Tổ quốc và vì nhân dân mà phục vụ.

         Trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, người cán bộ phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực chuyên môn để có phông kiến thức rộng về văn hóa, lịch sử của mỗi quốc gia,… thông thạo ngoại ngữ, kỹ năng tin học, ứng dụng nền tảng số và nắm vững pháp luật quốc tế. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người phải biết một nghề để sinh hoạt. Riêng về cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy”10. Trong tình hình mới, Đảng ta luôn chú trọng đến năng lực chuyên môn của cán bộ. Đảng xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn: “Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới”11; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”12. Đồng thời, người cán bộ phải “không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên”13. Từ đó, cán bộ sẽ tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, vu cáo nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

         Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Đảng cần phải có đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng vì Tổ quốc, vì Đảng và vì Nhân dân. Trong Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII, Đảng ta cũng khẳng định: “giữa đức và tài, trong đó đức là gốc”14. Tại Đại hội XIII, Đảng đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng, nâng cao giáo dục phẩm chất đạo đức của cán bộ cách mạng trong tình hình mới: “Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng”15.

         2. Trà Vinh vận dụng quan đểm của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới

         Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, ông Trần Văn Tiến, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy trình theo quy định. Đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất nhiều giải pháp nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới cụ thể:

         Thứ nhất, nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu là phải nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả đào tạo với rèn luyện từ thực tiễn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới. Theo đó, ngành Nội vụ của tỉnh cũng thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có năng lực tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại và làm việc trên môi trường mạng; thật sự tiên phong, gương mẫu, quyết liệt trong tham mưu, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của Đảng bộ tỉnh và của địa phương, cơ quan, đơn vị.   

         Thứ hai, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, từ nay đến năm 2025, Trà Vinh tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xác định khung năng lực tương ứng, bố trí cán bộ đúng với bằng cấp chuyên môn được đào tạo; trường hợp bố trí chưa đúng, gần đúng chuyên môn mà có năng lực tốt, phải được bồi dưỡng, đào tạo lại. Các trường hợp bố trí không đúng chuyên môn mà không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực kém, gây phiền hà, tiêu cực, thiếu gương mẫu trong công tác phải kiên quyết thực hiện chính sách tinh giảm biên chế để tiếp nhận hoặc tuyển dụng nhân tố mới thay thế kịp thời. Phải thực hiện đúng các quy trình, quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; lấy vị trí việc làm và khung năng lực làm cơ sở cho việc tuyển dụng; đảm bảo yếu tố cạnh tranh trong thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; tiếp tục mở rộng, nâng số lượng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng sau khi có kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ, rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng ngay đầu nhiệm kỳ; trong đó chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc và theo hướng mở sang sở, ngành xuống cấp huyện, huyện xuống cấp xã. Trên cơ sở nguồn được quy hoạch có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện khi đề bạt, bổ nhiệm. Đồng thời, tham mưu luân chuyển theo quy hoạch để cán bộ kinh qua thực tiễn ở cơ sở theo thời gian quy định.

         Thứ ba, việc đánh giá CBCCVC đúng thực chất, được xem là khâu quan trọng để sàng lọc cán bộ; chống tư tưởng nể nang, bệnh thành tích; đánh giá phải thường xuyên, liên tục, đa chiều, lấy kết quả công việc, sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu; đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và CBCCVC thực thi công vụ, tác nghiệp có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, còn phải lấy sự tín nhiệm và hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá. Qua đánh giá, những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực nổi trội kịp thời bổ sung quy hoạch, đào tạo, đề bạt cao hơn; thực hiện điều động bố trí công tác khác phù hợp hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực kém.

         Thứ tư, quan tâm đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức mới, đào tạo lại trình độ đại học chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý. Thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đảm bảo cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên làm việc, tác nghiệp thành thạo trên môi trường mạng. Tiến hành đánh giá toàn diện 02 đề án đào tạo sau đại học (Đề án Trà Vinh 100 - đào tạo ở nước ngoài và Đề án Trà Vinh 100 - đào tạo trong nước) để xây dựng Đề án Trà Vinh 100 - đào tạo sau đại học giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; tập trung cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh nhà, đối với lĩnh vực cần có chuyên gia, nhà khoa học giỏi. Xây dựng chính sách của tỉnh về trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng để thu hút, sử dụng, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         (1) Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

         (2)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, tr.75.

         (3)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr.42.

         (4) Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, website: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

         (5) Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, website:https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

         (6) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr.35.

         (7)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập II, tr.325.

         (8) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.475.

         (9)  Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.344.

         (10)  Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.357.

        (11)  Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, website: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

         (12)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr.187.

         (13)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr.41.

         (14)  Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, wesite: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

         (15)  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr.184.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3 117
  • Tất cả: 621469
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này