MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
Năm 2020 là năm đánh dấu với nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt, đây là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Với ý nghĩa đó, đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay và cụ thể là trong năm 2020 sẽ có vai trò hết sức quan trọng, mang tính quyết định đến thắng lợi trong kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng sắp tới. 

Với tinh thần quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 về học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh gồm có 03 chi bộ với 44 đảng viên (không kể chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác Đảng nói riêng. Đặc biệt, với sự lãnh đạo trực tiếp từ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, từ đầu năm 2020 Đảng bộ Trường Chính trị đã tiếp nhận nhiều văn bản chỉ đạo. Trong đó, nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 là thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở quán triệt Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đã đề ra Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 20/02/2020 về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục tiêu kế hoạch đề ra là nhằm tuyên truyền về những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo tinh thần tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ Khối. Chuyên đề năm 2020 được chia làm hai nội dung lớn cần quán triệt. Trên cơ sở căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể tại Đảng bộ Trường và Đảng ủy có những kế hoạch cụ thể trong quá trình thực hiện.

 Nội dung thứ nhất, “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đảng ủy Trường cần quán triệt và vận dụng một cách linh hoạt 4 nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nhiện vụ được giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung về sinh hoạt nơi cư trú của đảng viên theo Quy định số 76- QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về việc “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Bên cạnh đó, vai trò của người bí thư trong mỗi chi bộ phải được khẳng định, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng trong từng đảng viên để có hướng lãnh đạo kịp thời. Đồng thời, mỗi đảng viên cần nhận thức một cách sâu sắc về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh trước những tư tưởng cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, phấn đấu vì lợi ích tập thể, vì sự phát triển chung của toàn Đảng bộ.

Nội dung thứ hai, “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Trường Chính trị luôn quán triệt quan điểm của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng chi bộ. Trong thời gian qua, Đảng ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở đơn vị thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động, đặc biệt là công tác phối hợp trong việc lựa chọn nhân sự có đủ đức, đủ tài để giới thiệu vào đội ngũ Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII sắp tới và cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Ngoài ra, do tính đặc thù của Đảng bộ Trường Chính trị là có các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trường xác định công tác lãnh chỉ đạo các chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 20/02/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, để thực hiện một cách có hiệu quả, đòi hỏi Đảng ủy phải xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, phải có chuyên đề cụ thể và gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ trong toàn Đảng bộ và đồng thời phải thể hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng cấp trên. Trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Chính trị cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chức năng, nhiệm vụ được cấp trên phân công. Quán triệt Công văn số 782-CV/TU ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy “Về việc uốn nắn việc thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2019”.

Hai là, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mỗi chi bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy. Trong đó, vị trí, vai trò của chi ủy và đặc biệt là bí thư chi bộ phải được khẳng định. Người bí thư chi bộ phải là cầu nối giữa Đảng ủy Trường và đảng viên, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có hướng chỉ đạo hoặc đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy Trường.

Ba làtăng cường quán triệt nội dung chuyên đề đến với từng đảng viên. Trong đó, chú trọng hai nội dung quan trọng: “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nhiệm vụ của mỗi đảng viên, Đảng ủy, Chi ủy đề ra chương trình giám sát và mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên sẽ là thước đo đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Bốn là, tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề trong các buổi họp lệ chi bộ đối với chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ Trường. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp giữa nội dung chuyên đề năm 2020 và nội dung chương trình học. Từ đó, giúp cho học viên vừa thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020, vừa nắm được nội dung chương trình học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường cũng như xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm là, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Trường và Chi ủy các chi bộ, mỗi đảng viên phải tự ý thức trong việc chấp hành và xem đó như là kim chỉ nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi đảng viên phải tự rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu chung của toàn Đảng bộ./.

                                                                     ThS. Đặng Văn Amel 

                                                                    Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 3 116
  • Tất cả: 621468
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này