Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

ThS. Phạm Quốc Việt        
                                                                    Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

         Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị (khoá XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết ra đời trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bên cạnh những cơ hội, có thách thức không nhỏ tác động rất mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Lợi dụng  quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó có lĩnh vực tư tưởng. Chúng tìm cách xuyên tạc, tiến tới xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng nhiều thủ đoạn rất tinh vi và thâm độc. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

         Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn Đảng bộ. Thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG, ngày 24/9/2019, của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Kế hoạch số 130-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội”; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh và kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Trà Vinh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 20/10/2020 “về việc thành lập Tổ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, gồm 07 thành viên, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng; 01 đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Tổ phó và 05 thành viên (đều là đảng ủy viên). Tổ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tham mưu Đảng uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, đó là:

         Thứ nhất, về công tác tổ chức quán triệt Nghị quyết

         Đến thời điểm hiện tại, Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc (kể cả các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung) tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua tiếp thu Nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng với Đảng bộ tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

         Thứ hai, về công tác đào tạo, bồi dưỡng

         Nhà trường xác định việc triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường đã tổ chức giảng dạy các chuyên đề cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 11 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung, với 690 học viên tham dự. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng,… từ đó có khả năng lý giải và phản bác những quan điểm sai trái, thù địch đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, bảo vệ sự trong sáng và tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, bản chất cách mạng, khoa học vốn có của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới.

         Thứ ba, về nghiên cứu khoa học

         Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm của trường.

         Từ 2021 đến nay, trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, số lượng bài viết, bài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên quan đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được duyệt và đăng trên cổng Thông tin điện tử, bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của trường ngày càng tăng, chất lượng bài viết ngày càng được nâng lên.

         Thứ tư, về công tác tuyên truyền

         Xây dựng được chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của trường, từ đầu năm 2021 đến nay, phát hành được 03 số, với tổng số bài viết liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là 13 bài. Ngoài ra, cán bộ, giảng viên trường còn tham gia viết bài tham luận hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học…do Học viện Chính trị khu vực IV, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh tổ chức, với tổng số là 03 bài; tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lần thứ nhất (2021), với tổng số 03 bài. Ngoài ra, Đảng ủy cũng đang tích cực triển khai kế hoạch tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lần thứ 2 (2022).

         Bên cạnh việc tham gia viết bài đăng trên trên Trang Thông tin lý luận và thực tiễn, Trang Thông tin điện tử của trường, các tạp chí trong và ngoài tỉnh,  Đảng ủy, chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường còn thông qua cuộc họp chi bộ định kỳ, đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

         Đối với học viên, thông qua chủ nhiệm lớp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm từng lớp, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung sinh hoạt hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ (đối với các lớp trung cấp LLCT – HC hệ tập trung), giúp học viên củng cố lập trường, tư tưởng, nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng còn những hạn chế nhất định, đó là: Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ở một số chi bộ (nhất là chi bộ học viên), chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc vận dụng đưa nội dung Nghị quyết vào nội dung giảng dạy ở một số giảng viên có mặt còn hạn chế; số lượng bài viết còn ít, nội dung chưa phong phú, phần lớn bài viết chủ yếu mang tính chất tuyên truyền về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa đi sâu phân tích nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù định của các thế lực thù địch, phản động chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, để đưa đưa ra những lý lẽ phản bác hiệu quả; một số thành viên Tổ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình…    

         Để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng uỷ, các chi bộ, cán bộ, đảng viên cần quan tâm thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ sau:

         Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt trong cán bộ, đảng viên, học viên về nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

         Hai là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

         Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại nhà trường; thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên không tham gia kết bạn, thích, theo dõi các tài khoản, nhóm facebook, fanpage, blog của các đối tượng và các tổ chức đưa thông tin sai trái, thù địch, tuyệt đối không chia sẻ các thông tin xấu, độc.

         Bốn là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với từng khoa, phòng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

         Năm là, thực hiện tốt việc định hướng cán bộ, đảng viên, giảng viên tham gia viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường chia sẻ các thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên và học viên.

         Sáu là, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên nắm vững phương pháp, cách thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Bộ Chính trị (khoá XII), ngày 22/10/2018, Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

         2. Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG, ngày 24/9/2019, của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

         3. Kế hoạch số 130-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

         4. Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội”.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này