Công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân ở tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh – Kết quả và phương hướng, giải pháp.
 ThS. Phạm Quốc Việt; Giảng viên Trường Chính trị Trà Vinh          Công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục ra sức đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thì việc đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết, nhằm phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

 1. Kết quả đạt được

           Xuất phát từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Trà Vinh trong những năm qua cho thấy, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh không ngừng quan tâm lãnh đạo các cấp uỷ trực thuộc triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân. Để tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện như Công văn số 97-CV/TU ngày 9-9-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng và tự phê bình trước quần chúng nhân dân”; Công văn số 377-CV/TU, ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v uốn nắn việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân”; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 23/6/2016, của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ “V/v Hướng dẫn nội dung đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân” và Quy định số 3054-QĐ/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân”... nhằm từng bước đưa công tác tự phê bình của cấp uỷ viên, đảng viên trước quần chúng nhân dân đi vào nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời kịp thời chỉ đạo uốn nắn, khắc phục những nhận thức lệch lạc, những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

           Trong giai đoạn những năm 2015 – 2018, Tỉnh uỷ Trà Vinh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Thị xã ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đưa cấp ủy viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân. Cụ thể trong 04 năm (từ 2015 – 2018), toàn Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức được 6.867 cuộc, có 108.902 lượt cấp uỷ viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân, có 203.770 lượt quần chúng nhân dân tham dự, với 47.510 ý kiến đóng góp cho cấp uỷ, đảng viên (trong đó, đóng góp về tư tưởng chính trị có 3.272 ý kiến; về phẩm chất đạo đức, lối sống có 6.072 ý kiến; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ có 25.205 ý kiến; về ý thức tổ chức kỷ luật có 3.601 ý kiến; về lĩnh vực khác có 9.382 ý kiến). Từ kết quả trên cho thấy, quần chúng nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cấp uỷ viên, đảng viên ở cơ sở thể hiện trên nhiều mặt, nhiều vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cấp uỷ viên, đảng viên. Trong đó, ý kiến đóng góp tập trung nhiều nhất ở nội dung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp uỷ viên và đảng viên. Điều đó cho thấy, vai trò, trách nhiệm của từng cấp uỷ viên, đảng viên có tác động to lớn đến đời sống của nhân dân, đến mối quan hệ giữa Đảng với dân thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

        Qua công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân, nhìn chung các cấp ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần chủ trương của Tỉnh ủy; đa số quần chúng nhân dân cơ bản nhất trí với bản tự phê bình cá nhân về những kết quả thực hiện nhiệm vụ, những mặt ưu điểm, khuyết điểm; những ý kiến đóng góp có đi vào trọng tâm, thiết thực, phản ảnh những vấn đề bức xúc như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng xã nông thôn mới, tệ nạn xã hội, chế độ chính sách, y tế, giáo dục, thuế, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết việc làm, dạy nghề cho thanh niên nông thôn, thực hiện các dự án, đề án giảm nghèo bền vững, công tác điều hành của Ủy ban nhân dân, về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân. Qua tự phê bình, đã tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó  giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó các cấp ủy, cán bộ, đảng viên tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, từng thành viên thuộc lĩnh vực mình phụ trách giải trình những vấn đề mà nhân dân phản ảnh, mạnh dạn tiếp thu các ý kiến đóng góp, có kế hoạch khắc phục sửa chữa trong thời gian tới; những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có ghi nhận, tiếp thu để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết, từ đó góp phần tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó hơn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân làm cơ sở cho các cấp ủy, chi bộ tiếp thu đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp vào nghị quyết của đảng bộ, chi bộ để thực hiện được sâu sát, phù hợp với tình hình hoạt động của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, góp phần tích cực vào việc xây dựng các đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 2. Một số hạn chế

      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân cũng còn những hạn chế nhất định như:

       Công tác tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy, chi bộ thiếu chặt chẽ, chuẩn bị địa điểm mời quần chúng dự họp chưa thuận tiện, bố trí thời gian mời và tiến hành cuộc họp chưa hợp lý, số lượng quần chúng đi dự họp có nơi còn ít, ý kiến phát biểu đóng góp cho cấp ủy viên, đảng viên có nơi chưa nhiều, thậm chí có chiều hướng giảm so với những năm trước; một số xã, phường, thị trấn tổ chức mời quần chúng nhân dân ở các ấp, khóm tập trung về xã, phường, thị trấn dự họp dẫn đến quần chúng, nhân dân đi dự không đạt theo yêu cầu; có nơi không mời rộng rãi quần chúng nhân dân, chỉ mời cán bộ các đoàn thể và cán bộ hưu.

        Một số chi bộ có đông đảng viên nhưng tổ chức cuộc họp tự phê bình thời gian quá ngắn, chưa có nhiều ý kiến đóng góp; một số cuộc họp chưa gợi ý được những vấn đề trọng tâm để quần chúng nhân dân đóng góp, nên ý kiến đóng góp chưa sâu; có những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân còn nể nang, ngại va chạm nên không đóng góp trực tiếp cho tập thể và cá nhân mà chỉ nêu các kiến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng mà cấp ủy, đảng viên thực hiện còn thiếu sót đối với một số trường hợp.

      Một số cán bộ chủ chốt của xã không trực tiếp dự họp, chỉ gởi bản tự phê bình để đọc cho nhân dân đóng góp; một số đồng chí viết bản tự phê bình chỉ đề cập một cách chung chung chung chưa nêu ra được những hạn chế, khuyết điểm và kết quả khắc phục, sửa chữa qua ý kiến đóng góp của những năm trước…

        3. Phương hướng, giải pháp

        Từ kết quả và những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đưa cấp uỷ viên, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện tốt phương hướng, giải pháp sau:  

        Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 14/7/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Công văn số 377-CV/TU, ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v uốn nắn việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân” và Quy định số 3054-QĐ/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân” cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác tự phê bình trước quần chúng nhân dân, nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, cũng như vai trò của quần chúng nhân dân trong đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

        Hai là, cấp ủy các cấp xây dựng nội dung thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan và đảm bảo đúng thực chất, tránh qua loa, hình thức; đồng thời đề phòng lợi dụng dân chủ, tự phê bình và phê bình nói xấu tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gây mất đoàn kết nội bộ Đảng. Đối tượng phê bình trước quần chúng nhân dân nên chú ý cán bộ chủ chốt và các chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; đảng viên ở chi bộ ấp, khóm nào phải tự phê bình trực tiếp trước quần chúng nhân dân ấp, khóm đó. Nội dung tự phê bình của tập thể cấp ủy phải thể hiện mặt ưu điểm, khuyết điểm cụ thể và nêu ngắn gọn; đối với đảng viên cần phản ánh cụ thể về tinh thần trách nhiệm, mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao, về phẩm chất, đạo đức lối sống, tác phong trong công tác, về gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh… để phù hợp với điều kiện tiếp xúc, nhận thức của quần chúng nhân dân.

        Ba là, trong chỉ đạo, các cấp uỷ cần quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát để nắm chắc tình hình, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa phù hợp, đồng thời xác định rõ việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và xem đó là nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Cùng với đó, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; qua đó giáo dục, giúp đỡ những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ có mặt còn hạn chế khắc phục sửa chữa và xử lý đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

        Bốn là, khi tổ chức tự phê bình trước quần chúng nhân dân, cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở cần phân công uỷ viên ban thường vụ hoặc cấp ủy viên và cán bộ các cơ quan tham mưu của cấp ủy theo dõi chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở. Tổ chức tự phê bình phải chú ý chọn thời gian và địa điểm thích hợp để tạo điều kiện cho nhân dân sắp xếp công việc tham dự và tạo không khí cởi mở, dân chủ để người dân mạnh dạn phát biểu đóng góp. Chú ý chọn cán bộ chủ trì cuộc họp phải có năng lực, gợi mở được những vấn đề trọng tâm để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng.

        Năm là, qua tự phê bình, các cấp uỷ nghiên cứu, xem xét các ý kiến đóng góp thiết thực, chính đáng của quần chúng nhân dân để tiếp thu đưa vào bản tự kiểm điểm của cấp ủy và làm cơ sở xây dựng nghị quyết của đảng bộ, chi bộ; đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục các hạn chế mà quần chúng nhân dân đóng góp. Khi tổ chức tự phê bình của năm phải có báo cáo lại kết quả sửa chữa những vấn đề mà quần chúng nhân dân đóng góp cho tập thể và cá nhân đảng viên của năm trước để góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin và sự phấn khởi của quần chúng nhân dân đối với công tác tự phê bình, tạo động lực để nhân dân tham gia một cách chủ động, tích cực hơn trong những lần tự phê tiếp theo./.

Tài liệu tham khảo

1. Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 14/7/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh (2011), Công văn số 97-CV/TU “về tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng và tự phê bình trước quần chúng nhân dân”.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh (2013), Công văn số 377-CV/TU “V/v uốn nắn việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng nhân dân”

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh (2017), Quy định số 3054-QĐ/TU “về việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân”

5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (2016), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

6. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (2017), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

7. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (2018), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

8. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (2019), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 3 116
  • Tất cả: 621468
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này