VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRÀ VINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ThS. Nguyễn Thanh Mộng   
Khoa Nhà Nước và Pháp Luật

         Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên bức thiết bởi để phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trên các lĩnh vực; phủ nhận thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đổi mới; bôi nhọ, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng... các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, đặc biệt là internet và truyền thông xã hội.

         Trường chính trị tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với vị trí, chức năng như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng; là trách nhiệm của các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường đặc biệt là đội ngũ giảng viên. Vai trò của giảng viên Trường Chính trị tỉnh được thể hiện ở một số điểm sau:

         Giảng viên là lực lượng chủ yếu trực tiếp trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Đồng thời, giúp học viên biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trên cơ sở đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Đây chính là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học, niềm tin vững chắc để học viên đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Với đặc điểm đối tượng người học ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh chủ yếu là cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên,... nên quá trình đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đã góp phần tạo ra những “công cụ truyền sống”, những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng để họ tiếp tục giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình công tác. Qua giáo dục để cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tự mỗi người phản bác lại các luận điệu của kẻ thù, tự chống lại sự dao động tư tưởng ngay trong mỗi cá nhân, tổ chức, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh còn trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học góp phần đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Thông qua các đề tài khoa học, các bài viết trên trang thông tin điện tử, nội san của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh... đội ngũ giảng viên góp phần tích cực vào việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn; bổ sung, phát triển các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện, phê phán và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch.

         Thông qua các hoạt động nghiên cứu thực tế, tiếp xúc cán bộ, nhân dân ở cơ sở, đội ngũ giảng viên còn trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; cùng với  cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở trao đổi tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xử lý hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

         Trong những năm qua, với số lượng tương đối đông đảo, được đào tạo bài bản và không ngừng tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng yếu này, đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh Trà Vinh cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

         Thứ nhất, đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh Trà Vinh phải nâng cao nhận thức của mình về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng nên mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải nhận thức đúng tầm quan trọng, tính chất sống còn của nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm rõ những nội dung, âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Cần nâng cao khả năng nhận diện, phân biệt các nhóm thế lực thù địch để có hình thức đấu tranh phù hợp. Không được phép mơ hồ mất cảnh giác hoặc tin vào những luận điệu, tin đồn thất thiệt, thấy được đó là những nguy cơ đang đe doạ sự tồn vong của chế độ, lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của quốc gia - dân tộc.

         Thứ hai, giảng viên Trường chính trị tỉnh Trà Vinh không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, trước tiên mỗi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải nắm chắc những nội dung cốt lõi và có niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng. Đây là cẩm nang để người giảng viên lý giải những vấn đề thực tiễn đang diễn ra; là cơ sở khoa học để nhận diện các quan điểm thù địch, sai trái; là luận điểm, luận chứng, luận cứ vững chắc để vạch trần, phản bác lại những thông tin xấu, độc..., góp phần bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Thứ ba, giảng viên phải thường xuyên đưa nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy. Căn cứ vào môn học được phân công đảm nhiệm, giảng viên lồng ghép những nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào bài giảng, tài liệu học tập, thảo luận để vạch trần những luận điệu sai trái, phản động, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; làm rõ tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của học viên vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết hợp giữa giảng dạy lý luận với giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

         Thứ tư, trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đội ngũ giảng viên cần tích cực, chủ động viết bài cho các hội thảo, tọa đàm khoa học; tham gia các đề tài nghiên cứu về chủ đề bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lịch vực tư tưởng và trên mạng xã hội. Để đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu về những nội dung trên, nhà trường cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện vật chất, nhân lực... nhằm tạo ra những sản phẩm khoa học chất lượng phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Thứ năm, Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ công tác cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” cuả các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nhất là việc ngăn chặn gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mạng internet…

         Thứ sáu, nâng cao ý thức trách nhiệm của giảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội. Mỗi giảng viên phải thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm khi tham gia mạng xã hội. Tuyệt đối không đưa những thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; thông tin trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết... Không đăng thông tin, tài liệu để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; viết bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt... Tăng cường viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của Trường, của các cơ quan khác trong và ngoài tỉnh nhằm khẳng giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành tu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước...

         Trong quá trình sử dụng internet, mạng xã hội, mỗi giảng viên cần nâng cao kỹ năng phân biệt những thông tin tốt, xấu. Chỉ khai thác, tiếp nhận những nguồn thông tin chính thống, hữu ích và tránh xa các nguồn thông tin xấu. Trước những những thông tin xấu, độc trên các trang mạng, giảng viên phải kiên quyết thể hiện thái độ không khoan nhượng thông qua các bình luận (comment), hành động báo xấu ... những hành động này sẽ góp phần cảnh báo những người khác về bản chất phản động của các thông tin đó để họ biết mà tránh. Khi chúng ta đã nhận dạng được và không xem những thông tin xấu, độc thì những nguồn tin này dần dần sẽ suy giảm đi.

         Tóm lại, Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó không thể thiếu Trường Chính trị tỉnh, thành phố với nòng cốt là đội ngũ giảng viên. Họ không chỉ là lực lượng trực tiếp đấu tranh mà với vai trò của mình, họ còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng nên đội quân đông đảo trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cần phải kiên định trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ở Trà Vinh trong thời gian tới./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 3 113
  • Tất cả: 621465
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này