Một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở tỉnh Trà Vinh sau 03 năm thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư

ThS. Lâm Thị Thanh Nga

                                                                Khoa Xây dựng Đảng

         Trà Vinh là tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 65 km bờ bin. Diện tích tự nhiên 2.391 km, dân s trên 01 triệu người, trong đó có trên 31% dân tộc Khmer. Tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện với 106 đơn vị hành chính cấp xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ch đạo cho phép thành lp Liên hiệp các t chức hữu nghị tnh Trà Vinh vào ngày 14/9/2011. Liên hiệp các t chức hữu nghị tnh thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân ca tnh và vận động viện trợ phi chính ph nước ngoài. Tỉnh hiện có 04 Hội Hu nghị song phương gồm:Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Canada và Việt Nam - Nhật Bản; có 23 t chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động; và có giấy phép hoạt động tại tỉnh.

         Theo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Bí thư về “ tiếp tục đi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”, Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả to lớn:

         Thứ nhất, công tác đi ngoại nhân dân của tỉnh Trà Vinh có nhiều bước phát triển mới c trong nhận thức và hành động. Công tác thông tin tuyên truyền về đi ngoại nhân dân được quan tâm, cũng cố, luôn được đi mới, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ mới.

         Thứ hai, Liên hiệp các t chức hữu nghị tnh đã phát huy vai trò nòng cốt, ch động phi hợp với các Hội Hữu nghị song phương, các s, ban, ngành có liên quan trong các hoạt động đối ngoại của tnh nhằm phát huy sức mạnh tng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh; các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân được t chức với nhiều hình thức đa dạng, có sự liên kết phối hợp chặt chẽ. Các hoạt động được t chức theo ch đề, nội dung cụ th mang tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về công tác đối ngoại nhân dân.

         Từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022, Liên hiệp các t chức hữu nghị tnh phối hợp với các ban ngành có liên quan đã đón tiếp, hướng dn và làm việc với 14 t chức phi chính ph nước ngoài về tỉnh. Cụ th là có 112 lượt đoàn, với 1.083 lượt người là lãnh đạo, nhân viên ca các t chức phi chính ph nước ngoài vào thăm và h trợ các chương trình/dự án trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho người dân địa phương, tình nguyện viên... được thực hiện ở các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh và một số ngành tỉnh [1tr3]

         Thứ ba, các t chức hữu nghị tnh từng bước đi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu qủa phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Từ đó, thúc đy nhiu hoạt động từ thiện nhân đạo đến tnh, góp phần phát trin kinh tế - xã hội và gim nghèo bền vng trên địa bàn tnh

         Các hoạt động viện trợ của Liên hiệp các t chức hữu nghị tỉnh so với nhiệm kỳ trước được duy trì, phát trin. Từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2022 đã tiếp nhận viện trợ ca 16 t chức phi chính ph nước ngoài, thực hiện 77 chương trình/dự án, với tng viện trợ là 4.144.112 USD, tương đương 95.314.576.000 VNĐ (23.000đ/USD) [1tr4]. Trong đó Liên hiệp các t chức hữu nghị tỉnh trực tiếp vận động và giải ngân là 46.877.221.000 đồng. Riêng năm 2021, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua thân nhân ở Trà Vinh tặng gần 3.000 phần quà cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hỗ trợ xây dựng 05 cây cầu nông thôn, sửa chữa đường đan, lắp đèn chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí gần 02 tỷ đồng [1tr4] . Đặc biệt trong 06 tháng đầu năm 2022, tỉnh có 08 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cam kết thực hiện 13 chương trình, dự án, với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ trên 9,6 tỷ đồng, giải ngân trên 15,9 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch. Các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, môi trường, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu… chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào Khmer.[4]

         Thứ tư, quản lý Nhà nước về các hoạt động đi ngoại gắn liền với công tác bo vệ chính trị nội bộ, bo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh - quốc phòng, ch quyền biên giới, bin đo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưng, nâng cao ý thức cho cán bộ, đng viên và người dân trong công tác đối ngoại. Đồng thời xây dựng nhiều ch trương, chương trình, biện pháp cụ thể nên đã huy động được sức mạnh tng hợp các tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh và cả các t chức, cá nhân các nước có quan hệ đi tác.

         Thứ năm, thông qua các hoạt động, p phần xây dựng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với một số quốc gia, vùng lãnh th và các t chức quc tế, giới thiệu, quảng bá, tạo điu kiện cho các nước bạn, các t chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài hiu, đng tình và h trợ tnh Trà Vinh ngày càng nhiu hơn.

         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại tỉnh còn gặp phải một số hạn chế:

         Hoạt động đi ngoại nhân dân ca tnh ca thật sự phát huy đy đủ vai trò và lợi thế trong việc tạo dựng mối quan hệ hữu nghị với đối tác; Sự phi, kết hợp giữa các đơn vị chức năng chưa đúng quy chế phối hợp; công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại được chú trọng nhưng chưa đáp ng được nhu cầu.

         Cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân còn ít và hạn chế về điều kiện tiếp cận nguồn thông tin, trình độ chuyên môn, ngoại ng cũng như k năng hoạt động đi ngoại; các Hội Hữu nghị song phương hầu hết kiêm nhiệm nên ca dành nhiều thời gian cho hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân….

         Để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên đồng thời để tiếp tục đi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới của tỉnh thì theo tôi cần tập trung vào những giải pháp:

         Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân v ý nghĩa, tm quan trọng ca công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; xây dựng bộ phận tiếp nhận tài trợ tích cực, linh hoạt và đm bo tuân thủ những nguyên tắc cơ bn.

         Thứ hai, tích cực vận động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tnh; tăng cường thu hút nguồn viện trợ nước ngoài, kết nối, xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ thông qua các hoạt động đi ngoại nhân dân; bo đm môi trường an toàn, n định thuận lợi đ thu hút hợp tác quốc tế. Xây dựng và t chức thực hiện có hiệu qủa các chương trình tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn.

         Thứ ba, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu về đối ngoại nhân dân, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động ca Liên hiệp các t chức hữu nghị tnh Trà Vinh - cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất bo đảm thuận lợi cho Liên hiệp các t chức hữu nghị tỉnh trin khai hoạt động và phát huy lợi thế đặc thù trong công tác đi ngoại nhân dân.

         Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưng, có chính sách đãi ngộ, nâng cao bn lĩnh chính trị, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân đ đáp ứng yêu cu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Thứ năm,tăng cường cũng c và nâng cao mi quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước mà tnh đã thành lập Hội Hữu nghị (Campuchia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bn) đi vào chiều sâu và có hiệu qủa; ch động xây dựng và tạo lập mối quan hệ hữu nghị mới với nhân dân các nước, nht là các nước láng ging với Việt Nam, các nước và các t chức, cá nhân có mi quan hệ hợp tác đu tư trên địa bàn tnh, tranh th tình cm và sự ng hộ ca các nước, các t chức, cá nhân đi với sự nghiệp xây dựng và phát trin kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.

         Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Liên lạc người Việt Nam ở ngoài tỉnh Trà Vinh để tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh Trà Vinh đến với người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào người Trà Vinh ở các nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và kiến tạo, phát triển quê hương, đất nước; đồng thời phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình của đất nước, của tỉnh.

         Thứ bảy, đi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu theo phương châmchủ động vận động, qun lý tt hoạt động và sử dụng có hiệu qủa vn viện trợ phi chính ph nước ngoài" nhưng đồng thời đề cao cnh giác không đ an ninh của tỉnh bị ảnh hưng. Đồng thời đẩy mạnh mở rộng các kênh thông tin đối ngoại, các hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, chủ động tiếp cận các đối tác mới, nhất là bà con người Việt Nam ở nước ngoài, học giả, doanh nghiệp, và giới trẻ để quảng bá hình ảnh Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế và đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá Việt Nam.Xác định ngun viện trợ ca các t chức phi chính ph nước ngoài là một nguồn lực quan trọng cho phát triển và an sinh xã hội nhất là đối với tỉnh còn nhiều khó khăn, tỉnh đã tích cực khai thác, tìm kiếm ngun viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào tnh thông qua nhiu kênh vận động./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Báo cáo số 318-BC/TU, ngày 05/10/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Bí thư tiếp tục đi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

         2. Nguyễn Thành Văn,Việt Nam - Campuchia - Hợp Tác Hữu Nghị Và Phát Triển, nxb thông tin và truyền thông, năm 2011.

         3. https://syt.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?sid=1426& pageid=5564& catid=72568&id=660050&catname=tin-tuc-su-kien&title=dai-hoi-dai-bieu-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-tra-vinh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2022-2027.

          4. https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-doan-cong-tac-dang-doan-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-18518.html.

         5. https://baotintuc.vn/thoi-su/nhiem-vu-va-giai-phap-nang-cao-hieu-qua -cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-20220614142013224.htm.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 3,317
  • Tất cả: 398,161

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
  Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
  Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
  Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh
  Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664
  Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này