Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh trước yêu cầu xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư

         Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn;

        Thực hiện Kế hoạch 380-KH/HVCTQG, ngày 06/9/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn;

         Thực hiện Hướng dẫn 381-HD/HVCTQG, ngày 06/9/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn quy trình công nhận trường chính trị chuẩn và cụ thể hóa một số nội dung của Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn;

          Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh;

         Xây dựng trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hoá, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị; tạo điều kiện phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; chuẩn hóa kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường chính trị.

Xây dựng hoàn thiện, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường đáp ứng đủ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của trường.

         Trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cả nước, trường chính trị cấp tỉnh có vai trò quan trọng với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính… Vì vậy, nhiều năm qua, yêu cầu đặt ra đối với Trường Chính trị Trà Vinh là không ngừng đổi mới toàn diện, nhằm đáp ứng nhiệm vụ tổng thể của sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị của Ðảng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh nhà.

         Thực tế ghi nhận, nhiều năm liền nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên. Nhà trường đầu tư, dồn sức xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn trước yêu cầu mới đặt ra. Theo đó, Ðảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ cấu các khoa, phòng, gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, giảm các chức danh cấp phó khoa, phòng; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sáp nhập các khoa, phòng; điều động, bố trí nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế; điều động giảng viên ở các khoa phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Ðáng chú ý, nhà trường luôn gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, coi đó là tiêu chí đánh giá các đơn vị, cá nhân trong khen thưởng, bổ nhiệm và đào tạo. Ðể phát triển đội ngũ, lãnh đạo nhà trường chủ trương tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức thực tiễn, phương pháp sư phạm, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm nòng cốt đáp ứng yêu cầu mới.

         Thực trạng đội ngũ viên chức, giảng viên hiện tại (tháng 10/2021)

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên

Chuyên viên chính

Chuyên viên

2

28

11

3

7

20

5

6

         Nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua các hình thức đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp liên quan. Từ năm 2015 đến nay, Ban Giám hiệu nhà trường đưa đào tạo hoàn thành 02 tiến sĩ, 20 thạc sĩ (17 giảng viên các khoa, 3 viên chức các phòng; bồi dưỡng 01 lượt chuyên viên cao cấp; 26 lượt chuyên viên chính, 16 lượt chuyên viên; bồi dưỡng Kinh điển mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 27 giảng viên, 01 viên chức; đào tạo văn bằng 2 cho 03 lượt viên chức, giảng viên; đã cử 406 lượt giảng viên đi dự các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên hàng năm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2015-2021 quyết định bổ nhiệm 01 phó Hiệu trưởng; 08 trưởng, phó phòng, khoa; nâng ngạch chuyên viên cao cấp 01 đồng chí; nâng ngạch chuyên viên chính 06 đồng chí; nâng lương đúng hạn 91 lượt CCVC, trước hạn 27 CCVC, phụ cấp thâm niên nghề cho 127 lượt giảng viên. Trong đó, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện tại về độ tuổi từ 50-60 tuổi: 8 đồng chí; số người từ 40-49 tuổi: 16 đồng chí; số người từ 35-39 tuổi: 10 đồng chí; số người dưới 35 tuổi: 8 đồng chí.

         Công tác quản lý, điều hành gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy những năm gần đây hướng mạnh vào phát huy tính năng động, sáng tạo của các khoa, phòng và đội ngũ giảng viên. Qua đó, nhà trường đã có 19 lượt giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi, 03 giảng viên đạt xuất sắc cấp trường và 06 giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Phấn đấu đến năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, 100% giảng viên trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên (trong đó có ít nhất 03 tiến sĩ ); 100% giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 100% giảng viên được bồi dưỡng các nghiệp vụ cần thiết đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện giảng dạy. Ðồng thời, 100% giảng viên có kỹ năng cập nhật, ứng dụng công nghệ mới trong biên soạn giáo án, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gắn liền với đó là quá trình quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để học viên học tập thực chất; tự giác, học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với ứng dụng thực tế để sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, có thể vận dụng vào hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc phù hợp chức trách từng đối tượng học viên.

         Công tác nghiên cứu khoa học được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo thực hiện; từ năm 2015 đến nay nhà trường đã triển khai thực hiện, hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2025”. Đã nghiệm thu đạt yêu cầu.

         - Đang triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh: “Lịch sử đoàn thanh niên CSHCM và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh 1931-2017”; 04 đề tài cấp cơ sở: (1)“Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh 1962 - 2017”; (2) “Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Ngang Trà Vinh - Thực trạng và giải pháp”; (3)Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thực trạng và giảng pháp”; (4) “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030”.

         Với mục tiêu phấn đấu đạt trường chính trị chuẩn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh, Trường Chính trị Trà Vinh đã và đang phát huy nội lực, dồn sức cho các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản: Nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; xây dựng chuẩn hóa nội dung, chương trình; quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa trong công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, tài chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Mặc dù Trường Chính trị Trà Vinh đã dự thảo xây dựng đề án trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt với lộ trình phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đạt trường chính trị chuẩn mức 1; tuy nhiên theo dự đoán sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện, nhất là trong chuẩn hóa công tác xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên đạt yêu cầu, trong đó có hiệu trưởng là tiến sĩ, 01 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn là tiến sĩ (tính đến thời điểm hiện tại tiêu chí này đạt, nhưng khả năng thời gian tới không đạt, do 2 đ/c nghỉ hưu theo quy định trong khoảng thời gian từ năm 2022-2026).

         Theo rà soát hiện tại đạt 38/56 tiêu chí, tỷ lệ 67,86%, còn lại 18 tiêu chí phải phấn đấu thực hiện, trong khoảng thời gian nhất định có khi đạt được tiêu chí này nhưng lại giảm mất các tiêu chí còn lại. Để thực hiện đạt 100% tiêu chí đạt chuẩn, trong thời gian tới cần nghiêm túc thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

          Thứ nhất, đề án sớm được phê duyệt, cần có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy.

         Thứ hai, cần có sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở, sự phối kết hợp giữa các phòng, khoa và viên chức, giảng viên toàn trưởng.

        Thứ ba, cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nâng cao trình độ hướng đến đạt chuẩn đối với đội ngũ giảng viên, viên chức trường chưa thật sự trở thành khâu đột phá, động lực để thực hiện. Việc quy định độ tuổi đào tạo sau đại học và thực hiện cơ chế tự chủ, khoán chi hoạt động thường xuyên đã ảnh hưởng và trở thành rào cản đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ, động viên viên chức, giảng viên phấn đấu học tập để nâng cao trình độ.

         Hướng tới việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Trà vinh đạt chuẩn, về cơ cấu đội ngũ viên chức, giảng viên cần hoàn thiện như sau:

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên

Chuyên viên chính

Chuyên viên

2

35

12

1

21

15

6

6

         Về độ tuổi cần trẻ hóa đội ngũ, nghĩa là theo tính toán từ nay đến khi đạt chuẩn, tăng cường đội ngũ giảng viên, chuyên viên trẻ, tuyển mới đủ, đúng với biên chế được phê duyệt (thay cho các đồng chí trong độ tuổi nghỉ hưu từ nay đến năm 2030); hoàn thiện về cơ cấu đồng thời với đạt chuẩn về yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

         Tóm lại, để thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định 11, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp và đi cùng với đó cần chú trọng, tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy hướng đến xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trường Chính trị tỉnh cần nhận được sự quan tâm sâu sát, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành để nhà trường sớm hoàn thành mục tiêu đề ra./.

                                                                                   Ngọc Thanh      

                                                                             Phòng TC, HC, TT, TL

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 5 726
  • Tất cả: 586577
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này