Đổi mới công tác tư tưởng của đảng ở Trà Vinh thực trạng và giải pháp
0:00 / 0:00

                                                                                ThS. Sơn Thị Thanh Loan      
                                                             Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Công tác tư tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội[1]. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất ngày càng cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục của công tác tư tưởng.

         1. Trà Vinh là địa phương ven biển thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 2.391km2, dân số trên 01 triệu người (đồng bào Khmer chiếm gần 32% dân số). Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương, có 511 tổ chức cơ sở đảng với 10 loại hình, có 1.989 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 05 đảng bộ bộ phận; tổng số 46.710 đảng viên, chiếm tỷ lệ 4,61% dân số toàn tỉnh. Công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua có sự phát triển, cả trong tư duy, nhận thức và trong thực tiễn tổ chức thực hiện.

         Kết quả cụ thể: công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được đổi mới về nội dung, phương pháp, bám sát yêu cầu thực tiễn và từng bước khắc phục tính lý thuyết. Các chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập lý luận chính trị được biên soạn, cập nhật, điều chỉnh bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được tiến hành thường xuyên, có định hướng và trọng tâm hơn; phát huy tính hiệu quả của công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt. Phương pháp dạy và học lý luận chính trị đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm...

         Công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, tuyên truyên, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng được quan tâm. Các công trình lịch sử ngày càng chất lượng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và cách mạng; gắn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương, của ngành với giáo dục chính trị tư tưởng. Những tác phẩm, công trình lịch sử đã xuất bản được đăng lên các cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức nhiều các cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử tỉnh nhà; quan tâm giáo dục lịch sử truyền thống tại các trường học. Tỉnh đoàn chú trọng hình thức giáo dục thông qua các cuộc hành trình về nguồn, hành trình đến với địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

         Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được thực hiện tốt. Thông qua việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận được ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.

         Việc tuyên truyền, phổ biến, truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự, chính trị, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống được thực hiện một cách kịp thời nhằm cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, củng cố ý thức thượng tôn pháp luật. Những thành tựu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới được phổ biến và áp dụng vào sản xuất, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

         Công tác cổ động, nêu gương tốt, điển hình tiên tiến được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động mít tinh, diễu hành, hội thi, hội diễn, cụm panô, băng rôn... được tổ chức đã cổ động tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cần cù, lao động sáng tạo đổi mới, tương thân tương ái. Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý góp phần tạo sự lan tỏa gương người tốt việc tốt, những giá trị nhân văn, bản sắc văn hóa dân tộc và của tỉnh Trà Vinh.  

         Về công tác văn hóa, văn nghệ luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng và hình thành con người Trà Vinh ngày càng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các hoạt động biểu diễn, sáng tác văn học nghệ thuật diễn ra phong phú, đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử được quan tâm bảo tồn; bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được phát huy.

         Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, tiếp xúc, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị. Công tác điều tra dư luận xã hội được tăng cường. Nội dung điều tra luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và những vấn đề dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Thông qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

         Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được duy trì trên Báo Trà Vinh. Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, địa phương kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh thông tin tích cực, chính thống đến với người dân, hạn chế sự tác động, tiếp cận của người dân đối với thông tin có quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phân công, phối hợp, xây dựng lực lượng đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Từ đó đã góp phần kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, dư luận quan tâm, không để hình thành “điểm nóng”. Các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quyết sách của tỉnh. Các cơ quan chức năng kịp thời xử phạt hành chính, gọi hỏi, răn đe, yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ và cam kết không tái phạm đối với các hành vi đăng tải thông tin có quan điểm sai trái, xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

         Tuy nhiên, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng về sự phát triển kinh tế thế giới và trong nước; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cùng những phần tư cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội, sự bùng nổ của thông tin trên Internet dẫn đến thông tin đa chiều... đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, định hướng.

         2. Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác lý luận, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong công tác văn hóa, văn nghệ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

         Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và vững chắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của các cấp ủy.

         Theo đó, các cấp ủy nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên quán triệt quan điểm công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; trong đó trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống là trọng tâm; công tác tư tưởng phải bám sát đời sống nhân dân, gắn kết chặt chẽ và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng con người, môi trường tư tưởng, văn hóa lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; giữa bảo đảm tính định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng với lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

         Tập thể, người đứng đầu cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị sát với thực tiễn. Quán triệt phương châm học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; khắc phục tính hình thức trong sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

         Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực về đạo đức; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

         Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý hoạt động của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra những giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

         Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh, tiến bộ; nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử, truyền thống, địa lý địa phương; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân ở tất cả các cấp học, bậc học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể, đặc biệt là giữa ngành giáo dục và đào tạo với tổ chức Đoàn Thanh niên trong giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên, học sinh.

         Thứ hai, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư tưởng.

         Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các cơ quan làm công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, định hướng đào tạo chuyên sâu về công tác tư tưởng. Chú trọng hơn trong việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền viên vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên bảo đảm trình độ, phẩm chất đạo đức; tích cực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

         Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn. Thực hiện tốt việc củng cố, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị (kể cả giảng viên, báo cáo viên kiêm chức) bảo đảm tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định và có năng khiếu; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ này tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị... để bổ sung, cập nhật kiến thức thực tiễn.

         Thứ ba, tập trung chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị để truyền bá một cách rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương.

         Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện, sâu sát các hoạt động chuẩn bị, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị tại địa phương, đơn vị; nhân rộng hoạt động viết thu hoạch ngay sau khi học tập nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên, kế hoạch hành động của người đứng đầu qua học tập nghị quyết. Xây dựng chương trình hành động của cấp ủy vừa bảo đảm tính định hướng của Tỉnh ủy và sát hợp tình hình địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao trong thực hiện. Nội dung tuyên truyền bảo đảm nội dung ngắn gọn, đi vào trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền; phát huy tính tích cực của mạng xã hội, fanpage, infographic, tờ bướm... theo hướng dễ nhìn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

         Mở các lớp nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Điều chỉnh, bổ sung (hoặc biên tập lại) nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; chương trình giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn hiện nay.

         Thứ tư, thực hiện tốt chức năng định hướng nghiên cứu lý luận chính trị và đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn.

         Chú trọng đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nâng cao hiệu quả hoạch định, xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận và tổng kết thực tiễn trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Định hướng, khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công trình, đề tài nghiên cứu khoa học về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

         Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Đồng thời, tăng cường công tác học tập kinh nghiệm trong công tác biên soạn lịch sử.

         Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm tự giác, tích cực, sáng tạo thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

         Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến thành tựu kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nghị quyết năm, nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ, tình hình thời sự và những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của địa phương. Đảng ủy xã, phường, thị trấn chỉ đạo quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các đầu sách trang bị cho cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         Chú trọng công tác tổ chức các hội thi, hội thao để nâng cao nhận thức, tính tích cực ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; đề xuất các sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung tạo chuyển biến, đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, phát triển đô thị.

         Các phong trào thi đua yêu nước cần được tổ chức với các hình thức phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung sát hợp, chống hình thức; tập trung vào các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo, phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp; thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp... Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, quan tâm đến người lao động trực tiếp. Tôn vinh người tốt, việc tốt, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

         Thứ sáu, nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; thường xuyên bám sát thực tiễn; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo, kịp thời giải quyết những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, nhất là trong vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

         Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

         Thực hiện đa dạng hình thức, cải tiến nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, hội viên; duy trì, cải tiến việc sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực về nội dung, đa dạng hình thức, hiệu quả về nhận thức và hành động, vừa báo đảm tính tư tưởng chính trị, vừa phù hợp với nhiệm vụ, phong trào hành động.

         Đấu tranh, phản bác có hiệu quả với thông tin xuyên tạc về lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bản tỉnh. Phát huy sự đồng tình ủng hộ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trong việc tuyên truyên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền, định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

         Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng việc dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, đồng thời phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer; tạo điều kiện cho đồng bào người Hoa phát huy tốt năng lực sản xuất, kinh doanh...

         Coi trọng công tác điều tra xã hội học, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng bảo đảm khoa học, chính xác, sát thực tế, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của nhân dân trước khi triển khai các dự án kinh tế - xã hội có tác động lớn đến đời sống xã hội.

         Các cơ quan nhà nước tăng cường phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các van đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. 

         Thứ bảy, nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam nói chung, người Trà Vinh nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

         Tập trung nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, con người Trà Vinh. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên. Ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, báo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Từng bước xây dựng con người Trà Vinh thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

         Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật. Quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Duy trì, phát triển các loại hình văn hóa, bảo tồn, phát huy các di sản và giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Khuyến khích và có cơ chế đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động sáng tác, sáng tạo văn học, nghệ thuật của các văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tương và nghệ thuật. Chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa. 

         Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, gắn với triển khai thực hiện tốt Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác nghiên cứu, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái thù địch và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

         Chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong cung cấp. định hướng thông tin. Thực hiện tốt các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kịp thời, chuẩn xác. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự cầu thị, không né tránh trong việc tiếp thu, giải trình, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém được báo chí phản ánh.

         Các cơ quan báo chí củng cố, xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tập trung tuyên truyền sâu sắc nội dung, cách làm hiệu quả của cấp ủy, chính quyền; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng những nhân tố mới, tích cực. Nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong hoạt động báo chí; tạo môi trường dư luận xã hội tốt, lan tỏa mặt tích cực sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

         Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những thông tin xấu, độc, những luận điệu tuyên truyền sai trái, bịa đặt, phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh, gỡ bỏ, vô hiệu hóa các trang thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là giới báo chí, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, đẩy lùi những thông tin tiêu cực trên không gian mạng.

         Tích cực ứng dụng những phương tiện truyền thông mới vào hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền gắn với tiếp nhận, xử lý những ý kiến phản hồi của các tầng lớp nhân dân thông qua Internet, mạng xã hội./.

         Tài liệu tham khảo

         1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2007.

         2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb.LLCT, Hà Nội, 2021.

         3. Hội đồng lý luận Trung ương: Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay- thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp, Nxb.LLCT, Hà Nội, 2018.

         4. Tỉnh ủy Trà Vinh, Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 28/02/2022 về đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới.

         5. Tỉnh ủy Trà Vinh, Nghị quyết số 15 -NQ/TU, ngày 18/01/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2007.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 3 586
  • Tất cả: 618951
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này