Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay

ThS. Ngô Duy Đoản  
                                                                        Phòng QLĐT và NCKH

         Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

         Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

         Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025". Trong bộ tiêu chí này có chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giữ vai trò rất quan trọng vì khi thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…Trên cơ sở đó ngày 02/8/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 926/QĐ-TTg "Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025".  

         Quán triệt thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBNN ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", với mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình đến các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương, nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

         Với sự chỉ đạo đó trong năm 2022 công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường, thực hiện quyết liệt như: Điều tra làm rõ 221/266 vụ về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 83%), so với cùng kỳ năm 2021 giảm 85 vụ, bắt xử lý 422 đối tượng, xác lập 12 chuyên án đấu tranh với tội phạm; tội phạm liên quan đến cờ bạc còn chiếm tỷ lệ cao; đã triệt xóa 337 vụ, 1.762 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2021 ít hơn 112 vụ). Phát hiện 94 vụ phạm tội về ma túy; bắt và xử lý 142 đối tượng, trong đó đã phát hiện, xử lý 16 vụ, 161 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 05 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;. Phát hiện, khởi tố 01 vụ phạm tội về tham nhũng; 12 vụ, 14 bị can phạm tội về kinh tế, đáng chú ý là khởi tố 01 vụ, 04 bị can vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ta tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế. Phát hiện, xử lý 254 trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát sông) trái phép, đáng chú ý là xử lý hình sự 04 vụ, 04 đối tượng vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 36 người, bị thương 18 người (giảm 05 vụ, 03 người chết, giảm 04 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). Xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 250 triệu đồng….

         * Một số mục tiêu cụ thể cho những năm tiếp theo

Năm

Đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững.

Huyện

Đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới.

Huyện

Đạt chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao.

Số xã đạt

Tỷ lệ

Số xã đạt

Tỷ lệ

Số xã đạt

Tỷ lệ

2023

43/85

50,58%

7/7

100%

1/7

14,28

2024

51/58

60%

7/7

100%

2/7

28,57

2025

60/85

70,58%

7/7

100%

3/7

42,85

Nguồn Kế hoạch số 85/KH-UBNN ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh"

         Từ mục tiêu trên cho thấy hiện nay số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững chưa nhiều, đến hết năm 2023 cần phấn đấu có 43/48 xã đạt được tiêu chí này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số huyện đạt được tiêu chí này rất thấp, năm 2023 mục tiêu đặt ra chỉ là 1/7 huyện. Chính vì thế trong thời gian tới các xã cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận của toàn dân trong việc thực hiện tiêu chí này làm tiền đề cho các huyện hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Một vấn đề cần quan tâm  nữa là để các huyện đạt được chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao thì trong những năm tới hằng năm 7/7 huyện cũng phải đạt được chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới.

         * Một số giải pháp

          - Một là, Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới

          Tập trung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phát triển kinh tế nông thôn, về vai trò tự lực của người dân trong nâng cao đời sống và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các nguồn vốn lồng ghép cho xây dựng hộ, ấp, xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức rà soát, đánh giá các xã đã đạt chuẩn để có giải pháp nâng chất các tiêu chí.

          - Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lí điều hành:

          Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành tỉnh, các Ban chỉ đạo có liên quan và hệ thống tổ chức các cấp trong tỉnh theo hướng chuyên nghiệp. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trọng tâm là: Kết luận số 13-KL/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy mạnh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

          - Ba là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

          Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là ở cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để từ đó người dân tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

          Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, nhất là vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

          - Bốn là, Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn nông thôn.

          Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thật sự vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc, nhất là số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

          Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong giữ gìn an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

          - Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 42/2021-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an xã chính quy, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự theo Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Kế hoạch số 85/KH-UBNN ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh".

         2. Báo cáo số 373-BC/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh về "kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022".

         3. Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh "về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023"

         4. Chương trình số 41-CTr/TU ngày 06/01/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh về "công tác quý I/2023".

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 3 608
  • Tất cả: 618973
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này