MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sự tập trung, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đảng bộ, chi bộ nói riêng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Về công tác quán triệt, triển khai

Ngay từ khi quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kịp thời tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tất cả học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung tại trường, về nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (cụ thể Đảng ủy Trường Chính trị Trà Vinh và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai được 13 cuộc, với 286 đảng viên dự, trong đó có đảng viên chi bộ khung trường và đảng viên chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung). Qua tiếp thu, quán triệt những nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh không ngừng được nâng lên, thể hiện bằng những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhiệm vụ chuyên môn của từng khoa, phòng, và hơn hết thể hiện qua kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, qua hiệu quả công việc thực tế của từng đồng chí được nâng lên rõ rệt.

Về tổ chức thực hiện

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), Đảng ủy trường đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 10 tháng 11 năm 2016, của Đảng ủy Trường Chính trị Trà Vinh về “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó xác định nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý học viên; xây dựng hình ảnh người giảng viên có năng lực giảng dạy, đạo đức trong sáng, gương mẫu, đoàn kết”. Đây là những nội dung định hướng quan trọng để các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác sát với tình hình, nhiệm vụ của từng chi bộ, từng phòng, khoa và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân từng đồng chí. Đặc biệt, đối với đội ngũ giảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong công tác, học tập và rèn luyện, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, là việc làm thiết thực giúp mỗi giảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác (giảng dạy, nghiên cứu khoa học…), từng bước hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng hình ảnh người giảng viên có năng lực giảng dạy, đạo đức trong sáng, gương mẫu, đoàn kết, như Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã định hướng từ đầu.  

 Về biện pháp tổ chức thực hiện, bên cạnh việc ban hành kế hoạch, xác định nội dung đột phá, cùng với việc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu còn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác theo từng chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đồng thời phân công đảng ủy viên, thành viên Ban Giám hiệu tham gia sinh hoạt và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của chi bộ về mọi mặt (trong đó có hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị), kịp thời giúp các chi bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh trong những năm qua đều đạt trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng được nâng lên, cơ sở để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 – 2020) đã đề ra.

Về công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đối với các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bằng các hình thức như kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề, hằng năm, Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc đều xây dựng chương trình, kế hoạch  kiểm tra, giám sát (trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác), đưa nội dung kiểm tra, giám sát vào nghị quyết của Đảng uỷ, chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Qua kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ, chi bộ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cụ thể từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Trường Chính trị Trà Vinh đã ra quyết định biểu dương, khen thưởng 11 đảng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm Bác, với những nội dung, mô hình, việc làm tiêu biểu như: mô hình góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, của Công đoàn cơ sở trường; mô hình thi đua dạy giỏi của giảng viên các khoa; và nhiều việc làm cụ thể, thiết thực khác gắn với việc học tập và làm theo Bác như những việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, thông qua việc đóng góp các quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; Quỹ đền ơn, đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ mái ấm công đoàn; đóng góp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 và xâm nhập mặn,…), từ đó đã tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường không ngừng phấn đấu để đạt được những thành tích tốt nhất trong công tác và trong học tập, nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát cũng phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm của chi bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với những nội dung, mô hình và việc làm cụ thể, thiết thực hơn, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong thời gian qua.     

Tóm lại, những kết quả đạt được nêu trên là kết quả phấn đấu của cả tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung đột phá trong thực hiện, của Đảng ủy, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của từng cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng đồng chí. Với kết quả đạt được nêu trên, có thể khẳng định rằng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong thời gian qua đã có những định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác, là tiền đề quan trọng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp thường xuyên, hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian tới.

                                                        ThS. Phạm Quốc Việt

                                                            Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này