Một số giải pháp thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

ThS. Đặng Văn Amel         
                                                                    Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Sau hơn 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” đã được ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng nói chung và Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Trà Vinh nói riêng.

         Ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” đã được ban hành thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm. Nội dung Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” gồm có 19 điều quy định đảng viên không được làm. Trong đó, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể:

         Tại Điều 9, bổ sung một số hành vi nghiêm cấm “không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

         Tại điều 11, bổ sung nội dung đảng viên không được “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

         Ngoài ra, một số hành vi cũng được bổ sung vào những điều đảng viên không được làm như: Tại Điều 6, không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”; Tại Điều 12, không được “có hành vi chạy chức chạy quyền”, “tham ô”; Tại Điều 18, hành vi hay “thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội”…

         Với một số điểm mới được bổ sung nêu trên, đã góp phần khẳng định sự quyết tâm của Đảng nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời gian tới. Để góp phần giúp cho Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” đi vào thực tiễn, ngày 21/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

         Nhận thức được vai trò quan trọng của Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh luôn nêu cao tinh thần quán triệt sự lãnh, chỉ đạo của Đảng cấp trên. Trên cơ sở Công Văn số 1088-CV/VPTU ngày 09/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc sao gửi Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm”. Căn cứ vào 19 điều tại Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm” trình bày cụ thể, rõ ràng những điều đảng viên không được làm. Thông qua đó, chính là nền tảng, cơ sở để Đảng ủy trường Chính trị quán triệt đến toàn Đảng bộ.

         Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (không kể chi bộ các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt tạm thời) gồm có 03 chi bộ phòng, khoa với 41 đảng viên. Đảng ủy xác định, việc quán triệt thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đặc biệt là trong công tác rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống, phong cách làm việc, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong đó, đội ngũ giảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là người đảng viên và đồng thời cũng là người tuyên truyền thông qua công tác giảng dạy. Với 19 điều tại Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, bao gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống… của người đảng viên. Trong đó, yêu cầu về đạo đức sẽ đóng vai trò quyết định đối với hành vi của mỗi đảng viên. Để góp phần quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” trên tinh thần thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng bộ Trường Chính trị, trong thời gian tới Đảng ủy cần quan tâm một số giải pháp sau:

         Một là, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nêu “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một trong 06 nhiệm vụ trọng tâm được thông qua tại Đại hội. Trên tinh thần ấy, Đảng ủy Trường Chính trị cần xác định tầm vai trò quan trọng trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ đảng viên và đặc biệt là các chi bộ giảng viên.

         Hai là, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây được xem là nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong quá trình hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy. Đồng thời, cần xem việc thực hiện theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm.

         Ba là, Đảng ủy tăng cường công tác quán triệt các chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh”.

         Bốn là, thông qua công tác giảng dạy, mỗi giảng viên phải là tuyên truyền viên về thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”. Để làm tốt việc ấy, đòi hỏi mỗi người giảng viên phải đi đầu trong công tác nêu gương.

         Việc quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên sẽ được giữ gìn và phát huy./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 3 596
  • Tất cả: 618961
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này