Một số giải pháp thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

                                                                ThS. Đặng Văn Amel        
                                                                  Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thật sự gương mẫu, thể hiện tinh thần nói đi đôi với làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, nâng cao công tác thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Trường Chính trị.

         Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” nhằm tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp.

         Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Trường Chính trị xây dựng Kế hoạch Số 23 -KH/ĐU, ngày 09/5/2022 về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” nhằm tổ chức và thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Trường Chính trị.

         Căn cứ khung tiêu chí chung theo Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đảng ủy Trường Chính trị cụ thể hóa, bổ sung một số nội dung “trên làm gương mẫu mực” và nội dung “dưới tích cực làm theo” phù hợp với tình hình thực tiễn. Từng đảng viên, cán bộ, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, đăng ký thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực” hoặc nội dung “tích cực làm theo”. Đồng thời, kết quả đăng ký, thực hiện kế hoạch cá nhân là tiêu chí đánh giá chất lượng hằng năm đối với đảng viên, viên chức. Mô hình được quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan nêu gương cho viên chức. Qua đó, hướng tới việc xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan nêu gương để từng bước tạo sự lan tỏa về gương người tốt, việc tốt của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức trong Đảng bộ Trường Chính trị.

         Về đối tượng thực hiện mô hình, Đảng ủy Trường Chính trị thống nhất về đối tượng và nội dung đăng ký thực hiện cụ thể như sau:

         Nhóm 1, thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực” gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng, khoa.

         Nhóm 2, thực hiện nội dung “tích cực làm theo” gồm: Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ.

         Trên cơ sở khung tiêu chí theo Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Kế hoạch Số 23 -KH/ĐU, ngày 09/5/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” đảm bảo những tiêu chí cốt lõi. Cụ thể như:

         Đối với nhóm 1, thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực” đảm bảo 05 tiêu chí cơ bản:

         Một là, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; giữ vững lập trường, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm;…

         Hai là, tập trung, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quy định của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác nêu gương, gương mẫu, đi đầu của Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, các chi bộ, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên khung trường;…

         Ba là, thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỹ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tâm huyết với công việ;…

         Bốn là, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên tryền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “Khát vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên,…

         Năm là, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc;…

         Đối với nhóm 2, thực hiện nội dung “dưới tích cực làm theo” đảm bảo 06 tiêu chí cơ bản:

         Một là, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; giữ vững lập trường, nghiêm túc nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;…

         Hai là, tập trung, nghiêm túc chấp hành các Quy định của Trung ương, Quy định của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác nêu gương, gương mẫu, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không tham nhũng vặt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng;…

         Ba là, thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỹ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;…

         Bốn là, tham gia, thực hiện việc học tập, tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “Khát vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Tích cực thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan;…

         Năm là, bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định và tích cực tham gia các phong trào của đơn vị. Chủ động, tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc;…

         Sáu là, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị;…

         Trên cơ sở khung tiêu chí cụ thể dành cho nhóm 1,2, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy (gồm Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các chi bộ). Đồng thời, giao Bí thư các chi bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên, viên chức thuộc phạm vi quản lý nắm, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, tạo sự thống nhất, đồng thuận chung trong Đảng bộ Trường Chính trị.

         Đối với cán bộ, đảng viên: Theo từng nhóm căn cứ vào khung tiêu chí (nhóm 1, nhóm 2) mỗi cán bộ, đảng viên  xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc “làm gương mẫu mực” hoặc “tích cực làm theo” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình và nộp kế hoạch của cá nhân cho chi bộ nơi sinh hoạt tổng hợp, xác nhận và theo dõi việc thực hiện.

         Cuối năm 2022, Đảng ủy Trường Chính trị có báo cáo cụ thể kết quả thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

         Kết quả thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”: theo báo cáo số 120-BC/ĐU ngày 12/12/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị, có 23 đồng chí (thuộc nhóm 1) thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”. Sau hơn 7 tháng thực hiện mô hình, các đồng chí thuộc nhóm 1 đều thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Trong đó, phần lớn tập trung thực hiện tốt Quy định 4495-QĐ/TU; Quy định 4842-QĐ/TU; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;…

         Kết quả thực hiện nội dung “dưới tích cực làm theo”: theo báo cáo số 121-BC/ĐU ngày 12/12/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị, có 16 đồng chí (thuộc nhóm 2) thực hiện nội dung “dưới tích cực làm theo”. Với 06 tiêu chí được các đồng chí thuộc nhóm 2 đăng ký, thông qua công tác kiểm điểm đảng viên cuối năm của từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cho thấy tất cả các đảng viên đều nghiêm túc trong quá trình thực hiện mô hình. Trong đó, Chi ủy các chi bộ thường xuyên quan tâm quán triệt tư tưởng luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm Quy định số 324-QĐ/ĐUK, ngày 11/6/2019 của Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,…

         Nhằm thực hiện tốt mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” theo tinh thần Kế hoạch Số 23 -KH/ĐU, ngày 09/5/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị, góp phần nâng cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

         Nhóm giải pháp thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”:

         Thứ nhất, cần xác định nội dung mô hình “làm gương mẫu mực” là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với công tác đảng, chính quyền và đoàn thể, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại đơn vị và trong đó vai trò của người lãnh đạo, quản lý phải thể hiện tinh thần nêu gương, mang tính định hướng cho cấp dưới.

         Thứ hai, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị tại đơn vị hằng năm, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng những mô hình riêng cho bản thân nhằm mang tính nêu gương. Đây được xem là những mô hình mang tính xây dựng môi trường văn hóa chính trị, vừa rèn luyện bản thân và đồng thời vừa mang tính nêu gương, đi đầu, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

         Thứ ba, cần tạo sự gắn kết, thông suốt, đồng bộ giữa công tác đảng, chính quyền và đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực”, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý để có những phương thức nêu gương khác nhau, tạo nên sự rộng khắp của cả hệ thống chính trị tại đơn vị.

         Nhóm giải pháp thực hiện nội dung “dưới tích cực làm theo”:

         Thứ nhất, mỗi đảng viên cần nhận thức việc thực hiện nội dung mô hình “dưới tích cực làm theo” là một trong những giải pháp góp phần thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

         Thứ hai, cần xem kết quả thực hiện nội dung mô hình “dưới tích cực làm theo” của đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Trường. Trong đó, đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

         Thứ ba, mỗi đảng viên cần nêu cao việc chấp hành nghiêm các quy định và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương theo tinh thần Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

         Thứ tư, mỗi đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức xây dựng chi bộ, Đảng bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, văn minh dựa trên nền tảng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

         Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Đại hội lần thứ XIII của đảng xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt. Trong đó, vai trò của các cấp ủy Đảng ở cơ sở là đặc biệt quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là viên gạch nhỏ để góp phần xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với ý nghĩa đó, mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” có vai trò kiến tạo môi trường văn hóa trong chính trị để rèn luyện mỗi cán bộ, đảng viên theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

2. Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

3. Kế hoạch Số 23 -KH/ĐU, ngày 09/5/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 3 201
  • Tất cả: 622510
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này