Một số giải pháp phát huy vai trò của Tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

                                                                             ThS. Đặng Văn Amel       
  
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng với quyết tâm, nổ lực xây dựng đất nước phát triển phồn thịnh. Trên cơ sở đó, tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay vẫn xem đó là tôn chỉ cho mọi hành động, vừa ra sức tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, vừa quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ đoàn viên công đoàn.

         Công đoàn Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn các cấp nói riêng là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên của tổ chức mình, theo Điều 10 Hiến pháp năm 2013 có nêu “Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng”. Trên cơ sở đó, tổ chức Công đoàn bên cạnh việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Ngày 29/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU “về phát triển Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đồng thời cũng góp phần vào việc hình thành các tổ chức Công đoàn ở cơ sở.

         Đến nay (6/2022), Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hiện đang quản lý 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trong đó có 09 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 04 công đoàn ngành địa phương và tương đương), với 894 công đoàn cơ sở (trong đó, có 105 công đoàn cơ sở trong khu vực sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp Nhà nước: 06 công đoàn cơ sở; Khu vực ngoài Nhà nước: 99 công đoàn cơ sở). Tổng số đoàn viên là 53.701 trong tổng số 60.532 công nhân, viên chức lao động. Đây chính là kết quả của sự nổ lực, phấn đấu trong công tác tuyên truyền, vận động đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp từ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

         Từ kết quả đạt được trong công tác vận động công nhân và người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, đã tạo thêm sức mạnh cho hệ thống chính trị nói riêng thông qua vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa đó, mỗi đoàn viên công đoàn phải luôn ý thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tổ chức Công đoàn cần phải khẳng định rằng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công đoàn viên là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại Điều 2 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018 - 2023) có nêu cụ thể về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn. Cụ thể, tại khoản 1 “Được phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng…”, tại khoản 2 “Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trên cơ sở đó, ngoài việc được tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, mỗi công đoàn viên còn đóng vai trò liên hệ mật thiết với tổ chức Đảng thông qua tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

         Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động tỉnh, các tổ chức công đoàn cơ sở đã tổ chức thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng.

         Về chế độ tiền thưởng và chế độ phúc lợi:

         Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện chế độ tiền thưởng cho công nhân lao động vào cuối năm, vì vậy năm 2021 các doanh nghiệp thưởng cho người lao động, mức bình quân từ 500 ngàn đồng đến 13 triệu đồng, cao nhất là 40 triệu đồng (Công ty CP Mỹ Lan), thấp nhất là 274 ngàn đồng (Công ty TNHH MTV Bestmate Việt Nam), với tổng quỹ tiền thưởng trên 100 tỷ đồng.

         Về công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động:

         Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ 150 suất quà với tổng số tiền 125 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn thăm, hỗ trợ cho 26.842 đoàn viên, người lao động và lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid -19 với tổng số tiền 8,634 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân trong tỉnh hơn 2.000 phần quà (gồm: gạo, nhu yếu phẩm) với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Đồng thời, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 06 chuyến xe vận chuyển hơn 80 tấn hàng hóa, với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; vận động 165 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho 3.344 người lao động, với tổng số tiền được miễn, giảm 1,033 tỷ đồng.

         Trong 06 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh cùng với Lãnh đạo các cấp, các ngành, các cấp Công đoàn trong tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà cho 26.509 công nhân lao động với số tiền 8,135 tỷ đồng. Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, tặng 3.475 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng; thăm, tặng 44 phần quà cho công nhân viên chức bị tai nạn lao động, với tổng kinh phí 22 triệu đồng; Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố đã trao tặng 315 phần quà với số tiền 94,5 triệu đồng.

         Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát tình hình người lao động thuê nhà trọ được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Công đoàn Khu Kinh tế, có khoảng 2.780 người lao động đang làm việc trong Khu công nghiệp Long Đức thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố khảo sát và nắm tình hình công nhân lao động hiện đang ở trọ với tổng số 754 người.

         Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tích cực đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về tăng hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động từ 18.000 đồng trở lên theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn (trong đó có 56/99 đơn vị có mức tiền ăn ca từ 18.000 đồng trở lên)…

         Về nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa thể thao:

         Về nhà ở: Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ năm 2021 là 70 căn và 6 tháng đầu năm 2022 là 17 căn với tổng số tiền hỗ trợ là 3,450 tỷ đồng.

         Về nhà trẻ, thiết chế văn hóa thể thao: Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp để khai thác có hiệu quả các thiết chế hiện có như Trung tâm hoạt động của Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Nhà giữ trẻ của Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long, sân bóng đá của Công ty cổ phần Dược phẩm TV- Pharm, Tập đoàn Mỹ Lan, Siêu thị của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki EDS… thực hiện cơ chế xây dựng nhà giữ trẻ cho con công nhân lao động theo phương châm “Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm” để phục vụ nhu cầu cho đoàn viên công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Long Đức (2022 – 2025), dự án có diện tích: 20.000 m2, dự án bao gồm các hạng mục lớn như: nhà ở xã hội, nhà trẻ, siêu thị, cây xanh, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao…

         Về an toàn vệ sinh lao động:

         Năm 2021 có 430 đơn vị đăng ký 443 công trình phần việc an toàn vệ sinh lao động với 17.278 đoàn viên công đoàn tham gia. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;

         Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

         Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đối với tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19/99 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, một số doanh nghiệp bố trí phòng ăn riêng cho công nhân nữ mang thai như Công ty TNHH may Hồng Việt - Trà Vinh, Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, Công ty cổ phần Mỹ Lan. Năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trong các doanh nghiệp.

         Về công tác tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng:

         Theo chủ đề hoạt động năm 2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra đối với mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở “Bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”. Đây được xem là một trong những yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm phối hợp thực hiện theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 2021, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu 953 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt 106,71% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao); trong đó, có 586 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.    

         Trong thời gia tới, để tiếp tục góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, các cấp Công đoàn cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

         Một là, phát biểu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “phải để tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta…”. Trên cơ sở đó, với sự lãnh đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Công đoàn cơ sở phải tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức rèn luyện đoàn viên có đủ bản lĩnh chính trị đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay.

         Hai là, nêu cao tinh thần quán triệt đến các tổ chức Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”.

         Ba là, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tham luận dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Tăng cường đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”. Trong đó có nội dung “phải đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình CNH-HĐH đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp vẻ vang này”. Đây chính là cơ sở nền tảng góp phần giúp cho các tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh thẩm thấu lại, chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều về người lao động, mà phải kết hợp một cách hài hòa giữa sự cống hiến và thụ hưởng các thành quả. Có như thế, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong các tổ chức Công đoàn mới có thể phát huy hết khả năng và xứng đáng là đội ngũ nồng cốt của Đảng.

         Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, vấn đề sắp xếp “cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách” hiện đã và đang là bài toán khó đối với các ngành chức năng, làm thế nào để đảm bảo về chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách nhưng vẫn đảm bảo về năng lực, chất lượng công tác chuyên môn.

         Năm là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức Đảng. Đặc biệt là chi bộ trong các đơn vị, công ty, doanh nghiệp ngoài công lập. Thông qua đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn.

         Sáu là, chất lượng đội ngũ công nhân có mặt còn hạn chế, việc làm, đời sống của một bộ phận công nhân lao động còn khó khăn. Xu hướng phân hoá trong đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn,... Để góp phần khắc phục vấn đề trên đòi hỏi phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân trong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và đặc biệt là vai trò của người sử dụng lao động./

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về phát triển Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

         2. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Nxb. Lao động, HN-2020.

         3. Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh “Báo cáo tình hình công nhân lao động tỉnh Trà Vinh tháng 6/2022”.

         4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2021.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 3 208
  • Tất cả: 622517
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này