GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

         Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kho di sản tư tưởng vô cùng quý giá. Trong hệ thống tư tưởng ấy, tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng chẳng những có giá trị lịch sử lớn lao cho dân tộc, mà ngày nay vẫn tiếp tục soi sáng sự nghiệp giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho lớp lớp thế hệ nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được Người xem là một trong hai nhân tố cấu thành nhân cách của người cách mạng. Người coi đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Người ví đạo đức cách mạng như gốc của cây, như nguồn của sông “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”1. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, Trường chính trị trong suốt những năm qua đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng chăm lo, xây dựng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các thế hệ học viên trong Trường. Đội ngũ học viên được Trường đào tạo khi tốt nghiệp ra trường ngày càng trưởng thành hơn về tư tưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Có rất nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh và được giao trọng trách trong nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước ta. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, sự nghiệp cách mạng nước ta gặp nhiều thuận lợi, song cũng đang đứng trước những thách thức lớn. Tình hình và nhiệm vụ của Trường cũng đang có những thay đổi, bên cạnh những nhân tố tác động tích cực để hình thành đạo đức cách mạng cho học viên tại Trường; vẫn còn những nhân tố tiêu cực khác đang tác động hàng ngày vào quá trình giáo dục, đào tạo cán bộ học tập chính trị tại Trường, nhất là trong nhiệm vụ xây dựng đạo đức cách mạng cho người học. Trên nền tảng giá trị tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, xây dựng cán bộ trong tình hình mới; kế thừa những kinh nghiệm giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng trong những năm qua của Trường, để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ học viên của Trường có phẩm chất đạo đức cách mạng đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung giải quyết tốt những yêu cầu cơ bản sau:

         Một là, nâng cao nhận thức đúng đắn cho học viên về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hình thành nhân cách người cán bộ cách mạng. Trong những năm qua, nhờ quán triệt sâu sắc và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Trường chính trị đã quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng những kiến thức lý luận chính trị cơ bản cho người học, đăc biệt là việc bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng học viên, phù hợp với mục tiêu đào tạo. Thông qua việc đánh giá kết quả hàng năm cho thấy nhận thức của người học đã được nâng cao rõ rệt; Đã có những học viên được lựa chọn đi thi tuyên truyền viên giỏi tư tưởng Hồ Chí Minh; nhiều cán bộ qua đào tạo ở Trường đã trở thành những người cán bộ có đạo đức mẫu mực. Tuy nhiên, thông qua hoạt động giáo dục đào tạo ở Trường những năm gần đây cho thấy vẫn còn số ít học viên chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò tư tưởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, chưa thấy hết được ý nghĩa lớn lao của quá trình học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong xây dựng nhân cách người cán bộ. Thậm chí còn có những học viên nhận thức sai về tư tưởng đạo, đức cách mạng của Hồ Chí Minh, dẫn đến hành vi đạo đức sai trái. Theo Hồ Chí Minh, những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ chủ yếu bắt nguồn từ nhận thức, chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn mới hướng dẫn  những hành động đúng. Đối với học viên đang đào tạo tại Trường chính trị được nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị nói chung, nhận thức đúng đắn tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh nói riêng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng đạo đức cách mạng cho mỗi người. Nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh cho học viên ở Trường chính là làm cho người học nhận thức đúng vị trí, vai trò, nội dung, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp  cách mạng Việt Nam cũng như đối với sự trưởng thành về tư tưởng, nhất là đối với việc hình thành đạo đức cho của từng đồng chí học viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay . Từ đó giúp họ ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện và vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng nhân cách người cán bộ theo mục tiêu đào tạo đã xác định.

         Hai là, Xây dựng và phát huy môi trường văn hoá, đạo đức lành mạnh trong toàn Trường . Theo Hồ Chí Minh Đạo đức của người cách mạng là kết quả sự tác động tổng hợp của  nhiều nhân tố, trong đó môi trường cán bộ công tác là nhân tố tác động trực tiếp đến việc hình thành đạo đức của người cán bộ. Môi trường văn hoá, đạo đức ở Trường chính trị là  tổng hợp của nhiều nhân tố chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức, lối sống, hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất...được xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cán bộ, đảng viên. Các nhân tố này  tác động trực tiếp đến sự hình thành đạo đức cách mạng cho học viên, thông qua hàng loạt quan hệ xã hội mà Trường đang duy trì. Thông qua các nhân tố này, các chuẩn mực của môi trường đạo đức ở Trường được hình thành và phát huy vai trò, tác dụng. Trong những năm qua, Trường đã chú trọng xây dựng các nhân tố tạo môi trường đạo đức ở Trường đáp ứng đòi hỏi của việc giáo dục và rèn luyện học viên. Theo mục tiêu nhiệm vụ đào tạo hàng năm. Trước hết là việc sắp xếp, bố trí học viên vào học tập và sinh hoạt trong các tổ chức của Trường. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà Trường rất quan tâm đến việc xây dựng Chị bộ các lớp vững mạnh toàn diện. Bằng nhiều cách thức, các khoa giảng dạy trong Trường đã truyền đạt cho học viên nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của trường, tạo được môi trường văn hoá, môi trường chính trị, các quan hệ lành mạnh trong trường. Mặt khác Trường đã tích cực chủ động xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nơi ăn, ở, học tập ngày càng khang trang.

         Ba là, Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho học viên. Phẩm chất đạo đức của học viên ở Trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục trong Trường. Vì vậy, việc đổi mới nội dung, hình thức phương pháp giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức cách mạng nói riêng là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành nhân cách người cán bộ, đảng viên. Những năm qua Trường đã và đang tiến hành đổi mới toàn diện trong đó đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục là vấn đề trung tâm được thường xuyên coi trọng. Tuy nhiên cũng phải nhận thấy một thực tế là tiến độ đổi mới còn chậm, chất lượng đổi mới mới chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn; Nội dung giáo dục còn dàn trải, vừa thừa lại vừa thiếu, phương thức giáo dục đào tạo vẫn còn theo lối cổ truyền, .v.v.. Tất cả những vấn đề đó đặt ra cho Trường phải đẩy mạnh đổi mới cả nội dung và phương thức giáo dục đào tạo. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức cách mạng nói riêng là quá trình rất công phu, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, sắp xếp lại chương trình giáo dục đào tạo cho phù hợp với các đối tượng học viên. Đổi mới nội dung giáo dục cần coi trọng bồi dưỡng tri thức khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời trang bị  những kiến thức cơ bản khác làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện nhân cách học viên. Quá trình đổi mới phải bảo đảm nguyên tắc kế thừa và phát triển. Việc đổi mới phải nhằm mục đích làm cho học viên ngày càng hiểu biết sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, làm cho người học “nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường; tận trung với nước, tận hiếu với dân”, từ đó mà “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng”2, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng và Quân đội giao phó.

         Bốn là,  Đề cao tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của học viên. Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng của người cán bộ không tự hình thành và phát triển. Đó là quá trình chuyển hoá biện chứng từ tình cảm cách mạng trở thành nhận thức chính trị, được biểu hiện ở hành vi , lối sống, ý chí quyết tâm và cống hiến cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Do vậy vai trò của công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức chỉ được phát huy hiệu quả thực sự khi mỗi người tiếp nhận một cách tự giác, biến nó thành động cơ bên trong thôi thúc họ phấn đấu rèn luyện. Theo đó, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi học viên ở trường chỉ phát huy hiệu quả khi họ tự ý thức và thực hiện tốt việc biến quá trình giáo dục đào tạo thành tự giáo dục. Tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của học viên là quá trình lâu dài, phải “kiên trì và nhẫn nại”, phải tự tu dưỡng rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Đó là quá trình học viên tự trau dồi tri thức lý luận của mình, làm chủ tri thức khoa học, nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc mà xây dựng cho mình động, cơ  thái độ học tập và rèn luyện đúng đắn, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong học tập và rèn luyện. Đây là một trong các yếu tố quyết định hình thành đạo đức cách mạng cho người học viên. Mặt khác phải kết hợp chặt chẽ giữa tự giáo dục rèn luyện với  phát huy vai trò của chủ thể giáo dục trong việc xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho học viên./.

Nguyễn Minh Vũ          
                                                                                               Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 5, tr.292

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, t.11, tr.603

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này