Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
         Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị giữ vai trò quan trọng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trung ương đánh giá đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa để tổ chức thực hiện, nhất là đã bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, tạo được chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kết quả làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

       Kinh nghiệm qua tổ chức học tập và làm theo Bác được chỉ ra: phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác xây dựng Đảng, với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng; cần kết hợp “xây” đi đôi với “chống”; cổ cũ, động viên, tôn vinh người tốt, việc tốt phải kết hợp với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước v.v… Trong đó, nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, xem đó là một nhân tố có tác động quyết định đến hiệu quả thực hiện.

        Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Bộ Chính trị một lần nữa nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. Bộ Chính trị đề ra phương châm thực hiện là, “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

       Để thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều cần phải đề cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong hành động của mình. Song, phải thấy rằng trách nhiệm trước hết thuộc về ban thường vụ và người đứng đầu cấp ủy các cấp thông qua việc chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các văn bản và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 một cách sát hợp, góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội địa phương, đơn vị. Trong đó, cần tập trung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quan tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu v.v…

       Quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy cần tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống” v.v…

        Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị; cũng nhằm để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.


                                                                                                                               Nguyễn Văn Dũ

                                                                                                                      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 592
  • Tất cả: 618957
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này