ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRÀ VINH CHỐNG XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Các thế lực thù địch sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn, âm mưu khác nhau nhằm xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích cuối cùng của chúng là làm tổn hại nền tảng tư tưởng của Đảng ta và đường lối cách mạng của dân tộc ta. Vì vậy, việc xác định chính xác để có biện pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn, âm mưu của bọn họ luôn được xem là một nhiệm vụ chính trị của giảng viên Trường Chính trị. 

Các thế lực phản động, các tổ chức, cá nhân phản động, lưu vong, bọn cơ hội bất mãn, nhận thức lệch lạc, tham danh lợi, mục đích của chúng là từng bước làm suy giảm uy tín của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện. Các tổ chức tự thành lập, cá nhân biến chất, ngụy quân, ngụy quyền sống lưu vong, họ nhen nhóm, nuôi tư tưởng thù hằng muốn “phục quốc”, làm tay sai, hoặc vì lợi ích cá nhân mà ra sức chống phá công cuộc cách mạng nước ta. Trong số ấy có cả những người là đảng viên, là cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ,…suy thoái đạo đức, lối sống. Họ đi ngược lại quyền lợi và lợi ích của dân tộc; và bên cạnh ấy cũng đã xuất hiện những người dân nhẹ dạ, dễ bị mua chuộc, cả tin nên bị lôi kéo, kích động, thực hiện những hoạt động chống phá.

Chúng đã bôi nhọ thân thế, cuộc đời hoạt động, thậm chí là tư tưởng của Người, chúng cho rằng Hồ Chí Minh không có di sản nào, tiểu sử không rõ ràng, không phải là nhà tư tưởng, chúng xuyên tạc chống phá những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn dân tộc ta, Hồ Chí Minh không có gì hay để cho Đảng cộng sản Việt Nam phải vận động “học tập và làm theo” và “đẩy mạnh học tập và làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Thông qua nhiều hình thức chúng tự dựng chuyện, ngụy tạo, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phủ nhận các công trình nghiên cứu các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước về Người, đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả, phủ nhận công lao và thành tích của Người. Có thể thấy mục tiêu cuối cùng của chúng là “hậu phương là hỗ trợ” cho những quan điểm sai trái, phản động từng bước làm cho mọi người hiểu sai về Bác kính yêu của chúng ta. Nó rất tinh vi, thâm độc, làm sai lệch bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tấn công, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta.

Chúng lựa chọn thực hiện với nhiều phương pháp và cách thức khác nhau:  sách, báo, đài, mạng xã hội, thông qua “những câu chuyện bí mật”,…đăng tải ở nước ngoài. Thậm chí chúng ngang nhiên lập trang mạng, thành lập hội, nhóm với nhiều tên gọi khác nhau qua đó nhầm tung tin, bình luận xuyên tạc, kích động, chuyển tải thông tin xấu độc về Chủ tịch Hồ Chí Minh có tính hệ thống, dày đặc, thậm chí còn được bảo vệ bởi các thế lực phản động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam giúp sức, đặc biệt là về vật chất.

Nét đặc thù của đảng viên Trường Chính trị là trẻ tuổi, năng động và dễ tiếp thu cái mới, nhất là tiếp thu tư tưởng tiên tiến qua các phương tiện thông tin đại chúng, hầu hết đảng viên có trí tuệ, bản lĩnh, được đào tạo nghiêm túc, bài bản về lý luận chính trị, nhất là đảng viên làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy thường xuyên tiếp xúc với học viên - những cán bộ đảng viên có chức vụ, uy tín trong xã hội. Môi trường chính trị thuận lợi cho đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trao dồi đạo đức cách mạng. Đảng viên có sự lãnh đạo của Chi bộ, của Đảng ủy, có các diễn đàn như: hội thảo, tạp chí, tổ chức Công đoàn.

Đảng viên các phòng chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động của trường, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy; trách nhiệm của đảng viên làm công tác nghiên cứu giảng dạy được thể hiện trước hết trong việc tiếp thu các luồng thông tin phải có khả năng “đề kháng” và “sàng lọc” qua bộ lọc tri thức hiểu biết, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Điều đó được thể hiện trong việc giữ vững lập trường chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đấu tranh trước những quan điểm sai trái, những thói hư tật xấu, cũ kỹ, lạc hậu; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư bằng những việc làm cụ thể, hằng ngày.

Với đảng viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, nhiệm vụ là phải làm tốt: tư cách người thầy và tư cách người đảng viên trong việc nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. Người thầy giáo trước hết phải xứng đáng danh hiệu “Người thầy giáo tốt - Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẽ vang nhất. Dù là tên tuổi không được đăng báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giao tốt là những anh hùng vô danh” (Hồ Chí Minh: toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.331).

Người thầy trường chính trị còn phải giữ vững tư cách của người đảng viên, đó là tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và luôn trau dồi đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc, gần gũi với học viên, đồng nghiệp. Tư cách người thầy giáo và tư cách người đảng viên trong người giảng viên có mối quan hệ hòa quyện với nhau, khi có kiến thức sâu rộng, trở thành người thầy giáo mẫu mực thì càng thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng và không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng. Ngược lại, người thầy giáo có vững về chuyên môn, mẫu mực về tác phong, lối sống thì người học mới tin tưởng noi theo, khi đó mọi chủ trương, đường lối của Đảng mới đi vào quần chúng một cách sâu rộng. Hai tư cách này được thể hiện thông qua những bài giảng trên lớp trước học viên, các bài nghiên cứu ở các diễn đàn khoa học, thông qua những việc làm thiết thực, hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của giảng viên Trường Chính trị trong những năm qua chủ yếu là lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị, qua việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan, các buổi nghe nói chuyện theo chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn được thể hiện thông qua các bài giảng trên lớp đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học. Đây là điểm sáng của đảng viên Trường Chính trị trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, có chút tham vọng chúng tôi cho rằng kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho đảng viên Trường Chính trị, trong giảng dạy, việc liên hệ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chưa nhiều, đảng viên chúng tôi nguyện vẫn tiếp tục kiên cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhận diện được những quan điểm sai trái, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình, đảng viên trường theo tôi cần phải quán triệt, thực hiện hai giải pháp sau đây nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Một là, tăng cường khả năng tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của người đảng viên, quan trọng hơn hết đó chính là phải thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị - đây là việc làm rất cần thiết để có thể “đề kháng và miễn nhiễm”, bởi vì con người có lý luận soi đường, sẽ hành động đúng, trở thành những công dân tốt, những cán bộ tốt, sẽ hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bằng ngược lại “chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc mất phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng” (Hồ Chí Minh: toàn tập, t.8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.280).

Gảng viên Trường Chính trị cần phải hiểu, biết, và nghiên cứu thật sâu sắc, đầy đủ về cuộc đời, về sự nghiệp và về tư tưởng của Người để góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và học viên, làm cho tư tưởng của Người thấm sâu, trở thành nền tảng chính trị - giá trị tinh thần của xã hội Việt Nam. Từ đó, mà có đủ đủ niềm tin, lựa chọn những biện pháp đấu tranh phù hợp chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Người, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong giảng dạy cũng như trong công tác nghiên cứu cần phải dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và vận dụng có hiệu quả vào trong công việc chuyên môn cũng như trong thực tế cuộc sống, góp phần luận giải có khoa học những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Hai là, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị có một lợi thế là làm công tác khoa học và công tác giảng dạy sẻ có điều kiện thuận lợi, có thể sử dụng nhiều nội dung và hình thức khác nhau để giáo dục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều cách thức khác nhau giúp cho mỗi học viên có nhận thức đầy đủ hơn về Người, thậm chí về các quan niệm sai trái, luận điệu xuyên tạc và thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta. Đảng viên cần tham gia nhiều hơn nữa những bài viết cho các hội thảo khoa học trong và ngoài trường, các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành có chất lượng, nhằm bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam, nghe chuyên gia nói chuyện về Hồ Chí Minh để mỗi đảng viên hiểu rõ bản chất cách mạng, khoa học và giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đấu tranh chống lại các quan niệm sai trái, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là tình cảm thiêng liêng của người giảng viên trường Đảng. Quán triệt và thực hiện tốt công tác này, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

                                                       ThS. Trương Ngọc Phượng  

                                                       Trưởng khoa Lý luận cơ sở                                              

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này