ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Ths. Phạm Quốc Việt          

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

         Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là yêu cầu cần thiết, cấp bách đối với tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị các cấp, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở. Nhận thức được điều đó, trong năm 2020, Đảng ủy Trường Chính trị Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được một số kết quả cụ thể sau: 

          Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức nhà trường quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ “Về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Công văn số 792-CV/TU, ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác “Dân vận khéo”, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở;… Qua đó, nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường được nâng lên.

          Tổng số cuộc triển khai: 04 cuộc (Đảng ủy 01 cuộc; 03 chi bộ trực thuộc, mỗi chi bộ 01 cuộc), với 45 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu còn chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn chuyển tải các văn bản của cấp trên, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về các dự thảo báo cáo, quy chế hoạt hoạt động của nhà trường,…thông qua mạng nội bộ ioffice, dữ liệu dùng chung.

          Thứ hai, về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Trường Chính trị.

          Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 được thành lập theo Quyết định số 04-QĐ/ĐU, ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Trường Chính trị. Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành đã ra Quyết định số 03-QĐ/ĐU, ngày 09/6/2020 về việc “Thành lập Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng ủy Trường Chính trị , nhiệm kỳ 2020 – 2025”, gồm 07 thành viên, với cơ cấu đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; 01 đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trưởng Phòng Trưởng Phòng Tổ chức – Thông tin, tư liệu và 03 đồng chí Đảng ủy viên (có 02 bí thư chi bộ trực thuộc) là thành viên.  Đồng thời, ra quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở từng chi bộ, từng đơn vị phòng, khoa và Công đoàn cơ sở.

          Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ “Về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Đảng ủy ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ, trong toàn Đảng bộ.

          Nhìn chung, Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình và giúp đơn vị khắc phục yếu kém, sửa đổi bổ sung quy định, quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu sơ kết, tổng kết, khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Thứ ba, kết quả cụ thể tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ

          Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào các hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho tỉnh nhà theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Trong năm qua, bằng nhiều hình thức phong phú như niêm yết tại cơ quan; thông qua các cuộc họp giao ban hằng tháng, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảng, công tác chính quyền, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thông qua mạng nội bộ ioffice, dữ liệu dùng chung hoặc trực tiếp sao gửi văn bản đến từng đơn vị phòng, khoa, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục triển khai, thực hiện những việc phải công khai đến giảng viên, công chức, viên chức biết; những việc giảng viên, công chức, viên chức tham gia ý kiến, Hiệu trưởng quyết định; những việc giảng viên, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thông qua các hình thức nêu trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chuyển tải kịp thời tất cả các ý kiến chỉ đạo, các văn bản của trường và của cấp trên liên quan đến chế độ, chính sách của đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức nhà trường; công khai tài chính...đến toàn thể công chức, viên chức trường. Đồng thời cũng thông qua đó, lãnh đạo nhà trường tiếp thu một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời các ý kiến đóng góp của giảng viên, công chức, viên chức vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, dài hạn,…

          Qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đã tác động tích cực đến đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức nhà trường, tạo ra bầu không khí dân chủ, phấn khởi và đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị, từng thành viên có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến vào các quyết định nội bộ trước khi Hiệu trưởng quyết định. Có thể thấy, việc tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đã phát huy được vai trò, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viêng, công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, nhưng các chỉ tiêu về mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đều đạt theo kế hoạch; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nói chung, chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học nói riêng của nhà trường không ngừng được nâng lên, thể hiện qua kết quả học tập, rèn luyện của học viên các loại hình đào tạo đều đạt yêu cầu, đảm bảo đúng quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội quy, quy chế của nhà trường, tỷ lệ học viên đạt mức xếp loại học lực toàn khóa học loại khá, giỏi ngày càng tăng, 100% học viên đều đạt mức xếp loại rèn luyện tốt; từng bài giảng, bài viết khoa học của giảng viên thường xuyên được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, chứa đựng hàm lượng tri thức khoa học ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn về yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

          Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường thời gian qua cho thấy, nhờ sự quan tâm đúng mức của Đảng ủy đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nên đã phát huy được quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chính vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, của Chính phủ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

           Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, của phòng khoa nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

           Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó cần chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của đảng viên, công chức, viên chức (nhất là các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, thâm niên nhà giáo, về thi đua – khen thưởng,….); chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời khi có những phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công chức, viên chức về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của họ và những vấn đề về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

          Bốn là, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn Đảng bộ./.

 

         Tài liệu tham khảo

         1. Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị “về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”

         2. Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;

         3. Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;

         4. Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”;

         5. Công văn số 792-CV/TU, ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác “Dân vận khéo”, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này