CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TỈNH TRÀ VINH NĂM 2019
     Cán bộ, công chức có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước; quyết định sự thành công hay thất bại của đường lối, chính sách do cơ quan, tổ chức vạch ra. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi các chính sách, kế hoạch của cơ quan, tổ chức; các mục tiêu quốc gia; thực hiện các giao tiếp (trao đổi, tiếp nhận thông tin,...) giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức phải được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng.

Đối với Trà Vinh từ khi thành lập tỉnh đến nay, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới.Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 08/3/2013 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp"; ngày 25/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU về "đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo"; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cùa Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 03/3/2016 cùa Ban Thường vụ Tinh ủy "về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cóng chức, viên chức lãnh đạo, quàn lý giai đoạn 2015 - 2020” và theo nhu cầu đào tạo thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua kết quả tổng kết trong năm 2019, tỉnh Trà Vinh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng được 17.933 lượt cán bộ, gồm: Đào tạo về lý luận chính trị 1.116 đồng chí và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 16.817 đồng chí (trong đó: 1.679 cán bộ nữ, 298 cán bộ dân tộc Khmer). Cụ thể như sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị: Tổng số 1.116 đồng chí (229 nữ, 66 dân tộc Khmer), trong đó:

+ Hệ tập trung: Có 55 đồng chí (11 nữ, 08 dân tộc Khmer) học lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung tại Học Viện Chính trị khu vực IV.

+ Hệ không tập trung: Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV mở 01 lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020, có 90 học viên (35 nữ, 11 dân tộc Khmer).

+ Lớp hoàn chình Cao cấp Lý luận chính trị: Có 122 đồng chí (22 nữ, 09 dân tộc Khmer) học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bàng Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung năm học 2018 - 2019, do Học viện Chính trị khu vực IV mở tại trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (90 học viên).

+ Mở 11 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung tại trường Chính trị tỉnh trà Vinh, có 849 học viên (161 nữ, 38 dân tộc Khmer).

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Tổng số 16.817 đồng chí. (1.450 nữ, 232 dân tộc Khmer), trong đó:

+ Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1, 2): Có 03 đồng chí (01 nữ) thuộc đối tượng 1 học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Học viện Quốc phòng; có 40 đồng chí (12 nữ, 07 dân tộc Khmer) thuộc đối tượng 2 học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 9.

+ Thực hiện Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và thông báo chiêu sinh của một số cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 04 đồng chí (04 nữ, 01 dân tộc) tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài; 07 đồng chí (02 nữ, 02 dân tộc) tham gia các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và chương trình giao lưu, liên hoan thanh niên tại nước ngoài.

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng (Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra): Có 21 đồng chí tham gia (06 nữ, 01 dân tộc Khmer).

+ Các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Tổng số có 16.742 đồng chí tham gia (1.425 nữ, 221 dân tộc Khmer), trong đó: Cử đi đào tạo sau đại học, đại học: 65 đồng chí (04 nữ, 01 dân tộc Khmer); Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, chuyên ngành khác...): 2.567 đồng chí tham gia (558 nữ, 78 dân tộc Khmer); Bồi dưỡng tiếng Anh, Tin học, cấp phòng, cấp sở và bồi dưỡng khác: 2.296 đồng chí tham gia (374 nữ, 31 dân tộc Khmer); Bồi dưỡng cập nhật kiển thức mới: 11.814 đồng chí tham gia (489 nữ, 111 dân tộc Khmer).

1. Từ kết quả trên cho thấy:

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cùa tình Trà Vinh trong năm 2019 được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, quy mô đào tạo, bồi dưỡng không ngừng đưực mở rộng, đáp ứng theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ phục vụ cho trước mắt và lâu dài, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch, gắn với quy hoạch và theo chức danh, với nhiều hình thức phù hợp; đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quàn lý, tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ cho công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt cho các đồng chí Tỉnh ủy viên,Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy vận dụng, cụ thể hóa bằng Kế hoạch thực hiện cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Qua tổ chức triển khai, các ngành, các cấp có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng công tác đào tạo cán bộ là tạo điều kiện để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, xác định công tác luân chuyển cán bộ để tạo môi trường và điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng thuộc diện quy hoạch được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, giúp cho cán bộ trưởng thành toàn diện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cán bộ cho trước mắt và lâu dài.

2 . Tuy nhiên bên cạnh đã đạt được trong công tác đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong năm qua vẫn còn những điểm cần khắc phục.

- Quy mô đào tạo tuy được mở rộng, nhưng chưa cân đối giữa đào tạo tập trung với tại chức, tỷ lệ đào tạo hệ chính quy, tập trung còn thấp, chủ yếu đào tạo theo loại hình tại chức nên chất lượng đào tạo có mặt còn hạn chế so yêu cầu.

- Tuy có quan tâm đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhưng hiện nay vẫn còn trường hợp cán bộ thuộc diện quy hoạch chưa đạt chuẩn theo quy định, nhất là về lý luận chính trị.

- Vẫn còn tình trạng phân công cán bộ chưa gắn được với vị trí việc làm và chức danh quy hoạch hoặc còn tự ý đi học ở các loại hình đào tạo từ xa; nguồn nhân lực để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, khoa học - công nghệ, cán bộ nữ, dân tộc, đặc biệt là nữ dân tộc còn rất ít.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ một số nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu kế hoạch như: Chưa phối hợp với các ngành Trung ương để mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng công tác theo chức danh quy hoạch (bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác); bồi dưỡng cán bộ dự nguồn theo chức danh quy hoạch...

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

- Tăng cường, nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở phải về vị trí, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn mỗi thời kỳ phát triển.

- Chú trọng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở; đa dạng hoá các hình thức cho phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên.

- Đối tượng, nội dung đào tạo phải gắn với vị trí việc làm bảo đảm sự thống nhất giữa đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, theo hướng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu công việc của cán bộ.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới cơ chế, chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. hiệu quả cần thực hiện tốt một số nội dung dung sau.

- Đề xuất Ban Tổ chức Trung ương xem xét, thống nhất cho các Học viện mở các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học văn bằng 2 hệ chính quy đối với các ngành công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức tại tỉnh để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được nâng cao trình độ chuyên môn.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 25/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về "đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo"; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về “đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”; Số: 08/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh trà vinh năm 2020” đến các cấp, các ngành trong tỉnh và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

                                                    ThS. Ngô Duy Đoản

                                                          Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 3 113
  • Tất cả: 621465
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này