CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH PHÁT HUY VAI TRÒ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

             ThS. Đặng Văn Amel         
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quyết định sự tồn vong của chế độ. Trước tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay trên nhiều phương diện, đa ngành, đa lĩnh vực. Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet, các trang mạng xã hội nhằm đăng tải những thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước thực trạng đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và tổ chức công đoàn được xem là một trong những chủ thể đóng vai trò quan trọng.

         Công đoàn cơ sở trường Chính trị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường. Công đoàn cơ sở gồm có 03 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số cán bộ, công chức, viên chức lao động là 41 đoàn viên. Từ khi thành lập đến nay, công đoàn cơ sở trường Chính trị luôn xác định đây chính là tổ chức đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức lao động, là tổ chức chính trị độc lập có mối quan hệ mật thiết với Đảng ủy và chính quyền. Phương thức hoạt động cơ bản là nhằm giáo dục, thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức lao động ủng hộ và tin theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Chính trị luôn xác định tổ chức công đoàn cơ sở là sợi dây nối liền giữa Đảng ủy, Chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức lao động.

         Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 130-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị và thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) cấp tỉnh, cấp huyện. Song song đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2020 về “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy trường Chính trị đã thành lập Tổ bảo vệ vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do đồng chí Bí thư Đảng ủy (Phó Hiệu trưởng) làm tổ trưởng, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy. Thông qua chức năng lãnh đạo trực tiếp tổ chức công đoàn cơ sở, Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn nêu cao công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến đội ngũ đoàn viên công đoàn thông qua các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

         Công đoàn Việt Nam nói chung và tổ chức công đoàn cơ sở nói riêng không chỉ là tổ chức đại diện cho các thành viên của tổ chức mình (đoàn viên công đoàn), theo Điều 10 Hiến pháp năm 2013 “Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng,...”. Trên cơ sở đó, tổ chức công đoàn ngoài chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động còn có chức năng tham gia bảo vệ Đảng.

         Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trường Chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được chú trọng. Bên cạnh làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở về đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn trường, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng được xem là công việc thường xuyên, là nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn cơ sở trường Chính trị. Trong đó, đặc biệt là vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn; công tác tổng kết; công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn được đưa vào nghị quyết Đảng bộ trường;…Đặc biệt, thông qua chương trình họp lệ chi bộ hằng tháng, các chi bộ trực thuộc lồng ghép nội dung “Đảng lãnh đạo công tác đoàn thể” vào chương trình sinh hoạt. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành chi bộ đề ra những nhiệm vụ, phương hướng hoạt động cụ thể gắn với công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Từ đó, tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa tổ chức Đảng và tổ chức công đoàn tại đơn vị.

         Với chức năng đặc thù của đơn vị, công đoàn cơ sở Trường Chính trị đa phần là giảng viên ở các khoa với nhiệm vụ chuyên môn là công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ. Từ thực tiễn ấy, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Chính trị xác định, ngoài việc nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Trường và công đoàn cấp trên trực tiếp (Công đoàn viên chức tỉnh). Bên cạnh đó, thông qua công tác giảng dạy sẽ là một trong những công cụ góp phần tuyên truyền, vận động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến với học viên. Song song đó, với sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp từ Công đoàn viên chức tỉnh, hằng năm Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Đảng ủy, chính quyền tổ chức các hội thi, phong trào, cuộc vận động (tìm hiểu pháp luật; ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt; hiến máu nhân đạo; hỗ trợ cây giống trồng tuyến đường hoa; hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI;…), thông qua các hội thi, phong trào, cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn cũng như nâng cao nhận thức, góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, nhằm nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức công đoàn cơ sở Trường Chính trị cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

         Thứ nhất, không ngừng nâng cao năng lực cán bộ đoàn tại công đoàn cơ sở. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018 - 2023, cán bộ công đoàn đảm nhận nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ “Đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp”. Trên cơ sở đó, người cán bộ công đoàn sẽ có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Thứ hai, nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công đoàn. Mỗi đoàn viên công đoàn được xem là chủ thể đóng vai trò then chốt trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi lẽ, đoàn viên công đoàn vừa là người thực thi Điều lệ Công đoàn Việt Nam về nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn “Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Chính trị đồng thời cũng là giảng viên trong công tác đào tạo cán bộ. Từ đó, tính chất quan trọng về vai trò, chức năng của mỗi công đoàn viên lại càng được khẳng định.

         Thứ ba, thể hiện vai trò của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Mối quan hệ giữa Công đoàn cấp trên trực tiếp, Đảng ủy, chính quyền và đoàn viên công đoàn được quyết định bởi Ban Chấp hành công đoàn. Trên cơ sở đó, năng lực của đội ngũ Ban Chấp hành công đoàn sẽ mang ý nghĩa to lớn, đảm bảo quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy, chính quyền đến với đoàn viên.

         Thứ tư, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “cán bộ công đoàn phải giỏi về chính trị”. Với ý nghĩa đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải thông về chủ trương, đường lối của Đảng, nắm vững Nghị quyết của Đảng và xem đó chính là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động công đoàn nói riêng. Để làm tốt điều này, đòi hỏi phải có sự lãnh, chỉ đạo, phối hợp giữa công đoàn cấp trên, Đảng ủy, chính quyền trong công tác bồi dưỡng về kiến thức chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

         Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước nhà. Nhằm khẳng định vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 12/ 6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết nêu rõ quan điểm: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Với ý nghĩa đó, với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn là công tác đào tạo cán bộ ở cơ sở, công đoàn cơ sở Trường Chính trị được xem là chủ thể có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này