KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH

         - Trường Chính trị Trà Vinh triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong không khí khẩn trương, sôi nổi, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp; đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết năm 2020, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu, thời gian nghỉ phòng, chống dịch kéo dài, nhưng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường của trường vẫn đảm bảo đúng tiến độ và có vượt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tổng số lớp mở mới 17/15 lớp, 1.263/1.110  học viên, đạt 113,78%.

         - Trường Chính trị luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

         - Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được và nghiêm túc khắc phục hạn chế trong công tác của những năm trước.

         - Đầu năm Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động và xuyên suốt thực hiện cho đến cuối năm. Có sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Giám hiệu, sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các phòng, khoa và trong quá trình hoạt động luôn bám sát vào quy chế.

         Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong quá trình hoạt động nhà trường cũng gặp không ít khó khăn:

         - Lực lượng giảng viên của trường chưa đảm đương hết chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị -hành chính do Học viện Chính trị quốc gia HCM ban hành (giảng viên trẻ ở các khoa, một số còn đang học sau đại học, chưa có thâm niên và thời gian tiếp cận thực tế nhiều và sâu nên không đảm đương được hết các nội dung phần học do khoa phụ trách, hiện tại phải mời thêm các đồng chí lãnh đạo bên ngoài trường có khả năng báo cáo phù hợp thực tế công việc).

         Trong quản lý, giám sát xây dựng cơ bản còn hạn chế chuyên môn, công trình nhà Hiệu bộ, nhà khoa, nhà xe, hàng rào khi nghiệm thu đưa vào hoạt động, sử dụng mới bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nằm ngoài tầm kiểm soát của trường (chủ đầu tư) như hệ thống thiết bị kém chất lượng, khi đưa vào sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng phải thay đổi, khắc phục …

         Tình hình kinh phí khó khăn, ngoài việc cắt giảm tiết kiệm thường xuyên hàng năm, năm 2020 do tình hình dịch bệnh phải tiết kiệm thêm 10% để phòng chống dịch bệnh; lương tối thiểu không tăng, việc tạo nguồn tăng thu nhập không có, đời sống của một số viên chức, giảng viên trẻ thu nhập thấp có khó khăn hơn.

         Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, động viên cán bộ, viên chức, giảng viên phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

         - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là học viên

         Tổng số lớp tính đến hết năm 2020 (30/11/2020) là 37 lớp với 2.806 học viên, trong đó lớp mở mới 17 lớp 1.263 học viên, 20 lớp của năm 2019 chuyển sang 1.543 học viên (kèm phụ lục), so với kế hoạch năm 2020 tính đến nay số lớp mở mới 17/15 lớp, 1.263/1.110  học viên, đạt 113,78% (theo kế hoạch còn lại 01 lớp cao cấp khai giảng 21/12/2020); 01 lớp đại học bằng 2 hiện không có đối tượng học đã điều chỉnh hủy bỏ; trong 17 lớp đã mở có 03 lớp trung cấp chính trị K60,61,62 ngoài kế hoạch năm 2020 của trường được Tỉnh ủy đồng ý theo đề nghị của sở, ngành, địa phương.

         Tổng số lớp/học viên: 37/2.805

          Hệ đào tạo:

               Tổng số lớp/học viên: 26/1.872. Trong đó:

                    + Cao cấp lý luận chính trị: 04/319

                    + Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: 21/1.492

                    + Đại học: 01/61

               Tính riêng hệ trung cấp LLCT-HC:

                    + Khai giảng: 10/702

                    + Bế giảng: 11/759

                    + Loại giỏi: 60/759, tỉ lệ 7,90%

                    + Loại khá: 534/759, tỉ lệ 70,36%

                    + Loại trung bình: 165/759, tỉ lệ 21,74%

          Bồi dưỡng:

               Tổng số lớp/học viên: 11/934

                    + Chuyên viên chính: 04/345

                    + Chuyên viên: 07/589

                    + Khai giảng: 05/382

                    + Bế giảng: 08/680

         2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khung trường

         - Trong năm 2020 cử 07 viên chức, giảng viên tiếp tục chương trình cao học năm 2019 chuyển sang, 04 giảng viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ; 02 đang học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 01 đang học tại Trường Đại học Trà Vinh, đ/c Hiệu trưởng tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quyết định cử 14 lượt viên chức, giảng viên học trung cấp lý luận chính trị-hành chính (01), bồi dưỡng chuyên viên chính (10), bồi dưỡng chuyên viên (03); 13 lượt viên chức, giảng viên tập huấn chuyên môn, dự hội nghị ngoài tỉnh.

         - Cử 74 lượt giảng viên, viên chức 03 khoa và phòng quản lý đào tạo nghiên cứu khoa học đi nghiên cứu thực tế trong tỉnh; 17 lượt ngoài tỉnh.

         - Đảm bảo tổ chức 100% học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cuối khoá đi nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

         - Đã ban hành kế hoạch và tổ chức thao giảng cấp trường có 6 giảng viên của 3 khoa tham dự, kết quả 02 giảng viên đạt loại xuất sắc, 04 giảng viên đạt loại giỏi; tổ chức thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2020 (03 lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức K53,54,55 với 160 học viên tham dự), kết quả 01 học viên đạt hạng nhất, 02 học viên đạt hạng nhì và 01 học viên đạt hạng ba.

         * Các Khoa giảng dạy:

         - Trong năm học Ban Giám hiệu chỉ đạo các khoa chủ động trong xây dựng kế hoạch thao giảng cấp khoa, gửi biên bản về Hội đồng khoa học.

         - Sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập các phòng, khoa, điều động viên chức, giảng viên, ổn định về mặt tổ chức, giảng viên được phân công bài giảng phù hợp với năng lực sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung. Cuối năm 100% giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có dạy vượt giờ).

         - Thực hiện công tác chuyên môn giảng dạy, thảo luận, hệ thống tốt nghiệp, ra đề thi đáp án, chấm bài thi, kiểm tra, tiểu luận các lớp; thực hiện công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch.

         - Các khoa tổ chức thao giảng dự giờ trên lớp thực tế, thường xuyên đóng góp cho giảng viên trẻ về nội dung, phương pháp giảng dạy, chất lượng dần được nâng lên. Tổ chức 03 cuộc thao giảng cấp khoa có 19 giảng viên tham dự.

         * Các phòng chức năng:

         + Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

         - Tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện quy chế hoạt động của Trường Chính trị trên cơ sở Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi vào nề nếp, ổn định sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập các phòng, khoa vào đầu năm 2019;

         - Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo sự phân cấp của Học viện Chính trị quốc gia HCM.

         - Phối hợp với Học viện Chính trị các khu vực, các Sỏ, Ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh tiến hành mở lớp theo kế hoạch được duyệt.

         - Triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh: Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh 1962-2017”; 02 đề tài cấp cơ sở Lịch sử đoàn thanh niên CSHCM và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh 1931-2017”;Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Ngang Trà Vinh - Thực trạng và giải pháp”.

         - Tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2020 chủ đề “60 năm Đồng Khởi, bước ngoặt lịch sử phong trào cách mạng của quân, dân tỉnh Trà Vinh (14/9/1960-14/9/2020)”, tổng số 185 đại biểu, 33 bài tham luận đăng kỷ yếu, 08 bài tham luận được trình bày tại hội thảo.

         - Tổ chức 01 cuộc hội thảo cấp tỉnh về cán bộ, đảng viên tỉnh Trà Vinh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,  có 53 bài tham luận, 12 bài phát biểu tại Hội thảo; 80 đại biểu, 160 học viên tham dự; tham gia 01 cuộc, 01 bài tham luận, 02 đại biểu tham dự; tổ chức tạo đàm 01 lần, có 05 bài tham luận, 32 đại biểu tham dự.

         - Duy trì thông tin, bài viết của trường đăng trên trang thông tin điện tử: 14 tin, 02 bài viết; đăng 03 bài báo ngoài tỉnh;

         - Duy trì phát hành thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  năm 2020: 02 số/năm.

           Sách tham khảo; báo, tạp chí:

         - Sách tham khảo nhập mới: 73 bản (131 quyển) đặt mua và do các đơn vị gửi tặng. Nâng tổng số sách đến hết tháng 11/2020 bằng 4.153 bản sách, gồm 5.039 quyển.

         - Báo và tạp chí các loại: thư viện có 12 đầu báo và tạp chí các loại bằng 1.550 tờ. Phục vụ bạn đọc chủ yếu là giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC. Số lượng bạn đọc trong năm khoảng  2.500 lượt người.

         Giáo trình mua và phục vụ trong năm:

         - Mua giáo trình trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (chỉnh lý, bổ sung)   427 bộ (2019 chuyển sang 03 bộ);  phục vụ 430 bộ.

         - Phát hành tập bài giảng tình hình nhiệm vụ tỉnh Trà Vinh (430 quyển).

         - Phục vụ giáo trình các lớp khác: 2.982 quyển. Trong đó:

         + Lớp hoàn chỉnh Cao cấp C8 (1.710 quyển); Cao cấp lý luận chính trị B73 (760 quyển);

         + Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K57,K58,K59 (150 bộ, 300 quyển); Chuyên viên chính K23,K24 (106 bộ, 212 quyển);

         Hoạt động thông tin, bản tin:

         Trang thông tin điện tử (Websites) Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh:

         - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử thành phần Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Tổng số người dùng truy cập hiện nay: 577.569 lượt. Trong đó năm 2020: 56.871 lượt (tính đến 14/12/2020), tăng 18.101 lượt so với năm 2019.

         - Duy trì thông tin, bài viết của trường đăng trên trang thông tin điện tử: 23 tin, 32 bài viết; đăng 02 bài báo ngoài tỉnh; bài đăng trên Website của tỉnh, thành phố: 02 bài; đăng trên báo, tạp chí có chỉ số ISSN: 07 bài; đăng Báo trong tỉnh: 01i.

         - Duy trì phát hành thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  năm 2020: 02 số/năm, tổng số 400 quyển.

         + Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu

         * Về công tác tổ chức bộ máy:

         Bộ máy tổ chức ổn định, hoạt động đi vào nề nếp sau tinh gọn, sáp nhập theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư (khóa XII); Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Ban Giám hiệu, 2 phòng và 3 khoa.

         Tổng CCVC hiện tại là 42; trong đó biên chế 42 đồng chí; nữ 23/42, dân tộc Khmer 04/42, cán bộ giảng dạy 30/42đ/c.

         Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 02 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, 13 cử nhân (03 đ/c đang học cao học, 01 đ/c đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ, chờ nhận bằng).

         - Hoàn thành thủ tục nghỉ hưu 01 Phó Hiệu trưởng theo quy định

         - Quyết định điều động 01 giảng viên Khoa Lý luận cơ sở về Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         - Thực hiện quy trình rà soát, lựa chọn, bổ sung vào quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng, khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, 23 vị trí , trong đó 13 vị trí năm 2016 chuyển sang, bổ sung 10 vị trí mới.

         * Công tác hành chính:

         - Tiếp nhận 1.147 công văn đến, giảm 182 công văn so với năm 2019; phát hành  897 công văn các loại, tăng 31 công văn so với năm 2019.

         - Thực hiện phô tô 104.564 trang tài liệu phục vụ Ban Giám hiệu, tăng 1.284 trang so với năm 2019.

         - Tham gia hội đồng xét nâng lương trước hạn 05 đ/c, đúng thời hạn cho 09 đ/c, thâm niên nhà giáo 27. Đề nghị hưởng thâm niên nhà giáo 01 giảng viên.

         * Công tác tài chính, quản trị:

         - Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019.

         - Thực hiện công khai tài chính, tài sản năm 2019 theo quy định. Hình thức thông báo tại cuộc họp giao ban quý I/2020 và nêm yết công khai trước trụ sở cơ quan thời gian 15 ngày.

         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 theo kế hoạch.

         - Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

         - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến CCVC theo quy định.

         - Trong năm 2020 đăng ký Ban quản lý đề án xe ô tô công tập trung của tỉnh 191 lượt xe ô tô (93-117; 01-167) đưa đón lãnh đạo đi công tác và đưa rước giảng viên thỉnh giảng các lớp, tăng 14 chuyến so với cùng kỳ năm 2019; kết hợp đưa đón tiết kiệm 49 lượt đưa đón, tương đương 50.810.000đ (tăng tiết kiệm 46 lượt, tăng số tiền tiết kiệm 48.620.000đ so với năm 2019). Phục vụ ăn nghĩ 121 lượt giảng viên (tăng 41 lượt so với năm 2019), phục vụ 20 lượt khách Trường Chính trị An Giang, Kiên Giang.

         - Phục vụ hơn 1.865 lượt học viên nghỉ tại ký túc xá trường (tăng 503 lượt so với năm 2019).

         - Hoàn thành các thủ tục đấu giá bán thanh lý xe ô tô 15 chỗ theo Quyết định 2515/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thu nộp ngân sách 55 triệu đồng.

         Bộ phận công nghệ thông tin:

         - Phục vụ máy chiếu các lớp: 32 lượt lớp  (25 lượt lớp của trường; 05 lượt lớp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 02 lượt lớp của Tỉnh đoàn - 1.393 buổi.

         - Phục vụ khẩu hiệu, máy chiếu khai, bế giảng, sơ kết, hội nghị...: 20 lượt.

         - Sửa chữa máy tính các Phòng, khoa.

         * Công tác thi đua khen thưởng:

         - Phát động thi đua toàn trường ngay từ đầu năm 2020 tại hội nghị cán bộ công chức thường kỳ.

         - Triển khai thực hiện và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua trong năm.

         - Thành tích cá nhân:

              + 01 cá nhân được điển hình tiên tiến, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

              + 01 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015-2020 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V giai đoạn (2020-2025);

              + có 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

              + 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư-Lưu trữ”.

              + 06 chiến sĩ thi đua cơ sở

              + 37 lao động tiên tiến

              + 02 giảng viên được Hiệu trưởng công nhận giảng viên dạy xuất sắc;

             + 04 giảng viên được công nhận dạy giỏi cấp trường.

         Thành tích tập thể:

              + Tập thể Trường Chính trị Trà Vinh nhận Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

              + Tập thể Trường Chính trị nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do Cụm thi đua số 9 các trường chính trị đồng bằng sông Cửu Long bầu chọn


Đ/c Lâm Ngọc Rạng - Phó Hiệu trưởng nhận Bằng khen tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị năm 2020

         - 02 tập thể phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đề nghị Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

         3. Công tác Đảng và Đoàn thể:

         a. Công tác Đảng:

         - Tổ chức hoàn thành đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào 2 ngày 7,8/5/2020.

         - Tổ chức Hội nghị triển khai kết quả hội nghị BCHTW lần thứ 12 (khóa XII); Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Nghị quyết Đảng ủy trường, tuyên truyền biển đảo năm 2020… Kết quả triển khai được 2 cuộc với 250 lượt đảng viên dự (bao gồm đảng viên 05 chi bộ khung trường và đảng viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung).

         - Dự Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (03 đại biểu).

         - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

         - Cử 05 lượt đảng viên tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

         - Cử 03 lượt đảng viên tập huấn bồi dưỡng chức danh Bí thư chi bộ do Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

         Đến cuối năm 2020, Đảng bộ trường có 6/43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37/43 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         b. Công tác đoàn thể:

         - Cử 12 đoàn viên công đoàn tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức và 02 đoàn viên tham dự Hội thao do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức năm 2020.

         - Tham dự Hội thao các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII năm 2020 tại trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (36 đoàn viên tham dự, tham gia thi đấu 5 môn, kết quả đạt 01 giải khuyến khích).

         - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

         Tham gia giao lưu với Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Càng Long, kết hợp giao lưu tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá tương đương 1.500.000đ.

         - Cử 07 đoàn viên tham gia Hội diễn thời trang áo dài với chủ đề “Tôn vinh giá trị áo dài và nét đẹp phụ nữ Việt Nam” do hội Liên hiệp Phụ nữ - Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh phối hợp tổ chức.

         - Tổ chức Hội thao khối cụm thi đua số 9 tỉnh Trà Vinh (24/10); tặng quà nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho chị em phụ nữ của trường.

         - Vận động CCVC là đoàn viên công đoàn đóng góp quỹ mái ấm công đoàn: 4.300.000đ, quỹ phòng chống thiên tai bảo lụt 12.052.000đ, quỹ vì người nghèo 11.344.000đ, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 10.000.000đ, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và xâm nhập mặn 10.000.000đ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng: 14.400.000đ.

         - CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan tín chấp cho 18 đoàn viên vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình, với số tiền: 2.332.196.000đ (tính đến hết tháng 12/2020).

         - Thăm hỏi 18 lượt đoàn viên và gia đình số tiền: 5.600.000đ.

         - Tổ chức họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 20/10: 5.300.000đ.

         - Tặng quà tết Nguyên đán, 30/4, lễ 2/9 cho đoàn viên trường: 34.700.000đ.

         - Tặng quà tết Chol chnam thmay: 1.200.000đ

         - Hỗ trợ đoàn viên hiến máu tình nguyện: 200.000đ

         - Hỗ trợ đoàn viên khám sức khỏe định kỳ hàng năm: 44.000.000đ

         - Tổ chức họp mặt, vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con của CCVCLĐ nhà trường nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Trung thu, tổng chi phí: 8.200.000đ.

         - Tặng 520 quyển tập cho các cháu là con CCVC trường vào đầu năm học từ nguồn vận động Công ty MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh, số còn lại chuyển sang năm 2021 tiếp tục sử dụng.

         Đến cuối năm 2020 có 43/43 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 đoàn viên đề nghị Công đoàn Viên chức tặng giấy khen, 3 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

         1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

         - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng các khối lớp trong năm 2020 theo kế hoạch được duyệt và của năm 2019 chuyển sang; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác quản lý học viên, phát huy vai trò chủ nhiệm lớp.

         - Tiếp tục quản lý đào tạo, bồi dưỡng 14 lớp/1.008hv năm 2020 chuyển sang:

              + 10 lớp Trung cấp LLCT-HC tập trung và tại chức, với 702 học viên.

              + 01 lớp Cao cấp LLCT tại chức, với 89 học viên.

              + 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 85 học viên.

              + 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 132 học viên.

         -  Tiếp tục mở mới các lớp trong năm 2021: 14/1.000hv

              + 07 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung và tại chức tại trường, 470 học viên.

              + 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị tại chức, 90 học viên.

              + 01 lớp Đại học XDĐ và CQNN (văn bằng 2), với 70 học viên.

              + 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, với 160 học viên.

              + 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, với 210 học viên.

         Ngoài ra trường sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của Tỉnh ủy (nếu có).

         2. Công tác nghiên cứu khoa học

         - Tiếp tục thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh: “Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh 1962-2017”; 02 đề tài cấp cơ sở “Lịch sử đoàn thanh niên CSHCM và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh 1931-2017”;Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Ngang Trà Vinh - Thực trạng và giải pháp”.

         - Triển khai 02 đề tài cấp cơ sở mới: “Chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay, thực trạng và giải pháp”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2025”.

         - Tổ chức hội thảo khoa học 02 cuộc:

              + Xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Trà Vinh.

              + Vấn đề đạo đức cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

         - Tổ chức thao giảng cấp khoa, trường; Tọa đàm cấp khoa, trường.

         - Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế cho giảng viên và học viên theo kế hoạch.

         - Nâng cao chất lượng tin, bài trên Trang thông tin điện tử phục vụ dạy và học của trường, đảm bảo số lượng theo quy định.

         - Duy trì phát hành thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  năm 2021: 02 số/năm.

         3. Các hoạt động khác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

         Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chủ động chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các Đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất của trường.

         - Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt 100% công chức, viên chức, đảng viên tiếp thu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghiêm túc thực hiện “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tiếp tục thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống”.

         - Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đạt chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xuất phát từ thực trạng trong những năm trước đây, đầu vào của nguồn nhân lực này chưa thật sự khoa học và đúng yêu cầu, trong khi đó tiêu chí về đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên của trường những năm qua còn ít nhiều hạn chế so với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đảm bảo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên của trường trong thời gian tới là yêu cầu cấp bách cần thiết; phấn đấu tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên giảng dạy của trường có học vị thạc sĩ đạt 75% trở lên (hiện tại 30/42, đạt 71,43%).

         - Đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy của trường nhằm đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tế ở cơ sở và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ với giảng viên là các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo địa phương để từ đó kịp thời cập nhật thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuyên môn; nội dung chương trình giảng dạy vừa phải bám sát khung chương trình lý thuyết vừa đảm bảo tăng cường hàm lượng thực tế; chủ động đề xuất đề tài nghiên cứu với tỉnh nhằm giúp tỉnh làm tốt việc tổng kết thực tiễn.

          4. Một số hoạt động tiêu biểu khác

         Ngoài hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức lối sống, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật trong công chức, viên chức, giảng viên và học viên toàn trường.

         - Thường xuyên tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp các quỹ xã hội, hiến máu nhân đạo. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương; Công đoàn cơ sở, Công đoàn Viên chức tỉnh; Cụm thi đua số 9 tỉnh Trà Vinh; Cụm thi đua số 9 các trường chính trị tổ chức định kỳ hàng năm.

         5. Tổ chức phong trào thi đua

         - Tiếp tục thực hiện các văn bản về công tác thi đua của Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia HCM, của tỉnh và của trường trong năm 2021.

              + Kế hoạch số 287/KH-HVCTQG, ngày 08/9/2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua đối với các cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương-Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”;

         - Tham gia các hoạt động thi đua của 02 khối trong năm 2021 (cụm thi đua 12 trường chính trị đồng bằng sông cửu Long, Khối thi đua 9 tỉnh Trà Vinh).

         - Tích cực hợp tác các thành viên thuộc khối, cụm thi đua hoàn thành kế hoạch ký giao ước thi đua và tổng kết năm.

         - Lập Kế hoạch cụ thể, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về đăng cai tổ chức Hội thao Cụm thi đua số 9 các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 7 năm 2024./.

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này