Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

         Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, từ ngày 21/2/2022 trường trở lại dạy và học trực tiếp, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể viên chức, giảng viên nhà trường kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các công việc chuyên môn vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

         - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

           1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là học viên

            Tổng số lớp/học viên: 58/5.600 (tính đến 06/7/2022), trong đó:

         * Đào tạo:

Tổng số lớp/học viên: 19/1.309

 + Cao cấp lý luận chính trị: 02/120

+ Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: 12/886

 + Trung cấp lý luận chính trị: 05/303

         Tính riêng hệ trung cấp LLCT-HC:

                                    + Bế giảng: 5/338

+ Loại giỏi: 22/338, tỉ lệ 6,51%

+ Loại khá: 234/338, tỉ lệ 69,23%

+ Loại trung bình: 82/338, tỉ lệ 24,26%

          * Bồi dưỡng:

         Tổng số lớp/học viên: 39/4.291

         + Chuyên viên chính: 02/158

         + Chuyên viên: 03/213

         + Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4: 24/2.393

         + Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã: 10/1.527

         + Khai giảng: 37/4.135

         + Bế giảng: 37/4.289

         Tính đến 06/7/2022, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng, quản lý tại trường là 58 lớp với 5.600 học viên, trong đó: mở mới 40 lớp 4.338 học viên, 18 lớp của năm 2021 chuyển sang 1.262 học viên (kèm phụ lục), so với kế hoạch năm 2022 mở mới 40/77 lớp, 4.338/7.641 học viên, đạt 51,5%.

         Bế giảng ra trường 45 lớp, 4.686 học viên. Trong đó: 01 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (59hv) 02 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung (91hv), 03 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ không tập trung (247hv); 03 1ớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (212hv), 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (157hv); 24 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 4 thuộc sở ban ngành tỉnh và các huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang; 10 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã: tổng số: 3.920 đại biểu.

         2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khung trường

         -  Trong 6 tháng đầu năm 2022 hoàn thành hồ sơ đưa đi đào tạo: cao cấp lý luận chính trị 05 viên chức; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 01 viên chức; nghiên cứu sinh 02 viên chức, 01 viên chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 2; bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 02 viên chức; tập huấn nghiệp vụ 15 lượt viên chức, giảng viên (bao gồm trực tuyến và trực tiếp),

         - Cử 14 lượt giảng viên, viên chức đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

         - Đảm bảo tổ chức 100% học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cuối khoá đi nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

         * Các Khoa giảng dạy:

         Giảng viên các khoa tư tưởng ổn định, tham gia giảng dạy, thảo luận, dự giờ, chấm bài, coi thi, chủ nhiệm, viết bài đăng trang thông tin điện tử, thông tin lý luận và thực tiễn của trường; tham gia các hoạt động của Đảng ủy và công đoàn cơ sở.

         Triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp khoa (3 khoa).

         * Các phòng chức năng:

         + Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

          Tổ chức các chuyến đi nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K46,47; không tập trung K60,62,63,64,65 tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp và Trà Vinh;

         Tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2021, phương hướng công tác năm 2022;

         Phối hợp với Ban quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung khóa 85 (B85-TV).

         * Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học 6 tháng đầu năm 2022:

         - Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: Bối cảnh lịch sử, tổ chức hoạt động và những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931- 2017).

         Đề tài khoa học cấp tỉnh: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931 - 2017). Hiện tại đề tài đã được nghiệm thu vào ngày 01/4/2022.

         Đề tài khoa học cấp cơ sở.

         Đề tài 1: Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (1962 - 2017). Tổ chức thành công Hội thảo khoa học. Đề tài đang trong giai đoạn hoàn thành nghiệm thu.

         Đề tài 2: “Công tác hòa giải trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Do Khoa Nhà nước và Pháp luật thực hiện. Đã tổ chức hội thảo và đang trong giai đoạn hoàn thành nghiệm thu trong năm 2022.

         Đề tài 3: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030”. Do khoa Xây dựng Đảng thực hiện. Đã tổ chức hội thảo và đang trong giai đoạn hoàn thành nghiệm thu trong năm 2022.

         Đề tài 4: “Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Do khoa Lý luận cơ sở thực hiện; dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong năm 2022.

         - Tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, ngành thuộc tỉnh Trà Vinh.

         Sách tham khảo; báo, tạp chí:

         - Sách tham khảo nhập mới: 49 bản sách (71 quyển) đặt mua và do các đơn vị gửi tặng. Nâng tổng số sách đến hết tháng 5/2022 bằng 4.288 bản sách, 5.251 quyển.

         - Báo và tạp chí các loại: thư viện có 12 đầu báo và tạp chí các loại bằng 1.550 tờ. Phục vụ bạn đọc chủ yếu là giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC. Số lượng bạn đọc khoảng 800 lượt người.

         * Bản tin Lý luận và Thực tiễn: đã xuất bản 02 số, 800 quyển.

         * Trang thông tin điện tử (Website) Trường Chính trị: 38 tin, bài viết, thông báo: 13 tin, 23 bài viết và 02 thông báo.

         + Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu

         * Về công tác tổ chức bộ máy: ổn định.

         Tổng CCVC hiện tại là 41; trong đó biên chế 41 đồng chí; nữ 24/41, dân tộc Khmer 04/41, cán bộ giảng dạy 30/41đ/c.

         Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 02 tiến sĩ, 30 thạc sĩ, 09 cử nhân.

         * Công tác hành chính:

         -  Phát hành 388 công văn đi và tiếp nhận xử lý 435 công văn đến.

         - Xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2022: trước hạn: 01; đến hạn: 09; thâm niên vượt khung: 01; thâm niên nhà giáo: 13.

         - Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021.

         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 theo kế hoạch.

         - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến CCVC theo quy định.

         - Trong 6 tháng đầu năm 2022 đăng ký Ban quản lý đề án xe ô tô công tập trung của tỉnh 59 lượt xe ô tô đưa đón lãnh đạo đi công tác và đưa rước giảng viên thỉnh giảng các lớp, tiết kiệm 02 lượt đưa đón; 13 lượt giảng viên tự đi, tương đương 10.650.000đ;  phục vụ 35 lượt giảng viên thỉnh giảng; 82 lượt khách Học viện cán bộ thành phố, Vĩnh Long, Kiên Giang đến thăm và làm việc.

         - Phục vụ 711 lượt học viên nghỉ tại ký túc xá trường (21/02/2022 - nay).

         - Tổ chức đấu giá, hợp đồng khai thác mặt bằng căn tin và nơi giữ xe.

         Bộ phận công nghệ thông tin:

          - Hỗ trợ giảng viên giảng trực tuyến và trực tiếp: 63 lượt lớp, 1.488 buổi.

          - Phục vụ trình chiếu 16 khẩu hiệu khai giảng, sơ kết, bế giảng, hội nghị, hội thảo khoa học.

         - Đăng 19 tin, 30 bài viết, 02 thông báo trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị.

         II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

          1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022.

         2. Triển khai thực hiện các phần việc còn lại của năm 2022.

         3. Tổng kết các mặt hoạt động của trường năm 2022.

         a. Công tác tổ chức - hành chính

         - Xét nâng lương viên chức 06 tháng cuối năm 2022.

         - Kê khai thu nhập, tài sản năm 2022 theo quy định.

         - Nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm.

         - Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023.

         - Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021.

         b. Công tác tài chính - quản trị:

         - Lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 (tháng 7/2022).

         - Thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2022 và tổng hợp báo cáo cả năm.

         - Đôn đốc nhắc nhở vấn đề vệ sinh, ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ viên chức nhà trường và học viên các lớp.

         - Phục vụ máy chiếu giảng dạy, hội nghị, khai bế giảng các lớp theo kế hoạch.

         c. Công tác nghiên cứu khoa học, thư viện

         * Đề tài khoa học

         - Đề tài cấp cơ sở: Số lượng 04 đề tài. Đang trong quá trình thực hiện, tổ chức trình hội đồng nghiệm thu sản phẩm, quyết toán 03 đề tài khoa học cấp cơ sở theo quy định trong quí III, năm 2022. Riêng đề tài do Khoa Lý luận cơ sở thực hiện, đề nghị gia hạn và cố gắng hoàn thành nghiệm thu trong quý IV/2022.

         - Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2022.

         - Nâng cao chất lượng tin, bài trên Trang thông tin điện tử phục vụ dạy và học của nhà trường: đảm bảo số số lượng theo qui định.

         - Tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức thao giảng cấp trường năm 2022.

         - Phối hợp triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, sở ngành.

         - Tiếp tục phục vụ giáo trình các lớp theo kế hoạch.

         - Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 03/2022 theo kế hoạch.

         d. Công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng

         Tiếp tục thực hiện các công việc chuyên môn 06 tháng cuối năm 2022 theo kế hoạch. Cụ thể:

         - Tiếp tục phối hợp cùng cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức hoàn thành các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo kế hoạch;

         - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC năm 2023 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt;

         - Quản lý, phối hợp chặt chẽ với các khoa trong công tác giảng dạy, chấm bài thi, tiểu luận của các lớp;

         - Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho các lớp: trung cấp lý luận chính trị: tập trung khóa 48; không tập trung khóa 67, khóa 68, khóa 69.

         - Phối hợp, bố trí và tổ chức thực hiện lịch học, thi đối với các khối lớp Trung cấp LLCT, các lớp bồi dưỡng và các khối lớp hiệp quản mở tại trường;

         - Tổng hợp hồ sơ tham mưu cho Ban Giám hiệu quyết định việc khai, bế giảng các khối lớp do nhà trường trực tiếp mở và phối hợp mở.

         - Thực hiện công tác Đảng, Công đoàn theo kế hoạch.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại Trường Chính trị

       Thực hiện: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này