Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng hiện nay
0:00 / 0:00

                                               ThS. Phạm Quốc Việt        
                                                 Phó Trưởng khoa xây dựng Đảng

         Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò rất quan trọng đối với công tác công tác xây dựng Đảng, có tác động mạnh mẽ nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt một cách sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình thành ở đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, không ngừng củng cố niềm tin vững chắc vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vào con đương đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

         Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đều khẳng định ví trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Nghị quyết số 21- NQ/TW) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đã nhấn mạnh cần phải: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

         Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong những năm qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của Đảng ủy, cụ thể như kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Trung ương 5, 6, 7, 8 khóa XIII của Đảng, các nghị quyết năm của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy Trường; các kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, kế hoạch triển khai học tập, quán triệt các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

         Thực hiện các kế hoạch và công văn chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt Chi ủy rất chú trọng đến việc tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Trường, như chỉ đạo đảng viên tham gia đầy đủ các buổi triển khai nghị quyết các cấp do Đảng ủy Trường và Chi bộ triển khai, tham gia học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”, chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”  từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nói chung, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nói riêng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Chi bộ những năm qua đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên của Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, chưa ngang tầm yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Khoa xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

          Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tư tưởng nói riêng trong tình hình mới, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Chi bộ. Điều đó đòi hỏi Chi ủy Chi bộ cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

          Một là, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi uỷ, nhất là Bí thư chi bộ trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên.

          Chi ủy cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, Chi ủy cần thường xuyên quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Đặc biệt, Bí thư Chi bộ, hơn ai hết phải là người đi đầu trong việc khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải chủ động chỉ đạo tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

          Hai là, Chi bộ xác định nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên phù hợp với đặc điểm của chi bộ.

          Để tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, trên cơ sở định hướng của Đảng uỷ cấp trên, trực tiếp là Đảng uỷ trường, Chi ủy cần lựa chọn nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên phù hợp với đặc điểm của chi bộ, với đội ngũ đảng viên là lực lượng giảng dạy lý luận chính trị. Do đó, Chi ủy cần tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng giáo dục cho đội ngũ đảng viên nắm vững và vận dụng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đại hội và hội nghị Trung ương khóa XII, XIII của Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường và của Chi bộ. Trong đó chú trọng tổ chức cho đảng viên tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Kế hoạch của Đảng ủy Trường và của Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm Tỉnh ủy lựa chọn gắn với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"…. Đặc biệt, Chi bộ tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt nội dung và Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; tiếp tục chỉ đạo đảng viên quán triệt, thực hiện tốt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”,  tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,... qua đó giúp đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chi bộ, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Ba là, vận dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên.

          Đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp, đối tượng giáo dục chính trị tư tưởng có quan hệ chặt chẽ, thống nhất, biện chứng với nhau. Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thì việc sử dụng các hình thức, phương pháp có ý nghĩa quyết định làm cho mục tiêu, nội dung được hiện thực hoá. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng rất rộng, mỗi hình thức, phương pháp lại có ưu thế riêng nên phải đa dạng hoá các hình thức, phương pháp mới đảm bảo cho nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm hình thành ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên. Thực tiễn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã chứng minh, cùng một nội dung, có thể thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp tác động đến một hoặc nhiều đối tượng. Một hình thức, phương pháp có thể truyền tải được một hoặc nhiều nội dung, đến một hoặc nhiều đối tượng.

          Vì vậy, Chi ủy cần vận dụng sáng tạo, kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp khác nhau, phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể trong những thời gian, không gian và đặc điểm của đối tượng để giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, sẽ mang lại hiệu quả cao. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền như sử dụng mạng nội bộ Ioffice, dữ liệu dùng chung, đồng thời phát huy tính tích cực của các trang mạng xã hội như Zalo, sử dụng hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên để giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đảng viên. Bên cạnh đó, Chi ủy cần thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhỡ đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối…bằng các hình thức thi trực tiếp hoặc trực tuyến.

          Bốn là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên.

          Phần lớn các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng đều được thực hiện ở chi bộ và được quyết định thông qua các cuộc họp chi ủy và sinh hoạt lệ chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có tác động rất tích cực đến nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ, Chi ủy cần thực hiện đúng nội dung, chương trình họp lệ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTC TU ngày 12/9/2018 của Ban tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó cần quan tâm nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt tư tưởng, đánh giá đúng tình hình tư tưởng và nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của từng đảng viên để có biện pháp tác động phù hợp, hiệu quả, đồng thời cần quan tâm thực hiện tốt việc thông tin những nội dung nổi bật về tình hình trong nước, quốc tế, trong tỉnh và những chủ trương, chính sách mới, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy cấp trên, nhằm định hướng tư tưởng cho đảng viên.

          Năm là, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

          Đội ngũ đảng viên với tư cách là đối tượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ, cần phát huy tính tự giác, tiền phong, gương mẫu, tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tự nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện tốt Kế hoạch của Đảng ủy, Chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng”.

          Mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là khi sử dụng mạng xã hội, không được chia sẻ, thích...đối với những bài viết, clip hay những hình ảnh mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, kích động gây bạo loạn lật đổ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Mỗi đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

          Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ.

          Chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên của Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng phục thuộc rất lớn vào chất lượng của Chi ủy nói chung, của từng Chi ủy viên nói riêng. Trình độ, phẩm chất, năng lực, sự am hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Chi ủy, nhất là Bí thư Chi bộ sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ.

          Để nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, Chi ủy phải không ngừng nâng cao năng lực về mọi mặt, trong đó quan tâm nâng cao năng lực triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp. Điều đó đòi hỏi từng chi ủy viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt; Đảng ủy Trường chú trọng tạo điều kiện cho thành viên cấp ủy các chi bộ trực thuộc được tham gia bồi dưỡng, tập huấn những nội dung có liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp họ có thêm kỹ năng, kiến thức để triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên của chi bộ ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

          * Tài liệu tham khảo

         1. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          2. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

         3. Th.S Nguyễn Lương Thủy (2023), Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum (https://truongchinhtri.kontum.gov.vn/vi/news/nghien-cuu-trao-doi/nang-cao-chat-luong-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-cua-dang-bo-truong-chinh-tri-tinh-kon-tum-287.html).

          4. Các báo cáo của Đảng ủy, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng từ 2023 đến 4/2024.  

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 3 111
  • Tất cả: 621463
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này