Các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trà Vinh hiện nay
0:00 / 0:00

ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên            

Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

         Có người ví von rằng: Tổ chức Đảng là một khu vườn, đảng viên là các nhân tố trong vườn, việc quan tâm chăm sóc khu vườn đó là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực tế Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu. Muốn các đảng viên hăng hái và gương mẫu thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ được năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời". "Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra"; “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”. Từ đó, cho thấy kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; đồng thời, là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha.

         Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trà Vinh đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên. Hằng năm Chi bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua Nghị quyết của Chi bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trường; Nghị quyết của Chi bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; việc thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức trong sinh hoạt Đảng; Nghị quyết Trung 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 5316-QĐ/BTV TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền” và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, dư luận quan tâm; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên.

         Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Chi bộ đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở; kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp trong từng chi bộ và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định; tạo được sự đoàn kết thống nhất của đảng viên, của chi bộ; qua kiểm tra, giám sát của chi bộ để phát huy ưu điểm, phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp Chi ủy Chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát cũng còn những mặt hạn chế nhất định như đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát chưa có kinh nghiệm, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên có lúc còn lúng túng, mang tính hình thức, chiếu lệ để đối phó với việc kiểm tra của cấp trên, số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát tại các chi bộ còn ít, ….

         Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, các Chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

         Một là, cần xác định rõ trách nhiệm của chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát

         Chi bộ là chủ thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tập thể chi ủy có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; đảng viên có trách nhiệm tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Tập thể chi ủy bàn bạc, thống nhất phân công 01 đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, thường thì là đồng chí phó bí thư chi bộ. Nội dung này cần được đưa vào quy chế hoạt động của chi bộ để đảng viên hiểu rõ hơn về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát chi bộ và chi ủy có thể lựa chọn, phân công một số đảng viên giúp chi ủy và đồng chí cấp ủy viên phụ trách với các mảng cụ thể: Giúp cấp ủy trong công tác đảng vụ, công tác kiểm tra, giám sát..., nội dung này cần được đưa vào bản phân công nhiệm vụ cho đảng viên hằng năm.

         Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ cho từng thời gian cụ thể hoặc cả nhiệm kỳ. Cần nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, khả thi, tránh việc không bám sát thực tiễn hoạt động của chi bộ và đảng viên, nhầm lẫn giữa nội dung cần kiểm tra và nội dung cần giám sát, xác định nội dung kiểm tra quá lớn, nội dung giám sát quá hẹp dẫn tới không bảo đảm được yêu cầu “kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”...

         Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ tăng cường quản lý đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, báo cáo với cấp ủy cấp trên những tình huống phát sinh trong công tác kiểm tra, giám sát.

         Hai là, xác định rõ nội dung công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

         - Các nội dung thuộc về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát: Tuyên truyền, phổ biến Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của chi bộ. Đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

         - Các nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên: Tiêu chuẩn đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm).

         - Tiến hành kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao).

         - Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

         Ba là, bảo đảm các nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của chi bộ.

         Chi bộ bảo đảm các nguyên tắc chung trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được quy định tại Điều 2, Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chi bộ phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Chi bộ, chi ủy và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Chi bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

         Bốn là, thực hiện tốt việc phối hợp của chi bộ với các tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát

         Chi ủy cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm chủ động phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo từng loại hình của chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và giám sát đảng viên của chi bộ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong cung cấp thông tin về hoạt động của chi bộ và đảng viên; bảo đảm thực hiện tốt sự phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

         Năm là, nâng cao chất lượng lập và lưu trữ hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

         Người đứng đầu chi ủy, chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

         Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đối với công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

         Các cấp ủy đảng, trước hết là cấp ủy cơ sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác giám sát của chi bộ qua việc tăng cường tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng của chi bộ và công tác giám sát của chi bộ; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững nguyên tắc, phương hướng, phương châm, thẩm quyền, thủ tục trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ.

         Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, gắn với hoạt động sơ kết, tổng kết của chi bộ, đảng bộ để đánh giá chính xác, toàn diện hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ.

         Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị tại đơn vị trực thuộc cơ sở; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Như đã ví ở trên, tổ chức đảng là một khu vườn, đảng viên là các nhân tố trong vườn, việc quan tâm chăm sóc khu vườn đó là công tác kiểm tra, giám sát, nếu ta không siêng năng, kiểm tra, thu dọn cỏ rác, chặt tỉa những cành khô, chăm sóc, tới nước, bón phân,… hoặc khi thấy điều chưa hợp lý như dây dại bắt đầu leo, cành cây vươn ra chắn lối đi mà ta cứ để yên, mặc kệ thì chắc chắn trong thời gian ngắn khu vườn sẽ như một mớ hổn độn mà không ai muốn bước vào. Công tác kiểm tra, giám sát tốt ngoài việc phát hiện những việc làm chưa tốt, những thiếu sót trong quá trình thực hiện thì cũng phát hiện những cá nhân chay ì, không muốn vươn lên, không muốn phấn đấu vì sự phát triển đi lên của tổ chức. Giúp loại bỏ những mầm mống phá hoại tổ chức Đảng, chống lại Đảng. Vì vậy, các cấp ủy cần phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3 599
  • Tất cả: 618964
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này