Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Trà Vinh hiện nay

ThS. Ngô Duy Đoản  
                                                                             Phòng QLĐT và NCKH

         Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng không phải chỉ đại biểu lợi ích của đảng viên, mà đại biểu lợi ích của toàn giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc và loài người”. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, là thước đo năng lực, uy tín, vai trò, vị thế của Đảng cầm quyền. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thể hiện qua hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ nhận thức sâu sắc đó, Đại hội XIII của Đảng đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

         Với vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đặc biệt là trong năm 2022 Tỉnh ủy Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,  và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể như sau:

         - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, bám vào phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều văn bản chỉ đạo, đã ban hành trên 100 văn bản nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận... của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đã bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Tỉnh ủy cho phù hợp.

         - Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, học tập các kết luận, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo thiết thực, phù hợp với sự phát triển của công nghệ số và từng đối tượng; kết quả, các cấp ủy tổ chức được trên 48.200 cuộc, có trên 98% lượt đảng viên tham dự. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm quyết tâm thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy.

         - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, xấu, độc; xây dựng và thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; củng cố, nâng cao chất lượng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện và vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng tiếp tục được nâng lên; những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh, có sức lan tỏa.

         - Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ ở các cấp, các ngành; nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực cho nhiệm kỳ mới và những nhiệm kỳ tiếp theo. Quan tâm, thực hiện sắp xếp, phân công cán bộ theo nhu cầu công tác, kiện toàn nhân sự các cấp ủy; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, kéo dài thời gian giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng, với tổng số 52 đồng chí diện Tỉnh ủy quản lý. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2022 Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, trong năm đã đưa 11.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo về lý luận chính trị, sau đại học và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý và quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

         - Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đề ra lộ trình thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu ổn định giai đoạn 2022 -2026 để thực hiện việc cắt giảm biên chế viên chức, giảm chi trả lương từ ngân sách nhà nước.

         - Kịp thời triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và một số văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy; quan tâm củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Sổ tay đảng viên điện tử. Chỉ đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng, tính đến ngày 08/12/2022 đã chuẩn y kết nạp được 1.210 đảng viên, đạt 110% Nghị quyết; nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh có 46.740 đảng viên, chiếm 4,63% so với dân số. Rà soát, sàng lọc, xóa tên 152 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 837 đảng viên.

          - Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 với 14 nội dung. Theo dõi nắm tình hình, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh đối với đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở (05 lớp, có 1.049 đồng chí dự). Trong năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 495 tổ chức đảng, 1.552 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 102 tổ chức đảng, 162 đảng viên (106 cấp ủy viên); giám sát 884 tổ chức đảng, 1.928 đảng viên (1.059 cấp ủy viên). Thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 134 đảng viên (tăng 04 đảng viên so cùng kỳ).

         - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; thường xuyên theo dõi nắm tình hình trong nhân dân; quan tâm triển khai hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận. chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương.

         - Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi nhanh, phát triển mạnh kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát Quy chế làm việc, nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, sâu sát, hướng về cơ sở.

         * Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong năm qua cũng còn tồn tại những hạn chế, yếu kém:

         - Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy chưa đạt yêu cầu ở một số ngành, địa phương. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số chủ trương, định hướng có lúc chưa kịp thời, còn chậm so với chỉ đạo của Trung ương; phân cấp, phân quyền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền có nơi chưa tốt.

         - Triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi chất lượng còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập chưa thật sự nghiêm túc. Xây dựng và nhân rộng mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình dân vận khéo sức lan tỏa còn thấp. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện còn chậm so với kế hoạch, nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

         - Chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có lúc, có nơi chưa cao, thực hiện hậu kiểm tra chưa đảm bảo đúng yêu cầu; có nơi chưa kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm, còn có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Một số ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa đảm bảo. Công tác phối hợp để giải quyết công việc một số sở, ngành và địa phương tuy có quan tâm khắc phục nhưng hiệu quả chưa thật tốt, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, nhiệm vụ chồng chéo, sợ trách nhiệm.

         - Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nơi thiếu linh hoạt, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới, chất lượng, số lượng sinh hoạt chi, tổ hội có nơi chưa đảm bảo; công tác dân vận chính quyền gắn với giải quyết các thủ tục hành chính và trả kết quả cho người dân có mặt còn chậm.

         * Từ những hạn đó trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh cần tăng cường triển khai thực hiện giải pháp để góp phần nâng cao quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể như sau:

         Một là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên noi theo, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc những đợt sinh hoạt chính trị lớn để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

         Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu các cấp, gắn với đổi mới, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm được giao sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; giữa đức và tài, trong đó đức là gốc; giữa kế thừa và đổi mới để ổn định, phát triển. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

         Ba là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện mơ hồ, lệch lạc và định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

         Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, để phát huy ưu điểm, kịp thời uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; viết, nói, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước để cảnh tỉnh và răn đe, giáo dục phòng ngừa.

         Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và bảo vệ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG-ST, H.2011, tập 6, tr.290

         2. Báo cáo số 373-BC/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh về "kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022".

         3. Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh "về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023"

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 3 208
  • Tất cả: 622517
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này