Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - kết quả và một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

ThS. Phạm Quốc Việt        
                                                                 Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng

         Ngày 28/7/2021, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị quyết số 24/2021/QH15 “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021, ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết và Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022, “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

         Có thể thấy, giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, Chương trình đã thu hút được sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên cả nước, mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận, đó là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hằng năm đều giảm (năm 2022 còn 7,52%); tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.972.767 hộ[1].  

         Đối với tỉnh Trà Vinh, trong những năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh  luôn xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung, của từng địa phương trong tỉnh nói riêng. Chính vì vậy, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội; đồng thời, ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

         Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” của Quốc hội và các văn bản cụ thể hóa của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/12/2021 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Quyết định số 1211/QĐUBND, ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023.

         Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và văn bản cụ thể hóa của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh Trà Vinh nói riêng. Cụ thể, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo Quỵết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh còn 1.603 hộ nghèo, chiếm 0,56% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh; trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 803 hộ, chiếm 0,89% so với tổng số hộ dân tộc Khmer; hộ cận nghèo còn 12.926 hộ, chiếm 4,51% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ cho thấy, toàn tỉnh còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh (trong đó hộ nghèo không có khả năng lao động là 2.580 hộ, chiếm 47,74% so với tổng số hộ nghèo; hộ nghèo dân tộc Khmer 3.239 hộ, chiếm 3,61% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer, chiếm 59,94% so với tổng số hộ nghèo); còn 10.905 hộ cận nghèo, chiếm 3,80% so với tổng số hệ dân cư toàn tỉnh (trong đó hộ cận nghèo không có khả năng lao động 1.765 hộ, chiếm 16,19% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng 68 hộ, chiêm 0,62% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo dân tộc Khmer 5.267 hộ, chiếm 5,87% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer, chiếm 48,30% so với tổng số hộ cận nghèo).

         Như vậy, đến năm 2022, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các nghành, các cấp trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện giảm 1,68% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2021 (tương đương giảm 4.803 hộ), vượt 1,18% chỉ tiểu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,50% so với năm 2021 (tương đương giảm 3.240 hộ), đạt chỉ tiêu đề ra giảm từ 1% trở lên và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,20% so với năm 2021 (tương đương giảm 6.310 hộ), vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tình ủy Trà Vinh về công tác giảm nghèo bên vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

         Kết quả đạt được về công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2021 và 2022 là tiền đề quan trọng để tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra về giảm nghèo bền vững năm 2023, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

         Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác giảm nghèo, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

         Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến nhân dân và người nghèo bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ vào các chính sách của Nhà nước; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

         Ba là, thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng nhóm hộ và nắm chắc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa chỉ; thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật thông tin của hộ nghèo theo từng ấp/khóm, trong đó nắm chắc các thông tin về hoàn cảnh sống, số người có khả năng lao động, nghề nghiệp của các thành viên, nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, nhu cầu và năng lực của hộ gia đình để có biện pháp hỗ trợ đạt hiệu quả cho từng nhóm hộ.

         Bốn là, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo kế hoạch vốn phân bổ, đảm bảo cuối năm 2023 giải ngân hết nguồn vốn theo kế hoạch đã phân bổ. Đối với nguồn vốn phân bổ thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đề nghị triển khai, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương và của đối tượng tham gia dự án; trong đó, tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo mà địa phương dự kiến thoát nghèo cuối năm và các hộ mới thoát nghèo nhưng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn để đảm bảo cho hộ có sinh kế ổn định, đủ điều kiện thoát nghèo bền vững.

         Năm là, huy động tối đa các nguồn lực xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nguồn lực và tăng cường các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; vốn đối ứng, tham gia, đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

         Sáu là, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chức năng, nhiệm vụ do ngành, địa phương phụ trách. Đặc biệt là hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh, thông tin) để giúp hộ thoát nghèo bền vững.

         Bảy là, triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các cuộc vận động theo chủ trương của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/10/2021 như: “Địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khá, giàu nhận hỗ trợ địa phương nghèo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; “Hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo”. Khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

         Tám là, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách, dự án, giải pháp giảm nghèo ở cơ sở để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung, uốn nắn những hạn chế, bất cập, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

          1. Tỉnh ủy Trà Vinh (2021), Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021, về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

         2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2021), Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/12/2021, về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

         3. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2023), Báo cáo số 50/BC-UBND, ngày 07/3/2023, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

         4. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2021), Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của, về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

         5. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Trà Vinh (2022), Báo cáo số 08/BC-BCĐ, ngày 11/01/2022, về “Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

         6. Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh (2023), Báo cáo số 430/BC-SLĐTBX, ngày     03/3/2023, về “Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”….[1] Quyết định 71/QĐ-LĐTBXH, ngày 19/01/2023, của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương bình và xã hội “Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025”.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 3 201
  • Tất cả: 622510
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này