XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ThS. Đặng Văn Amel         
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

         Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khép lại với những nổ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh và đã mang lại những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu và đúc kết kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước đầu đã cho thấy sự nổ lực, quyết tâm của lãnh đạo Đảng bộ tỉnh trong việc xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội với những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá mang tính chiến lược.

         Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ chủ đề Đại hội đã cho thấy sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chủ đề với nội dung “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030” dựa trên cơ sở kế thừa chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 “Tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới; phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cho thấy sự dứt khoát, mạnh dạn trong việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nếu như trong Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đề ra mục tiêu “phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” thì Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mạnh dạn đề ra mục tiêu “tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu ấy, thiết nghĩ việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là yếu tố mang tính quyết định.

         Để đạt được mục tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi phải có sự nổ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung. Việc đề ra mục tiêu trên là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ, tỉnh nhà có nhiều thế mạnh, tiềm năng để tạo niềm tin vững chắc cho mục tiêu ấy như: tiềm năng sẵn có về nông nghiệp, kinh tế biển, kế thừa những thành tựu giai đoạn trước để lại, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương,…Nhìn chung, thông qua Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh việc xác định mục tiêu cho những năm tiếp theo trên nhiều lĩnh vực như: đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị, đầu tư mở rộng các khu công nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế biển…thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá:

         - 06 nhiệm vụ trọng tâm:

         Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, tận dụng lợi thế để Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

         Tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025.

         Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

         Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index).

         Tập trung củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra “Điểm nóng”.

         - 03 nhiệm vụ đột phá:

         Đột phá về phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên kết, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị, khắc phục các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

         Đột phá về cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

         Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

         Trong thời gian tới, nhằm đạt được những mục tiêu được Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI đề ra từ đầu nhiệm kỳ đòi hỏi phải thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá. Trên cơ sở đó, để đạt kết quả tốt theo sự mong muốn của toàn Đảng bộ nói riêng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội thì yếu tố quyết định cho sự thành công ấy chính là “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bởi lẽ, nếu như Đảng bộ và hệ thống chính trị thiếu trong sạch thì ắt hẳn sẽ rất khó cho việc hoàn thành các mục tiêu như đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XI đã đề ra.

         Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đây không phải là vấn đề mới nhưng lại là việc làm thường xuyên và mang tính quyết định. Trong đó, nhân tố con người hay nói cụ thể là công tác cán bộ cần phải được thực hiện một cách sáng suốt. Trên cơ sở đó, trong 06 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” được cho là nhiệm vụ mang tính quyết định không nhỏ góp phần vào thắng lợi cho cả nhiệm kỳ nói riêng và trong thời gian tới nói chung đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

         Để góp phần thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm nói chung và nhiệm vụ về “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” nói riêng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xây dựng Chương trình hành động. Cụ thể, đối với nhiệm vụ trọng tâm “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chú trọng thực hiện 02 nội dung cốt yếu đó là:

         Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

         Trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị; Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng; Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

         Thứ hai, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

         Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định trong chương trình hành động một cách cụ thể về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng thực hiện hai nội dung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan tư pháp; Xây dựng Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

         Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều nội dung mới, mang tính bứt phá và Đại hội cũng đã đề ra nhiều mục tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ. Chủ yếu là: tập trung sự chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực để huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; huyện Cầu Ngang vào năm 2022; huyện Trà Cú và Duyên Hải vào năm 2023; tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 203;…để đạt được mục tiêu ấy, đòi hỏi phải làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt là nhiệm vụ về “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” được cho là yếu tố mang tính quyết định cho thắng lợi của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 3 604
  • Tất cả: 618969
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này