Phát huy vai trò của người giảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng theo Nghị quyết 35-NQ/TW

ThS. Nguyễn Minh Vũ
                                                                Khoa Lý luận cơ sở  

         Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra nhiều chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp góp phần phát triển đất nước, đáp ứng được kỳ vọng, khát vọng nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Tuy vậy, một số phần tử, thế lực thù địch, bọn phản động vẫn không ngừng ra sức xuyên tạc, tìm cơ hội bóp méo, nhằm chống phá, phủ nhận vai trò, thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xây dựng. Chính vì thế, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ thực trạng các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng đã lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 như hiện nay để chống phá cách mạng Việt Nam, hành vi này càng ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp và mức độ nguy hiểm cao, khó lường. Từ thực tế trên, bài viết tổng hợp các luận cứ khoa học để nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị và định hướng các giải pháp cơ bản góp vào công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội trong thời gian tới.

         1. Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị

         Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký và ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết đã xác định rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu… ”. Vấn đề này là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

         Là một giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở trường Chính trị của tỉnh. Với đối tượng giảng dạy là đảng viên trẻ, là cán bộ cấp cơ sở, có bản lĩnh, trình độ, năng động, trí tuệ, có nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khả năng thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số, khai thác và sử dụng tốt công nghệ thông tin, mạng xã hội. Tuy vậy, đây cũng là nhóm dễ bị các thế lực thù địch, phản động, bọn chính trị cơ hội lợi dụng, lôi kéo nếu bản thân học viên không có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng sẽ dễ giao động, xét lại. Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy, bản thân chúng tôi luôn ra sức hướng dẫn nhằm giúp các học viên có được lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đồng thời chia sẻ kiến thức thực tế từ các bài viết được đăng tải trên những website chính thống như các bài trên Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Đảng Cộng Sản…, Từ hoạt động đó, học viên sẽ tự mình  thấy được, nhận diện đúng và đầy đủ các thủ đoạn làm suy giảm niềm tin, tạo sự nghi ngờ về phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng, của Nhà nước, phủ định sạch trơn những đóng góp, cống hiến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước do các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc, lôi kéo, dàn dựng.

         Hiện nay, trong thời đại cách mạng khoa học 4.0, các nền tảng Internet dần dần chiếm vị trí không kém phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người dân. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Instagram,... thật không khó để tìm ra những Facebooker, Tiktoker... có nhiều bài viết mang những giá trị thực tế rất đáng hoan nghênh và đang tìm để đọc, nghiên cứu. Xét cho cùng thì mạng xã hội cũng là nơi để mọi người bộc lộ góc nhìn cá nhân, vì thế sẽ có phần chủ quan, chưa khách quan và nhiều khi chưa rõ vấn đề. Chính vì thế, là một đảng viên, một giảng viên trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta cần phải sáng suốt, phải minh mẫn định hướng và chỉ ra được đâu là âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã, đang và sẽ sử dụng để lôi kéo, lợi dụng lòng tin của đảng viên trẻ chưa đủ bản lĩnh chính trị, những người nhẹ dạ cả tin nhằm chống lại Đảng, chống lại Nhà nước, xuyên tạc thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

         Trước hết, phải kể đến việc các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng tính phổ biến, tốc độ lan truyền nhanh chóng, sâu rộng của Internet đến mọi tầng lớp người dân trong xã hội nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, họ luôn tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua việc vẽ ra viễn cảnh đi theo tư bản chủ nghĩa sẽ được tự do, sẽ được “ở không mà vẫn có lương tiêu xài”, tự do đi lại giữa các quốc gia phương Tây, không bị ràng buộc về thủ tục xuất – nhập cảnh,… Và để đạt được mục đích, các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng, bọn cơ hội chính trị đã đăng tải rất nhiều bài viết trên các Website, Blog, Facebook, Fanpage, Youtube, Tiktok, Instagram nhằm tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc, phủ định những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và nếu đảng viên trẻ, học viên hay các tầng lớp trong xã hội có lập trường tư tưởng không vững vàng thì rất dễ sinh ra hoài nghi, mất lòng tin dẫn đến mù quán trong việc phê phán, nhận định về vai trò của các môn học lý luận chính trị, đặc biệt là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Thứ hai, thông qua các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị làm giả tin tức, cắt xén, chỉnh sửa, thậm chí còn lồng tiếng, sau đó phát tán lên Youtube, Facebook, Tiktok, tạo các nick ảo để tương tác, chạy quảng cáo nhằm câu like, share,…truyền bá các tài liệu, tin tức sai sự thật, tạo luồng dư luận trái chiều, gây lầm tưởng về uy tín, kích động hoạt động chống phá.

         Phương thức và thủ đoạn của các thế lực thù địch được chúng tôi đề cập ở trên có thể lấy các ví dụ điển hình để thấy việc một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội nhằm xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm uy tín, hình ảnh của lực lượng công an như trường hợp của Tống Văn Quang[1]; trường hợp của An Thị Mai Trâm và Nguyễn Trọng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự[2]; trường hợp của Lê Thị Bình sử dụng Facebook nhằm tuyên truyền tư tưởng phản động nhằm chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, nhà nước và cán bộ lãnh đạo[3]. Đây là 03 ví dụ điển hình nhất một người làm giảng viên, một người đảng viên cần phải chia sẻ giúp cho học viên và người dân, người trong gia đình thấy và hiểu rõ để tránh bị lợi dụng, tránh bị lôi kéo bởi một số người dân cố tình hoặc có nhận thức thấp kém, có lập trường tư tưởng không vững vàng đưa đến mù quán trong nhận xét và đánh giá.

         Thứ ba, một số đối tượng đã sử dụng kiến thức, tài năng của mình để sáng tác, chế tác ra những tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn học hay sử dụng các bài hát bị cấm biểu diễn tại Việt Nam để lôi kéo người hâm mộ, lôi kéo độc giả làm cho họ mù quán, tin vào. Vấn đề này đã tốn biết bao nhiêu giấy mực từ các trang báo chính thống ở nước ta nêu ra. Như việc kỷ luật khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một ví dụ[4]; Những tác phẩm độc hai được Báo Đồng Nai online liệt kê như Cọng rêu dưới đáy ao của Võ Văn Trực phản ánh về một thời kỳ lịch sử dân tộc, những vĩ nhân, lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia… đã bị chính nhà xuất bản thu hồi sau một tháng phát hành. Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù của Dương Thu Hương… là những tác phẩm điển hình cho tư tưởng chống cộng, coi dân tộc Việt Nam là những kẻ đần ngu để ngàn năm bị đô hộ đọa đày bởi giặc Tàu, trăm năm đô hộ bởi giặc Tây. Hay như Hoa xuyên tuyết và Mặt thật của Bùi Tín…, những kẻ trở cờ, chống cộng, phủ nhận cống hiến hy sinh, giành độc lập tự do của dân tộc, đòi “Ai là người vì vận nước ngày mai/ Nuôi chí kinh bang/ Cùng nhau rửa nhục…”. Thử hỏi, ông ta đòi vận nước vì ngày mai đó là vận nước nào? Đòi đoàn kết để rửa nhục cho ai ngoài ông ta đã trở cờ, vong quốc nô!; Hay mới đây nhất là việc ca sỹ Khánh Ly không biết vô tình hay hữu ý mà ca sĩ đã hát bài hát gia tài của mẹ, một bài hát thuộc danh sách được cấp phép biểu diễn trong đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” và hành vi này đã bị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo[5]…

         2. Một số giải pháp tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng do các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị gây ra

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet. Hiện nay, mạng xã hội đã và đang tạo ra nhiều cơ hội góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giúp cho đất nước chủ động hơn nữa với hội nhập quốc tế. Tính đến nay, tại Việt Nam đã có trên 400 mạng xã hội đăng ký hoạt động, phổ biến nhất có Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Zalo, …Thống kê đến đầu quý I/2022, ở nước ta có trên 72 triệu thuê bao Internet (tăng hơn 3 triệu thuê bao so với quý I/2021, chiếm 73% dân số), gần 77 triệu tài khoản mạng xã hội (tương đương khoảng 78% dân số, trong đó có gần 71 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, tăng gần 11% so với quý I/2021 (tăng khoảng hơn 3 triệu tài khoản); gần 63 triệu tài khoản Youtube và khoảng gần 40 triệu tài khoản Tiktok…đây là một tín hiệu rất đang mừng bởi sự phát triển hư vũ bão của Internet, và đấy cũng đưa đến những hệ lụy tiêu cực nếu như Đảng và Nhà nước ta không ngăn chặn, điều hướng kịp thời những Facebooker, Tiktoker, Youtuber sẽ bị các thế lực thù địch, bọn phản động, bọn cơ hội chính trị lợi dụng làm điều trái với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

         Bản thân chúng tôi luôn luôn cho rằng, để thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Cần phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp cơ bản như sau:

         Thứ nhất, bản thân là một người đảng viên, một giảng viên giảng dạy tại Trường Chính trị cần phải kiên định, phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng từ đó mới có thể dẫn dắt, hướng dẫn đảng viên trẻ, học viên, người thân trong gia đình nhận thức đúng và đầy đủ về các thủ đoạn, các dấu hiệu của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị dàn dựng, lôi kéo.

         Thứ hai, trong quá trình giảng dạy của mình, người giảng viên phải thường xuyên cập nhật các thông tin từ các trang báo chính thống, các tạp chí uy tín để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ cấp cơ sở về những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho học viên thấy được những thành quả mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các mặt trận như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,…để từ đó hình thành ở họ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết một lòng của quần chúng nhân dân, tin tưởng vào những giá trị tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

         Thứ ba, thường xuyên theo dõi, tương tác với học viên trên các nền tảng mạng xã hội để từ đó kịp thời ngăn chặn những âm mưu, những luận điệu xuyên tạc, kích động lôi kéo của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị. Đồng thời, định hướng giúp học viên có cái nhìn đúng và đầy đủ nhất về những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc biệt tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

         Thứ tư, với phương châm “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” vì thế, bản thân chúng tôi luôn cùng với các giảng viên ở những bộ môn khác, đảng viên là giảng viên, đảng viên là học viên luôn cố gắng phối hợp để tạo nên sức mạnh tập thể, cùng tham gia vào công tác đấu tranh, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những người thân trong gia đình, đảng viên, học viên  thấy được những thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

         Thứ năm, chủ động chia sẻ, thường xuyên cập nhật các bài viết trên các báo chính thống, các bài viết trên các tạp chí. Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy của mình, giảng viên cần phải lồng ghép vào bài giảng những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc không đúng sự thật của các thế lực thù địch, bọn phản động, bọn cơ hội chính trị.

         3. Kết luận

         Là giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị trong Trường chính trị, ngoài việc cung cấp những kiến thức cho người học, giúp học viên có được lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có sự hiểu biết đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước trước các thế lực thù địch, và đặc biệt là góp phần xây dựng đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Bên cạnh đó với vai trò là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân chúng tôi phải thường xuyên và cố gắng thực hiện tốt công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay, đặc biệt là trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học 4.0, đây cũng được xem là một nội dung rất quan trọng, là nhiệm vụ sống còn trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

         Từ khi thống nhất đất nước cho đến nay, các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị không ngừng từ bỏ ý đồ xuyên tạc, lôi kéo người dân, lôi kéo đảng viên trẻ, lôi kéo những người có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, phủ nhận những thành quả mà nhiều thế hệ cha ông ta đã bảo vệ và xây dựng nên. Trong thời đại mới, với sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ kéo theo một cơ hội mới mở ra và đây cũng là một thách thức lớn đối với những người thầy - những người định hướng, những người đặt nền móng xây dựng một thế hệ tương lai cho đất nước. Vì vậy, với vai trò, trách nhiệm của mình, chúng ta phải chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định với tất cả mọi người dân trong và ngoài nước Việt Nam về giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là chân lý./.        1. Quang đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Quang Excavator" để đăng tải và chia sẻ một bài viết vào các hội nhóm với nội dung “Chưa có biên bản nào mà đã tịch thu tài sản của công dân, Công an huyện Điện Biên làm việc ngồi trên pháp luật…”. Tham khảo trên Báo Tuổi trẻ, ngày 15/7/2022, truy cập tại: https://tuoitre.vn/xu-phat-doi-tuong-dua-thong-tin-sai-su-that-tren-mang-xa-hoi-20220511153912704.htm

       2. Ngày 17-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo An Thị Mai Trâm (sinh năm 1961; ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Bằng (sinh năm 1972; ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự. Tham khảo trên Báo Hà Nội mới, ngày 15/7/2022, truy cập tại: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/1034795/tuyen-an-2-doi-tuong-xuyen-tac-chu-truong-cua-dang-va-nha-nuoc-trong-phong-chong-dich.

       3. Ngày 22-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt Lê Thị Bình (45 tuổi; ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) 2 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tham khảo trên Báo Người lao động, ngày 15/7/2022, truy cập tại: https://nld.com.vn/phap-luat/xuyen-tac-lanh-dao-dang-nha-nuoc-tren-facebook-1-phu-nu-bi-phat-2-nam-tu-20210422135528568.htm.

       4. Tham khảo: Đức Tâm, “Ngăn chặn những ''tác phẩm'' đội lốt văn học nghệ thuật”, tại Báo Hà Nội mới, truy cập tại: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chong-tu-dien-bien/1009707/ngan-chan-nhung-tac-pham-doi-lot-van-hoc-nghe-thuat, ngày 15/7/2022.

    5. Xem thêm: Đình Thi, “Xử phạt đơn vị tổ chức để ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ””, truy cập tại: https://nld.com.vn/van-nghe/xu-phat-don-vi-to-chuc-de-ca-si-khanh-ly-hat-ca-khuc-gia-tai-cua-me-20220701181433513.htm. Ngày truy cập 15/7/2022.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 768
  • Trong tuần: 9 282
  • Tất cả: 513121
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này