Một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

ThS. Lâm Thị Thanh Nga
                                                               Khoa Xây dựng Đảng  

         Trà Vinh là tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 65 km bờ biển. Diện tích tự nhiên 2.391km, dân số trên 01 triệu người, trong đó có trên 31% dân tộc Khmer. Tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện với 106 đơn vị hành chính cấp xã. Nông dân chiếm trên 70% tổng số lao động của tỉnh, hoạt động của Hội Nông dân có nhiều đổi mới, thích ứng với nền kinh tế thị trường, chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương; nông dân hăng hái thi đua sản xuất, năng động, sáng tạo trong tiếp cận, đầu tư phát triển nông nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo ra một số thương hiệu trên thị trường; đời sống nông dân được cải thiện, ngày càng có nhiều nông dân có thu nhập cao, vươn lên làm giàu góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp của tỉnh.

         Hội nông dân là tổ chức chính trị xã hội (CT-XH) với chức năng, nhiệm vụ là chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của hội viên.Thực hiện tốt hơn nữa cải thiện dân sinh, chăm lo đời sống vật chất của nông dân bao gồm ăn, ở, điều kiện học hành, đi lại, bảo vệ sức khỏe, y tế trong phòng, chống dịch bệnh,... Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao dân trí về trình độ văn hóa, khoa học, công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho nông dân được thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật, thông tin tiến bộ, hiện đại, được chăm lo lợi ích xã hội, tham quan, du lịch; chăm lo lợi ích tâm linh; thực hiện tự do tín ngưỡng phù hợp với văn hóa dân tộc và quy định của pháp luật.

         Hội Nông dân tỉnh có một đơn vị trực thuộc là Trung tâm dạy nghề - Hỗ trợ nông dân, 09 đơn vị hội nông dân cấp huyện, 103 hội nông dân cơ sở, 733 chi hội nông dân ấp, khóm và trên 30 chi hội nông dân nghề nghiệp, có 8.382 tổ hội (4.926 tổ hội nông dân nghề nghiệp) và 128.744 hội viên nông dân theo địa bàn dân cư.

         Trong những năm qua, hội nông dân tỉnh có nhiều nổ lực đi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các hoạt động giám sát, phn biện xã hội, góp ý xây dựng Đng, xây dựng chính quyền; sâu sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bo vệ quyn và lợi ích hp pháp, chính đáng của hội viên; tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị vtăng cường sự lãnh đạo ca Đng đi với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ng nghiệp, ng thôn, đạt được nhiều kết quả quan trọng:

         Thứ nhất, Hội nông dân các cấp trin khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, nghị quyết, ch thị, điều lệ, các quy định pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

         Qua công tác triển khai, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai tuyên truyền  được 438.140 cuộc với 14.174.240 lượt người dự. Ngoài ra còn tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan trực tiếp đến nông dân, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, nâng cao chất lượng sn phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, s dụng nước sạch và bo vệ môi trường nông thôn.

         Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội được chú trọng 

         Các cấp ủy  làm tốt công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cho Hội b sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đng, chính quyền các cấp, hàng năm được tập huấn bi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, đáp ứng được cơ bn v yêu cu nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ mới; Hội nông dân hàng năm phi hợp với Trường Chính trị tnh, S Nội vụ, ban dân vận và các ngành có liên quan phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng cấp có trên 240 lớp, có hơn 40.000 lượt cán bộ hội các cấp tham gia học tập. Đồng thời ch đạo Hội Nông dân tnh và Trường Chính trị tnh phối hợp Trường Cán bộ Hội thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam t chức mớ 01 lp trung cấp nông dân cho cán bộ Hội nông dân cơ s, cán bộ nguồn s hội có 81 học viên; Hội nông dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở hội là 1.345 cán bộ.Phối hợp tham gia tập huấn với các chuyên ngành liên quan là 194 các bộ các cấp tham dự.

         Thứ ba, các hoạt động hội và phong trào nông dân được đẩy mạnh:

         * Hoạt động tổ chức các phong trào:

         Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh gii, đoàn kết giúp nhau làm giàu và gim nghèo bền vng

         Hội nông dân và tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp lồng ghép, tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh sn xuất, kinh doanh, h trợ nông dân thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tạo mọi điều kiện đ Hội nông dân t chức, trin khai có hiệu qu phong trào thi đua sn xuất, kinh doanh giỏi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dân vận khéo”,phát huy tính cn cù, chịu khó và sáng tạo trong lao động sn xuất thúc đy phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh gii", góp phần đáng k vào việc phát triển kinh tế - xã hội ca địa phương. Hằng năm đã có hơn 80.000 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả, qua bình xét hàng năm có hơn 45.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

         Phong trào nông dân tham gia bảo xây dựng nông thôn mới: năm 2021, Hội nông dân phát động tuyên truyền vận động nông dân góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Qua phát động kết quả hội viên nông dân góp được 11,804 tỷ đồng; 5,942 ngày công; xây dựng 286 cột cờ công cộng; mắc gần 450 bóng đèn chiếu sáng; trồng trên 42.000m hàng rào cây xanh; sửa chữa 52 cây cầu giao thông nông thôn; hiến 70,82ha đất để làm đường.

         Như vậy, thông qua phong trào đã góp phần vẽ nên bức tranh nông thôn ngày nay với những gam màu tươi sáng và qua các phong trào đã thu hút được đông đo các hộ nông dân tham gia và ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh gii; xuất hiện nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn đem lại hiệu qua cao, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau làm giàu và giúp hộ nghèo vươn lên, tạo nhiều việc làm ở nông thôn; góp phần xóa đói, giảm ghèo, bo đm an ninh, trật tự xã hội nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

         * Hoạt động hỗ trợ về vốn

         Các cấp y lãnh đạo Hội nông dân thực hiện tốt việc h trợ vn trực tiếp cho hội viên, nông dân phục vụ sn xuất nông nghiệp. Tính đến nguồn vốn quỹ h trợ nông dân Trung ương, tnh, huyện đã đầu tư 39,580 t đồng, với 399 dự án, có 4.616 lượt hộ vay. với số tiền 86,118 tỷ đồng.

         Hội nông dân phối hp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Trà Vinh đầu tư cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế và ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng trên 1.716 tỷ đồng, với 44.791 hộ vay vốn.

         Thứ tư, các cấp hội luôn đẩy mạnh công tác  kiểm tra. Hội nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát được 1.281 cuộc về công tác Hội và phong trào nông dân, giám sát về việc hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn; kiểm tra hoạt động quỹ ở các Hội ở cơ sở về vai vốn với 356 lượt hộ

         Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động của Hội nông dân tỉnh trong tình hình mới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn:

         Hoạt động ca một số t chức Hội nông dân ở cơ sở còn chậm đi mới nội dung và phương thức, chưa chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyn các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. T lệ đng viên là cán bộ Hội ấp, khóm còn thấp nên chưa phát huy được tính tiên phong, gương mu của đảng viên, làm nòng ct trong t chức Hội và phong trào nông dân; trong lãnh đạo, ch đạo ca một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách v hội nông dân, phong trào và hoạt động của Hội;

         Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưõng, b trí cán bộ làm công tác Hội nông dân cơ sở còn gặp khó khăn, bt cập, cán bộ một số cơ s thường xuyên thay đi; Trình độ năng lực công tác ca đội ngũ cán bộ Hội các cấp còn nhiều hạn chế; công tác vận động quần chúng, hội viên chậm đi mới, hiệu quả chưa cao; Một bộ phận hội viên nông dân nhận thức còn thấp, vn còn tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ỷ lại; sản xut nh lẻ, manh mún, chưa mặn mà với mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; khả năng tiếp cận với các tiến bộ khoa học k thuật, công nghệ còn chậm…

         Để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên đồng thời để Hội nông dân hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới thì theo tôi cần tập trung vào những giải pháp:

         Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cưng công tác lãnh, ch đạo, t chức thực hiện các ch trương, chính sách của Đng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ca Ch thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gn với Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thường xuyên t chức hội nghị đối thoại chính sách với nông dân để lắng nghe, giải quyết những vướng mắc của nông dân.

         Thứ hai, các cp y đng, chính quyn tăng cường lãnh, ch đạo, tạo điu kiện thuận lợi đ phát huy vai trò ca hội nông dân. Quan tâm cũng cố, kiện toàn t chức Hội, quy hoạch, đào tạo, bố trí những người có uy tín, nhiệt tình và tâm huyết tham gia công tác Hội; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ gia chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các t chức chính trị - xã hội với hội nông dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, góp phần thực hiện thng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

         Thứ ba, các cấp hội nông dân tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, vận động hội viên nông dân chp hành tt các chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật Nhà nước, nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phi hp giải quyết, x lý những khó khăn, vướng mắc chính đáng của hội viên nông dân; tích cực vận động nông dân tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

         Hội Nông dân tnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm ca Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Tăng cường triển khai các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Nông dân sn xuất kinh doanh gii, đoàn kết giúp nhau làm giàu và gim nghèo bền vững gn với các cuộc vận động, phong trào thi đua ca địa phương, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện tốt Quy chế giám sát và phn biện xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 ca Bộ Chính trị; Quy định tham gia góp ý xây dựng Đng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định s 218-ỌĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

         Thứ tư,nh đạo xây dựng, cũng cố t chức Hội nông dân các cấp vng mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo, có năng lực và có trách nhiệm với công việc, có uy tín với nông dân và có điều kiện hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân; tăng cường đi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp hội nông dân; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân.

         Thứ năm, đổi mi nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu qa hoạt động của Hội nông dân

         Đi mới và nâng cao chất lượng hoạt động ca chi, t hội, công đoàn cơ sở theo Đề án số 01-ĐA/BDVTU, ngày 12/10/2021 của Ban Dân vận Tnh ủy. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, nhất là trong vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu công nghiệp; phát huy tính năng động, sáng tạo ca Hội nông dân các cấp trong công tác vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng cơ sở.

         Thứ sáu, thường xuyên t chức kim tra, sơ kết, tng kết công tác t chức ch đạo phong trào trong các cấp hội nông dân, biu dương, khen thưng kịp thời các tập th và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. T chức tôn vinh nông dân sn xuất, kinh doanh gii, nông dân xuất sắc, nhà khoa học, doanh nghiệp./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 5 200
  • Tất cả: 606443
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này